Početna stranica Početna stranica

Biocan Novel DHPPi/L4
vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj CDV Bio 11/A), živi adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2-Bio 13), živi parvovirus pasa tip 2b (CPV-2b-Bio 12/B) i živi virus parainfluence pasa (soj CPiV-2-Bio 15) i inaktivisane sojeve Leptospira spp.(serovar Icterohaemorrhagiae, Canicola, Grippotyphosa i Bratislava)UPUTSTVO ZA LEK


Biocan Novel DHPPi/L4, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 10x1 doza i suspenzija 10x1 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s.

Adresa: KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48 Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo Nikolaja Gogolja 48 Beograd

  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA BIOVETA a.s.

  68323 Ivanovice na Hane

  Češka Republika


 2. IME LEKA


  Biocan Novel DHPPi/L4

  vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj CDV Bio 11/A), živi adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2- Bio 13), živi parvovirus pasa tip 2b (CPV-2b-Bio12/B) i živi virus parainfluence pasa tip 2 (soj CpiV-2-Bio 15) i inaktivisane sojeve Leptospira spp.

  liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza od 1mL sadrži:


  Aktivna supstanca:


  Liofilizat:

  *

  50

  50

  50

  Živi atenuirani virus štenećaka (soj CDV Bio 11/A) 103.1 - 105.1 TCID50 Živi atenuirani Adenovirus pasa tip 2 (soj CAV-2- Bio 13) 103.6 - 105.3 TCID * Živi atenuirani Parvovirus pasa tip 2b (soj CPV-2b- Bio 12/B) 104.3 - 106.6 TCID * Živi atenuirani virus parainfluence pasa tip 2 (soj CPiV-2- Bio 15) 103.1 - 105.1 TCID *


  Suspenzija

  Inaktivisani sojevi leptospira:

  L. interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae

  serovar Icterohaemorrhagiae, soj MSLB 1089 ALR**titar ≥ 1:51

  L. interrogans serogrupa Canicola

  serovar Canicola, soj MSLB 1090 ALR**titar ≥ 1:51

  L. kirschneri serogrupa Grippotyphosa

  serovar Grippotyphosa, soj MSLB 1091 ALR**titar ≥ 1:40

  L. interrogans serogrupa Australis

  serovar Bratislava, soj MSLB 1088 ALR**titar ≥ 1:51

  * infektivna doza za 50% kulture tkiva  image


  image

  ** antitela mikroaglutinacije – litička reakcija (serološki na kunićima)


  Adjuvans:

  Aluminium hidroksid 1.8-2.2 mg


  Pomoćne supstance:

  Liofilzat

  Trometamol; EDTA - etilendiamintetraoksalna kiselina; saharoza; dekstran 70 Suspenzija:

  Natrijum- hlorid,kalijum- hlorid; kalijum- dihidrogenfosfat; natrijum- hidrogenfosfat; dodekahidrat voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  • Sprečava mortalitet i pojavu kliničkih znakova oboljenja izazvanih virusom štenećaka

  • Sprečava mortalitet i pojavu kliničkih znakova oboljenja izazvanih Adenovirusom tip 1.

  • Sprečava pojavu kliničkih znakova oboljenja i umanjuje virusnu ekskreciju izazvanu Adeno virusom tip 2.

  • Sprečava pojavu kliničkih znakova oboljenja, leukopeniju i virusnu ekskreciju izazvanu parvovirusom.

  • Sprečava pojavu kliničkih znakova (iscedak iz oka i nosa) i virusnu ekskreciju izazvanu virusom parainfluence

  • Sprečava pojavu kliničkih znakova, infekciju i urinarnu ekskreciju izazvanu L.interrogans

   serogrupa Australis serovar Bratislava.

  • Sprečava pojavu kliničkih znakova, urinarnu ekskreciju i smanjuje intenzitet infekcije izazvane L.interrogans serogrupa Canicola serovar Canicola i L. interrogans serogrupa Icterhaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae

  • Sprečava pojavu kliničkih znakova i smanjuje intenzitet infekcije i urinarnu ekskreciju izazvanu

   L. kirschneri serogrupa Grippotyphosa serovar Grippotyphosa


   Vreme potrebno za razvoj imunološkog odgovora nakon vakcinacije je:

   • 3 nedelje nakon prve vakcinacije za CDV, CAV, CPV,

   • 3 nedelje nakon osnovne vakcinacije (primovakcinacija) za CPiV i

   • 4 nedelje nakon osnovne vakcinacije (primovakcinacija) za Leptospire.


   Trajanje imuniteta:

   Najmanje tri godine nakon primarne vakcinacije protiv štenećaka, psećeg adenovirusa tipa 1, psećeg adenovirusa tipa 2 i parvoviroze pasa. Dužina trajanja imuniteta protiv CAV-2 nije utvrđena - testom veštačke infekcije. Dokazano je da su tri godine posle vakcinacije antitela protiv psećeg adenovirusa tipa 2 i dalje prisutna. Smatra se da zaštitni imunski odgovor protiv respiratornih simptoma povezanih sa CAV-2 traje najmanje 3 godine.

   Nakon završene primovakcinacije, imunitet protiv parainfluence i vakcinalnih serotipova Leptospira traje najmanje godinu dana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcinu ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili neku od pomoćnih supastanci.


  image 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle supkutane aplikacije na mestu primene često se može pojaviti prolazni otok (do 5cm), koji može biti bolan, temperiran i zacrvenjen. Otok se povlači spontano ili se znatno smanjuje do 14 dana posle vakcinacije. U retkim slučajevima mogu se pojaviti želudačno-crevni simptomi kao što je proliv i povraćanje, a mogući su i anreksija i letargičnost.


