Početna stranica Početna stranica

Avatec 150G
lasalocid

UPUTSTVO ZA LEK


Avatec 150G, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 20 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Zoetis Medolla Manufacturing s.r.l.


Adresa: Via Rubadello 6, I-41036 Medolla (MO), Italija


Podnosilac zahteva: Bankom d.o.o., Srbija


Adresa: Bulevar Nikole Tesle 30a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Bankom d.o.o., Srbija, Bulevar Nikole Tesle 30a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Zoetis Medolla Manufacturing s r.l.

  Via Rubadello 6, I-41036 Medolla (MO), Italija


 2. IME LEKA


  Avatec 150G

  lasalocid

  premiks za mediciniranu hranu

  za tovne piliće, nosilje u odgoju starosti do 16 nedelja i ćuriće starosti do 12 nedelja


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Lasalocid-natrijum 150 mg


  Pomoćne supstance:

  Kalcijum-lignosulfat; gvožđe-oksid, crveni; kalcijum-sulfat, dihidrat.


 4. INDIKACIJE


  Avatec 150 G se koristi za prevenciju kokcidioze tovnih pilića i nosilja u odgoju prouzrokovane kokcidijama iz roda Eimeria i to na E. acervulina, E. maxima, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, E. mitis i E. mivati, a kod ćuraka na E. adenoides, E. meleagrimitis, E. dispersa i E. gallopavonis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme davati kokoškama nosiljama konzumnih jaja.

  Avatec 150G se ne sme davati u kombinaciji sa drugim kokcidiostaticima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Tovni pilići, nosilje u odgoju starosti do 16 nedelja i ćurići starosti do 12 nedelja.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje umešan u hranu.


  Avatec 150 G se daje umešan u hranu, kontinuirano.

  Vrsta Preporučena doza na 1 kg hrane

  Tovni pilići 75 – 125 mg

  Nosilje u odgoju do 16 nedelja starosti 75 – 125 mg Ćurići do 12 nedelja starosti 90 – 125 mg


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.


 10. KARENCA


  Meso živine koje su lečene nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 5 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja i zamešavanja u hranu: 12 nedelja, čuvanjem na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Zabranjena je upotreba leka najmanje 5 dana pre klanja.

  Lek se ne sme davati kokoškama nosiljama konzumnih jaja.

  Avatec 150G se ne sme davati u kombinaciji sa drugim kokcidiostaticima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne sme da se koristi kod nosilja konzumnih jaja. Nema podataka o teratogenosti leka.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Kod mešanja leka sa hranom i vodom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožama, odnosno treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (rukavice, zaštitno odelo, obuća i maska), jer lek može da draži kožu i sluzokože. Ukoliko do kontakta dođe, isprati velikom količinom vode.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.02.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Višeslojna papirna kesa sa 20 kg premiksa za mediciniranu hranu. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AH02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0449-12-001 od 10.02.2014. godine