Početna stranica Početna stranica

Enroflox 10%
enrofloksacin

UPUTSTVO ZA LEK


Enroflox10%, oralnirastvor, 1x1L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LAVET PHARMACEUTICALS LTD


Adresa: Otto utca 14, Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: FIRST - VET D.O.O.


Adresa: Georgi Dimitrova 5, Subotica Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FIRST - VET d.o.o.

  Georgi Dimitrova 5, Subotica Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LAVET Pharmaceuticals Ltd.

  1161 Budimpešta, Otto utca 14, Mađarska


 2. IME LEKA


  Enroflox 10% enrofloksacin oralni rastvor pilići i ćurići


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol; kalijum-hidroksid; glacijalna sirćetna kiselina; dinatrijum-EDTA; prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Lek Enrofox 10% namenjen je za lečenje infekcija ćurića i pilića prouzrokovanih sa E. coli i

  Pasteurella multocida.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme primenjivati, odnosno kontraindikovana je njegova primena kod koka nosilja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Enroflox 10% je malo toksičan, i neželjeni efekti se veoma retko javljaju. Ukoliko se u toku lečenja pojave ili se pak posumnja na neželjene efekte, tada terapiju treba odmah prekinuti. Prolongirana terapija sa povećanim režimom doziranja može prouzrokovati dijareju. Moguće su i alergijske reakcije i reakcije fotosenzibilizacije.Moguća je pojava oštecenja hrskavice ukoliko se


  preparat koristi kod pilića i ćurića u toku perioda intenzivnog rasta i pri visokim spoljašnjim temperaturama kada je konzumacija medicinirane vode (a samim tim i enrofloksacina) povećana.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići i ćurići


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Enrofox 10% aplikuje se životinjama p.o. (u vodi za piće), jednom dnevno, u količini koja će omogućiti da svaka jedinka u toku dana u svoj organizam unese najmanje 10 mg enrofloksacina po kg t.m. jedinke. Lek se kontinuirano daje životinjama 3-5 dana.

  Uzimajući u obzir da preparat sadrži 10%, odnosno 100 mg enrofloksacina u 1 mL, na sledeći način se izračunava količina preparata (u mL), koju treba dodati u 1000 litara vode:


  Broj životinja x prosečna telesna masa jedinki (kg) x 100 Ukupna potrošnja vode u peradarniku (farmi) prethodnog dana (litara)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rastvor leka, odnosno mediciniranu vodu treba pripremati svaki dan neposredno pred primenu, i tako svežu davati životinjama. U toku lečenja, životinjama ne sme biti dostupan drugi izvor vode za piće.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: ne koriste se za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i najmanje 8 dana nakon poslednje aplikacije leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 24 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Enrofloksacin ne deluje imunosupresivno i zato može da se upotrebljava zajedno sa drugim lekovima, uključujući i kokcidiostatike i amebicide. Kada se kombinuje sa tetraciklinima, makrolidnim antibioticima ili antibioticima iz grupe amfenikola, enrofloksacin može da deluje antagonistički, odnosno može se poništiti antimikrobni efekat.


  Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe preosetljive na hinolonske antimikrobne lekove treba da izbegavaju bilo kakav kontakt sa lekom.

  U cilju izbegavanja eventualne pojave iritacije kože i sluznica (oči), osobe za vreme rukovanja lekom, odnosno mešanja sa vodom i davanja životinjama, treba da nose zaštitne rukavice i masku za lice, odnosno naočare.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Maj 2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od polietilena bele boje, zapremine 1 L, zatvorena polipropilenskim zatvaračem bele boje.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: 323-01-396-08-001 od 18.04.2011.