Početna stranica Početna stranica

Marfloxin 10%
marbofloksacin


UPUTSTVO ZA LEKMarfloxin 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA Marfloxin 10%

  marbofloksacin (100 mg/mL) rastvor za injekciju

  Za goveda i svinje.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1. mL rastvora za injekciju sadrži:


   Aktivna supstanca:

   Marbofloksacin 100.00 mg


   Pomoćne supstance:

   Dinatrijum edetat 0.10 mg

   Monotioglicerol 1.00 mg

   Metakrezol 2.00 mg


   Ostale pomoćne supstance: Glukonolakton i voda za injekciju.


 4. INDIKACIJE


  Kod goveda:

  • terapija respiratornih infekcija izazvanih osetljivim sojevima bakterija Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni i Mycoplasma bovis,

  • terapija akutnog mastitisa izazvanog bakterijom E.coli.


   Kod svinja:

  • terapija MMA sindroma (metritis-mastitis-agalakcija) izazvanog osetljivim sojevima mikroorganizama.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba koristiti u slučajevima kada je izolovani patogen rezistentan na druge fluorohinolone (unakrsna rezistencija).

  Lek ne treba primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na fluorohinolone.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Intramuskularna primena leka kod goveda može da izazove prolazne lokalne reakcije kao što su otok, bol i zapaljenje na mestu ubrizgavanja injekcije.

  Kod goveda se subkutana primena bolje toleriše od intramuskularne. Kod goveda i svinja najbolje je ubrizgavati injekciju u predelu vrata.


  Ukoliko primetite bilo kakvo ozbiljno ili neko drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda. Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda:

  • terapija akutnog mastitisa prouzrokovanog E.coli: 2 mg/kg marbofloksacina, odnosno 1mL/50 kg t.m.

   Marfloxin-a intramuskularno, subkutano ili intravenski, jedanput dnevno, tokom 3-5 dana.


  • terapija respiratornih infekcija izazvanih osetljivim sojevima bakterija Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni i Mycoplasma bovis – preporučuju se dva režima doziranja:

   1. mg/kg marbofloksacina, odnosno 1mL/50 kg t.m. Marfloxin-a, intramuskularno ili subkutano (prva injekcija može da se da i intravenskim putem), jedanput dnevno tokom 3 do 5 dana (terapija mikoplazmatske pneumonije), ili 8 mg/kg marbofloksacina, odnosno 2 mL/25 kg t.m. Marfloxin-a, jednokratno u pojedinačnom slučaju.

   Ako je zapremina koju treba ubrizgati veća od 20 ml, lek aplikovati na dva ili više mesta.


   Svinje:

  • terapija MMA sindroma (metritis-mastitis-agalakcija) izazvanog osetljivim sojevima mikroorganizama, 2 mg/kg marbofloksacina, odnosno 1 mL/50 kg Marfloxin-a intramuskularno, jedanput dnevno, tokom 3 dana.


  Kod goveda i svinja, najbolje je ubrizgavati injekciju u predelu vrata. Za pravilno doziranje leka, utvrditi tačnu telesnu masu životinje.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod goveda i svinja najbolje je ubrizgavati injekciju u predelu vrata.


 10. KARENCA


  Goveda


  2 mg/kg tokom 3 do 5 dana (i.m., s.c., i.v.) Meso i iznutrice: 6 dana

  Mleko: 36 časova


  8 mg/kg, jednokratno (i.m.) Meso i iznutrice: 3 dana Mleko: 72 časa


  Svinje


  Meso i iznutrice: 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju zbog zaštite od svetla. Ne sme se zamrzavati.


  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i bočici.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Istraživanja na laboratorijskim životinjama (pacovi, zečevi) nisu dala dokaze o teratogenom, embriotoksičnom ili maternotoksičnom dejstvu povezanom sa primenom marbofloksacina.

  Marbofloksacin se može koristiti kod krmača i krava u periodima graviditeta i laktacije kada se primenjuje u


  image


  dozi od 2 mg/kg.

  Bezbednost ovog leka u dozi od 8 mg/kg nije utvrđena kod gravidnih krava ni kod teladi koja sisa. S obzirom na navedeno, lek treba koristiti u skladu sa procenom odgovornog veterinara o odnosu koristi i rizika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Osobe koje su preosetljive na fluorohinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Ako lek dođe u dodir sa kožom ili očima, isperite ga sa dosta čiste vode.

  Slučajno samoubrizgavanje injekcije može da prouzrokuje blagu iritaciju.


  Inkompatibilnost

  Ovaj veterinarski lek se ne sme kombinovati sa drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.02.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica od 100 mL sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA93

Broj dozvole: 323-01-00380-17-001 od 02.02.2018.


image