Početna stranica Početna stranica

Medimulin
tiamulin


UPUTSTVO ZA LEK


Medimulin, rastvor za injekciju, 162 mg/mL, 1 x 100 ml Medimulin, rastvor za injekciju, 162 mg/mL, 24 x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC DOO

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: DOO VETMEDIC BEOGRAD

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  DOO VETMEDIC BEOGRAD, Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETMEDIC DOO, Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Medimulin

  Tiamulin (162 mg/ml) Rastvor za injekciju Za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin 162.00 mg


  Pomoćne supstance:

  Etanol, apsolutni 55.00 mg

  Ulje susama do 1 ml


 4. INDIKACIJE


  Lečenje dizenterije (Brachyspira hyodysenteriae) i metafilaksa samo kod svinja za koje se zna da su bile u kontaktu sa obolelim životinjama.

  Lečenje enzootske pneumonije svinja (Mycoplasma hyopneumoniae), Lečenje pleuropneumonije svinja (Actinobacilus pleuropneumoniae), Lečenje mikoplazmatskog artritisa svinja (Mycoplasma hyosynoviae).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Tiamulin se ne sme davati životinjama sedam dana pre i sedam dana posle primene nekog od jonofornih antibiotika (monensin, lasalocid, narazin, salinomicin, maduramicin i dr.) jer su moguće ozbiljne neželjene reakcije. Takođe, tiamulin se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim antibioticima koji se vezuju za 30S subjedicinu ribozoma (linkomicin, eritromicin i tilozin) jer može doći do smanjivanja efikasnosti, kao posledice kompeticije za isto receptorsko mesto.  image


  Ne primenjivati u slučaju poznate rezistencije na tiamulin.

  Kontraindikovana je primena tiamulina kod životinja preosetljivih na ovaj antibiotik.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije leka može doći do lokalne prolazne reakcije.

  U retkim slučajevima kod svinja može doći do pojave eritema ili edema kože. Moguće su alergijske reakcije na tiamulin.

  Simptomatska terapija elektrolitima i antiinflamatornim lekovima može biti od koristi.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intramuskularno!

  Pre izvlačenja doze iz bočice gumeni zatvarač prebrisati alkoholom. Koristiti suvu sterilnu iglu i špric.

  - Lečenje dizenterije svinja (i metafilaksa samo kod životinja za koje se sigurno zna da su bile u kontaktu sa obolelim):

  • 8,1 mg tiamulina/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka Medimulin/20 kg telesne mase jednokratno, a zatim nastaviti sa tretmanom svinja lekom Tiamulin-VP-45% u vodi za piće ili Tiamulin-P-10% u hrani prema uputstvu za ta dva veterinarska leka.

   - Lečenje enzootske pneumonije svinja, pleuropneumonije svinja i mikoplazmatskog artritisa:

  • 12,1 mg tiamulina/kg telesne mase odnosno, 1,5 ml leka Medimulin/20 kg telesne mase, tokom 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kako ovaj lek sadrži ulje susama, brizgalice i igle koje se koriste moraju biti suvi i ne smeju doći u kontakt sa vodom ili nekim drugim uljem.

  Na jednom injekcionom mestu ne sme se ubrizgavati više od 3,5 ml leka.

  Na mestu injekcije može se javiti zapaljenje/pojava ožiljaka. Stoga, preporučuje se primena leka u mišiće vrata.


  Kada je u pitanju dizenterija svinja, lek je isključivo namenjen za lečenje i metafilaksu (tretman životinja za koje je sigurno poznato da su bile u kontaktu sa obolelim), odnosno ne sme se primenjivati u preventivne svhe, što važi i za lečenje ostalih infekcija. Zbog mogućeg razvoja rezistencije ne davati lek u manjim dozama od preporučenih. Prilikom upotrebe leka treba uzeti u


  image


  obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Uvek kada je to moguće, lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tiamulin i da smanji efikasnost lečenja drugim pleuromutilinima zbog moguće ukrštene rezistencije.

  Poboljšavanjem uslova držanja životinja i čišćenjem i dezinfekcijom izbegava se dugotrajna ili ponovljena primena leka.

  U odsustvu zadovoljavajućeg odgovara na tretman potrebno je ponovo razmotriti dijagnozu.


  Životinje ne smeju biti tretirane monensinom, narazinom, salinomicinom maduramicinom ili nekim drugim jonofornim antibiotikom istovremeno niti najmanje 7 dana pre i posle terapije tiamulinom, zbog ozbiljne toksične interakcije (depresija rasta pa i uginuća).

  Tiamulin može umanjiti antibakterijsko delovanje beta-laktamskih antibiotika, čiji efekat zavisi od rasta bakterija.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva svinja: 22 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamulin trebalo bi da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Ovaj lek sadrži ulje susama. Slučajno samoubrizgavanje moće dovesti do teških lokalizovanih reakcija, naručito ukoliko se lek ubrizga u zglob ili prst. U slučaju samoubrizgavanja leka odmah se obratiti lekaru i pokazati mu uputstvo za lek i etiketu.

  U slučaju kontakta sa očima ili kožom isprati vodom, a ukoliko se pojave znaci iritiacije potražiti pomoć lekara.

  Oprati ruke posle upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja  image


  Nema ograničenja.


  Predoziranje

  Minimalna letalna doza tiamulina za svinje nije određena. Mada tiamulin ima širok terapijski indeks, potrebno je voditi računa da do predoziranja ne dođe.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.02.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica, zapremine 100 ml, u složivoj katronskoj kutiji.

Broj bočica sa lekom u složivoj katronskoj kutiji 1 ili 24.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj dozvole: 1x100 ml: 323-01-00257-17-005

24x100 ml: 323-01-00258-17-003image