  Kao i kod svih vakcina ponekad može doći do pojave reakcija preosetljivosti. U tom slučaju treba odmah preduzeti simptomasko lečenje.


  Učestalost neželjenih reakcija je određena koristeći sledeću konvenciju:


  • vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuju neželjenu reakciju za vreme trajanja tretmana)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • manje česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • Vrlo retke (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve)


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Šema primarne vakcinacije:

  Dve doze Biocan Novel DHPPi/L4 u razmaku od 3-4 nedelje, počevši od 6. nedelje starosti psa.


  Besnilo:

  Ako je potrebna i vakcinacija protiv besnila:

  Prva doza: Biocan Novel DHPPi / L4 od 8-9 nedelje starosti.

  Druga doza: Biocan Novel DHPPi / L4R 3-4 nedelje kasnije, ali ne pre 12. nedelje starosti.


  U laboratorijskim studijama efikasnost komponente protiv besnila dokazana posle doze aplikovane u starosti od 12 nedelja. Međutim, u terenskim ispitivanjima, kod 10% vakcinisanih pasa nema serokonverzije na imunogen besnila (> 0,1 IU / ml) 3-4 nedelje nakon aplikacije jedne doze Biocan Novel DHPPi/L4R. U slučaju putovanja u EU ili regione sa visokim rizikom, za vakcinaciju se koriste dve doze vakcine Biocan Novel DHPPi/L4R, ili se vrši dodatna vakcinacija protiv besnila posle 12 nedelja. Ovakav program primarne vakcinacije se posebno odnosi na lovačke pse koji se po našem Zakonu vakcinišu dva puta godišnje.


  Revakcinacija:

  Jednu dozu Biocan Novel DHPPi / L4 treba dati svake 3 godine. Godišnja revakcinacija je potrebna za parainfluencu i serovarijetete Leptospira koji su sastavni deo vakcine. U tom slučaju može se po potrebi koristiti jedna doza vakcine Biocan Novel DHPPi/L4 - jednom godišnje.  image 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za supkutanu upotrebu.


  Rekonstituisati liofilizat sa suspenzijom. Dobro promućkati pre upotrebe. Rekonstituisanu vakcinu upotrebiti odmah.

  Rekonstituisana vakcina je ružičaste ili žućkaste boje, blago opalescentna.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Vakcinu čuvati i transportovati na temperaturi 2 °- 8°C Ne zamrzavati.

  Čuvati zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe:2 godine

  Rok upotrebe posle rekonstitucije:upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Životinje mogu nakon vakcinacije izlučivati u okolnu sredinu vakcinalne sojeve CAV-2, CPiV i CPV-2b. Zabeleženo je izlučivanje –CPV- najviše 10 dana nakon vakcinacije. Budući da se radi o apatogenim sojevima, nije potrebno odvojeno držati vakcinisane od nevakcinisanih pasa.

  Bezbednost vakcinalnog soja CPV-2b nije ispitana na mačkama i drugim mesojedima (osim pasa) koji su osetljivi na pseće parvoviruse. Zbog toga je potrebno odvojeno držati vakcinisane pse od ostalih vrsta mesojeda i mačaka.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Dobar imunski odgovor u potpunosti zavisi od sposobnosti imunog sistema. Imunokompentencija životinje može biti ugrožena zbog raznih činilaca, uključujući loše zdravstveno stanje, gojaznost, genetske faktore, istovremenu terapiju drugim lekovima i stres.

  Imunski odgovor na CDV, CAV i CPV komponente vakcine može biti odložen zbog interferencije s maternalnim antitelima. Međutim, u ogledu veštačke infekcije je dokazan protektivni efekat vakcine u prisustvu maternalnih anti- CDV, CAV i CPV antitela u titru koji je jednak ili veći od onog koji se očekuje u terenskim uslovima. U slučajevima kada se očekuje posebno visok nivo maternalnih antitela, protokol vakcinacije treba tome prilagoditi.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  image


  Neškodljivost vakcine nije utvrđena za vreme graviditeta i laktacije. Ne preporučuje se primena tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Ne postoje dostupni podaci o bezbednosti i efikasnosti vakcine kada se primenjuje s bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Odluka o primeni vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju - nenamernog samoubrizgavanja vakcine odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.


  Predoziranje

  Nakon primene desetostruke propisane doze nisu zapažene druge neželjene reakcije osim onih navedenih u odeljku 4.6. Međutim, kod manjeg broja pasa uočena je bolnost na mestu aplikacije odmah po primeni desetostruke doze. Bol je prolaznog karaktera i smanjuje se bez dodatne terapije.


  Inkompatibilnost :

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti ova vakcina se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljena vakcina ili ostatak vakcine se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.11.2017.


 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje:

Liofilizat: staklena bočica tipa I, u skladu sa Ph. Eur., zatvorena gumenim bromobutil čepom i aluminijumskom kapicom.

Suspenzija: staklena bočica tipa I, u skladu sa Ph. Eur., zatvorena gumenim hlorbutil čepom i aluminijumskom kapicom.


Spoljašnje pakovanje:

Plastična providna kutija koja sadrži 10x1 doza liofilizata (DHPPi komponenta) i 10x1 doza suspenzije (L4 komponente).


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet kod: QI07AI02

Broj i datum izdavanja dozvole : 323-01-00027-17-002 od 21.11.2017.


image