Početna stranica Početna stranica

Eritromicina 20% WSP
eritromicinUPUTSTVO ZA LEKEritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 100 g

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 1000 g

Eritromicina 20% WSP, prašak za oralni rastvor, 200 mg/g, 1 x 5000 g (za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMIFARMA S.P.A.


Adresa: Via Don Eugenio Servadei 16 , 47122 Forli, Italija


Podnosilac zahteva: CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU


Adresa: Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija


image


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


CHEMIFARMA S.P.A. ITALIA PREDSTAVNIŠTVO U BEOGRADU;

Vojislava Ilića 127/29, Beograd, Republika Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


CHEMIFARMA S.P.A.;

Via Don Eugenio Servadei 16, 47122 Forli, Italija


2.


IME LEKA

Eritromicina 20% WSP

200 mg/g

prašak za oralni rastvor za brojlere

eritromicin


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1g praška za oralni rastvor sadrži:

Aktivna supstanca:

Eritromicin (u obliku eritromicin tiocijanata)


200 mg

Pomoćne supstance:

Silicijum dioksid, koloidni, hidratisani; glukoza monohidrat.


4.


INDIKACIJE


Infektivna korica brojlerskih pilića (Avibacterium paragallinarum).


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjivati kod živine preosetljive na eritromicin, kao i kod živine sa poremećenom funkcijom jetre.

  Ne daje se kokama nosiljama.


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava gastrointestinalnih poremećaja (dijareja) i hepatotoksičnog efekta.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri.


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje u vodi za piće u količini od 1 g/10 kg telesne mase (ekvivalentno 20 mg/kg eritromicina) zavisno od uzrasta, težine i unete količine vode. Terapija traje 3-5 dana.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek potpuno rastvoriti u vodi za piće, prateći preskripciju veterinara. Ne prekoračivati dnevnu dozu u mg/kg t.m. Svakog dana treba praviti svež rastvor leka, a živini onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Rastvoriti odgovarajuću količinu praška najpre u manjoj količini vode - koja ne sme da ima nizak pH (kisele vode) i zatim dodati rastvor u predviđenu količinu vode za napajanje. Mediciranu vodu obnavljati svakih 12 sati.


 6. KARENCA


  Meso tretiranih brojlera nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 2 dana od poslednje primene leka.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja.


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe: 2 godine, čuvanjem u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 3 meseca, čuvanjem u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 12 sati, na temperaturi do 25°C.


 8. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba leka treba da se bazira na testovima antibiograma. Posebnu pažnju treba obratiti na poboljšanje odgajivačke prakse da bi se izbegao uticaj stresa. Treba izbegavati ponavljanu i/ili dužu


  image


  upotrebu eritromicina, uz poboljšanje uslova držanja, higijene i i dezinfekcije. Da bi se izbeglo predoziranje, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja.


  Ne mešati sa čvrstom hranom.

  Upotreba leka koji nije u skladu sa Sažetkom karakteristika leka može dovesti do pojave rezistencije bakterija.

  Svakog dana treba praviti svež rastvor leka, a živini onemogućiti pristup drugim izvorima vode. Rastvoriti odgovarajuću količinu praška najpre u manjoj količini vode - koja ne sme da ima nizak pH (kisele vode) i zatim dodati rastvor u predviđenu količinu vode za napajanje. Mediciranu vodu obnavljati svakih 12 sati. Domaćim životinjama ne sme biti dostupan preparat, kao ni medicirana voda.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Eritromicin može izazvati kontaktni dermatitis, iritaciju kože, očiju i respiratornog trakta ljudi. Makrolidni antibiotici mogu izazvati alergijsku reakciju (koja može biti ukrštena između predstavnika grupe), posle injiciranja, inhalacije, ingestije ili čak kontakta sa kožom. Iz navedenih razloga potrebno je izbegavati direktan kontakt sa lekom tokom pripremanja leka.

  Prilikom pripreme leka obavezno je korišćenje zaštitne maske, odela, naočara i rukavica. Posle završenog rada oprati ruke sapunom i vodom. Ukoliko lek dođe u kontakt sa očima, treba ih isprati vodom, a ukoliko se pojave promena na koži, edem lica ili usana, odnosno drugi simptomi preosetljivosti, odmah kontaktirati lekara.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne primenjuje se kod koka nosilja.


  Interakcije

  Lek se ne sme istovremeno primenjivati sa drugim makrolidnim antibioticima (tilozin, spiramicin), ampicilinom, streptomicinom, tetraciklinom, tiamfenikolom i fluorfenikolom.


  Inkompatibilnost

  Ne rastvarati u vodi sa niskim pH.


  Predoziranje

  Ne povećavati preporučeno doziranje leka.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Eritromicin nema posebni uticaj na životnu sredinu.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 09.08.2022.


  image


 11. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 100g

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesica od troslojne folije poliester/ALU/PE (sloj od polietilena je u kontaktu sa lekom).

1 x 1000g

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: polietilenska boca velike gustine sa polietilenskim zatvaračem sa navojem i zaštitnim unutrašnjim poklopcem.

1 x 5000g

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: četvoroslojna kesa (sloj od polietilena je u kontaktu sa lekom i tri sloja papira).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x100g: 323-01-00376-21-001 od 09.08.2022.

1x 1000g: 323-01-00377-21-001 od 09.08.2022.

1x 5000g: 323-01-00378-21-001 od 09.08.2022.image