Početna stranica Početna stranica

DOXIFARM
doksiciklin


UPUTSTVO ZA LEK


DOXIFARM, prašak za oralni rastvor, 1 x 50 g

DOXIFARM, prašak za oralni rastvor, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMIFARMA S.P.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16 , 47122 Forli , Italija


Podnosilac zahteva: CHEMIFARMA S.p.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU


Adresa: Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU, Vojislava Ilića 127/29,

  Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CHEMIFARMA S.P.A. - Via Don Eugenio Servadei, 16 - 47122 Forlì, Italija.


 2. IME LEKA DOXIFARM

  540 mg/g

  prašak za oralni rastvor za brojlere, ćurke i svinje doksiciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Doksiciklin-hiklat 540 mg (ekv. 468 mg doksiciklina)


  Pomoćne supstance:

  Dekstroza (D-glukoza)

  Silicijum dioksid, koloidni hidratisani


 4. INDIKACIJE


  Brojleri i ćurke: hronična respiratorna bolest (CRD) i druge respiratorne bolesti prouzrokovane sa: Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Haemophilus gallinarum, Bordetella avium i Chlamydia psittaci.

  Svinje: Atrofični rinitis i druge respiratorne infekcije prouzrokovane sa Actinobacillus spp., Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Mycoplasma spp., Streptococcus suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme davati životinjama kod kojih je potvrđena preosetljivost na tetracikline ili insuficijencija jetre. Kod životinja sa oboljenjem bubrega davanje leka se mora sprovoditi pod stalnim nadzorom od strane veterinara. Ne koristiti lek u slučaju prethodne pojave rezistencije na tetracikline na farmi.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može doći do fotosenzibilizacije i do alergijskih reakcija. U slučaju produžene terapije, usled nastanka poremećaja crevne flore, mogu se javiti gastrointestinalni poremećaji u vidu meke stolice i dijareje.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, brojleri i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu, u vodi za piće.

  Brojleri: 4.3 g leka na 100 kg telesne mase (20 mg doksiciklina /kg t.m.) što odgovara 16-32 g leka na 100 L vode za piće, tokom 3-5 dana.

  Ćurke: 4.3 g leka na 100 kg telesne mase (20 mg doksiciklina /kg t.m.) što odgovara 21.3-42.7 g leka na 100 L vode za piće, tokom 3-5 dana.

  Svinje: 2.15 g leka na 100 kg telesne mase (10 mg doksiciklina /kg t.m.), tokom 3-5 dana.


  Način primene:

  Pažljivo rastvoriti terapijsku dozu leka u odgovarajućoj količini vode i davati na svakih 12 h.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom napajanja treba obezbediti da voda sa lekom bude jedini izvor vode za piće, sve dok se u potpunosti ne utroši. Nakon toga se može dati nemedicinirana voda.


 10. KARENCA


  Meso svinja: 5 dana Meso brojlera: 6 dana Meso ćuraka: 9 dana

  Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi do 25 ºC.  image


  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 3 godine,na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 2 meseca (60 dana),na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 12 h, pod uslovom da se čuva na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Uzimanje leka može biti umanjeno usled bolesti. Kod jedinki koje manje piju vodu, nastaviti sa parenteralnom aplikacijom, koristeći odgovarajući injekcioni preparat. Ponovljeno ili dugotrajno korišćenje leka treba izbegavati, uz poboljšavanje proizvodne prakse i uz čišćenje i dezinfekciju. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek se može koristiti samo nakon što je antibiogramom potvrđena osetljivost patogenih mikroorganizama na aktivnu supstancu. Primena leka koja nije u skladu sa uputstvima navedenim u Sažetku karakteristika leka može dovesti do povećane prevalence bakterija rezistentnih na doksiciklin i može negativno uticati na njegovu efikasnost.

  Nemojte mešati sa čvrstom hranom. Medicinirana voda za piće mora biti van domašaja životinja koje nisu na terapiji i divljih životinja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rukovanja lekom izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, očima i sluznicama. Osobe koje rukuju lekom potrebno je da nose zaštitnu odeću: kombinezon, vodootporne rukavice i jednokratnu zaštitnu masku za lice u skladu sa evropskim standardom EN 149 ili višekratnu zaštitnu masku za lice u skladu sa evropskim standardom EN 140, sa filterom koji je takođe usklađen sa evropskim standardom EN 143. U slučaju kontaminacije, isprati sa puno vode, uz upotrebu sapuna.

  Ukoliko dođe do slučajnog gutanja, odmah zatražite medicinsku pomoć i pokažite etiketu leka. Ljudi sa poznatom preosetljivošću na doksiciklin ili tetracikline, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci moraju izbegavati svaki kontakt sa ovim veterinarskim lekom. Nemojte jesti, piti ili pušiti dok rukujete preparatom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja Lek se ne sme primenjivati tokom graviditeta i laktacije. Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Ne koristiti zajedno sa baktericidnim antibioticima kao što su penicilini, aminoglikozidi i slični lekovi. Resorpcija doksiciklina može biti umanjena u prisustvu visokih količina kalcijuma, gvožđa, magnezijuma i aluminijuma u hrani.

  Ne davati zajedno sa antacidima, kaolinom i preparatima na bazi gvožđa.

  Primena drugih veterinarskih lekova koji sadrže polivalentne katjone ne preporučuje se najmanje 1-2 časa nakon primene ovog leka zbog toga što ti lekovi mogu ograničiti resorpciju tetraciklina, Doksiciklin pojačava dejstvo antikoagulanasa.  image


  Rastvorljivost veterinarskog leka zavisi od pH vrednosti i brzo opada ukoliko se meša u alkalnim rastvorima. Ne držati vodu za piće u metalnim kontejnerima.

  Predoziranje

  Podaci nisu dostupni. Ne sme se prekoračiti preporučena doza.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti leka, ovaj lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.05.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 50 g

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: troslojna kesica (PET/Al/PE) sa 50 g praška 1 x 1 kg

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner bele boje sa zaštitnim i sigurnosnim poklopcem sa navojem, sa 1000 g praška.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA02

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 50 g: 323-01-00459-21-001 od 10.05.2022.

1 x 1 kg: 323-01-00460-21-001 od 10.05.2022.


image