Početna stranica Početna stranica

VETBUTON
menbuton


UPUTSTVO ZA LEK


VETBUTON, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1x100 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o.

Adresa: Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska

Podnosilac zahteva: SOUTHPHARM D.O.O.

Adresa: Stevana Popova 75/2, 22313 Vojka


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SOUTHPHARM D.O.O., Stevana Popova 75/2, 22313 Vojka, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VET-AGRO Multi trade Company Sp. z.o.o.; Gliniana 32, 20-616 Lublin, Poljska


 2. IME LEKA VETBUTON

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, konje, svinje, ovce i koze menbuton


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Menbuton 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Hlorokrezol 2.0 mg

  Natrijum metabisulfit (E223) 2.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: Dinatrijum edetat,dihidrat ; Etanolamin; Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Stimulacija aktivnosti jetre i digestivnog trakta u slučajevima digestivnih poremećaja i insuficijencije jetre.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili neku od pomoćnih supstanci. Ne primenjivati kod životinja sa srčanim oboljenjima ili u kasnim fazama graviditeta.

  Lek se ne primenjuje tokom poslednje trećine graviditeta.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon intravenske primene leka mogu se javiti salivacija, suzenje, tremor, spontano uriniranje i defekacija. Nakon intramuskularne primene može se javiti reakcija na mestu aplikacije (edem,  image


  hemoragija, nekroza). Uznemirenost i ubrzano disanje javljaju se veoma retko. U veoma retkim slučajevima, kod životinja se može javiti prolazna nemogućnost ustajanja, naročito kod goveda i nakon brze intravenske injekcije.


  Učestalost neželjenih reakcija je definisana sledećom konvencijom:

  • veoma česte (više od 1 od 10 životinja ispoljava neželjene rakcije nakon primene leka)

  • česte (više od 1, a manje od 10 životinja na 100 tretiranih jedinki)

  • povremene (više od 1, a manje od 10 životinja na 1000 tretiranih jedinki)

  • retke (više od 1, a manje od 10 životinja na 10000 tretiranih jedinki)

  • -veoma retke (manje od 1 na 10000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, čak i neko koje je navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, konji i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Telad, ovce, koze i svinje: intramuskularna ili intravenska primena. Goveda: intravenska primena.

  Konji: spora intravenska primena.


  Telad (do 6 meseci starosti), ovce, koze i svinje:

  10 mg menbutona po kg telesne mase aplikovano duboko intramuskularno ili sporo intravenski, što je ekvivalentno dozi od 1 mL rastvora za injekciju na 10 kg telesne mase.


  Goveda:

  5 – 7.5 mg menbutona po kg telesne mase intravenski, što je ekvivalentno dozi od 1 mL rastvora za injekciju na 15 - 20 kg telesne mase.


  Konji:

  2.5 - 5 mg menbutona po kg telesne mase, sporom intravenskom primenom, što je ekvivalent dozi od 1 mL rastvora za injekciju na 20 - 40 kg telesne mase.


  U slučaju potrebe, primena leka se može ponoviti posle 24 časa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod konja se preporučuje isključivo spora intravenska primena.

  Intravensku primenu treba vršiti sporo (ne kraće od 1 minuta) da bi se izbegla neželjena dejstva opisana u odeljku 6.

  Ne preporučuje se intarmuskularna primena više od 20 mL leka na jednom mestu aplikacije leka. Gumeni čep se može probušiti najviše 125 puta.


  image


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 0 dana Mleko: 0 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Bocu čuvati u kartonskoj kutiji radi zaštite od svetlosti. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Ne koristite ovaj veterinarski lek nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju. Rok trajanja se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Rok upotrebe: 36 meseci

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Slučajno samoubrizgavanje može dovesti do lokalnih reakcija.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na menbuton bi trebalo da izbegavaju kontakt sa ovim veterinarskim lekom.

  Držati zaštitni poklopac na igli sve do momenta primene leka.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja, potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati uputstvo ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati tokom poslednje trećine graviditeta. Lek se može primenjivati tokom laktacije.


  Interakcije

  Nema poznatih.


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati ni sa jednim drugim veterinarskim lekom, a naročito ne sa solima kalcijuma, prokain benzilpenicilinom ili vitaminima B grupe.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA  image


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.05.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: bočica od zamućene plastike zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom i flip-off poklopcem.

image

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QA05AX90

Broj dozvole: 323-01-00155-21-001 od 09.05.2022.image