Početna stranica Početna stranica

VELEMICIN
hlortetraciklin


UPUTSTVO ZA LEKVelemicin, oralni prašak, 55 mg/g, 30 x 20 g Velemicin, oralni prašak, 55 mg/g, 1 x 100 g Velemicin, oralni prašak, 55mg/g ,1 x 1000 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Velelek d.o.o.

Adresa: Bulevar Oslobođenja br. 43/1, Beograd Podnosilac zahteva: Velelek d.o.o.

Adresa: Bulevar Oslobođenja br. 43/1, Beograd, R Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velelek d.o.o.

  Bulevar Oslobođenja br.43/1, Beograd, R Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Velelek d.o.o.

  Bulevar Oslobođenja br.43/1, Beograd, R Srbija


 2. IME LEKA VELEMICIN

  Oralni prašak Hlortetraciklin 55 mg/g Za telad i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:

  Aktivna supstanca

  Hlortetraciklin-hidrohlorid

  55 mg

  (ekv. 50 mg Hlortetraciklina)

  Pomoćna supstanca:

  D-glukoza, monohidrat


  do


  1,00 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin

  Telad: Infekcije respiratornog sistema uzrokovane sa Pasteurella spp. i Mycoplasma spp osetljivim na hlortetraciklin.

  Svinje: Infekcije respiratornog sistema uzrokovane sa Mycoplasma hyopneumoniae i Pasteurella multocida osetljivim na hlortetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poznatom preosetljivošću na tetracikline.

  Ne daje se životinjama sa poremećenom funkcijom jetre i bubrega, i odraslim preživarima.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek može da prouzrokuje indigestiju, dijareju, smanjen apetit, superinfekciju sa gljivicama i bakterijama rezistentnim na hlortetraciklin.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje u hrani ili vodi tokom 5 do 7 uzastopnih dana kod teladi i svinja.

  Telad i svinje (pojedinačno lečenje): 10 g leka Velemicin na 25 kg t.m. (odgovara 20 mg/kg hlortetraciklina).

  Svinje (grupno lečenje): 8 do 12 kg leka Velemicin na tonu hrane (odgovara 400 do 600 ppm hlortetraciklina)

  ili 2 kg leka Velemicin na 500 litara vode (odgovara 20 mg/kg t.m. hlortetraciklina).

  Preporučena dnevna količina leka treba da se rastvori u manjoj zapremini vode za piće ili da se izmeša sa manjom količinom hrane, pre mešanja sa preporučenim količinama.

  Polovina dnevne doze leka Velemicin daje se ujutru, a druga polovina uveče (na 12 h). Svakodnevno se priprema svež rastvor leka. Tokom lečenja životinje dobijaju samo mediciranu hranu ili vodu.

  Uneta doza hlortetraciklina može da varira tokom tretiranja, a zavisi od dnevnog unosa hrane( g/kg t.m.) ili vode (ml/kg t.m.).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek je efikasan samo protiv vrsta mikroorganizama osetljivih na hlortetraciklin.


  Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Ukoliko to nije moguće, primenu leka treba obaviti na osnovu epidemioloških podataka o osetljivosti ciljnih bakterija na odgovarajućoj farmi ili području.

  Prekomerna primena leka povećava prevalenciju rezistentnih bakterija na hlortetraciklin, i može da smanji njegovu efikasnost u lečenju.

  Treba se pridržavati preporučenog vremena trajanja lečenja, jer duža upotreba može da prouzrokuje razvoj rezistencije kod bakterija.

  Lek se ne koristi u lečenju infekcija prouzrokovanih sa Pseudomonas spp., Proteus spp., Salmonella spp., Enterococcus spp., Enterobacter spp., E. coli i Mannheimia haemolytica.


  image


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Telad : 10 dana Svinje: 10 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera : 24 časa

  Rok upotrebe medicinirane vode : 24 časa

  Rok upotrebemedicinirane hrane: 24 časa


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za primenu na životinjama:

  Lek se ne primenjuje u mleku ili zameni za mleko. Soli gvožđa, kalcijuma, magnezijuma i cinka značajno smanjuju apsorpciju hlortetraciklina ako se zajedno primenjuju.


  Posebna upozorenja za primenu tokom gravid iteta i laktacije

  Lek se ne primenjuje kod gravidnih krmača.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Osobe preosetljive na tetracikline ne treba da rukuju ovim lekom. Lek ne sme da se meša sa baktericidnim antibakterijskim lekovima (beta-laktamski antibiotici, aminoglikozidni, polikiksini, fluorohinoloni, sulfonamidi sa trimetoprimom).


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ukoliko telad i prasad ne unose dovoljnu količinu medicirane hrane neophodna je parenteralna primena leka. Lek se ne daje sa mlekom ili zamenom za mleko


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA  image


  05.03.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje: 30 x 20 g:

Unutrašnje pakovanje: tripleks kesica od 20 g, čiji je unutrašnji sloj od polietilena, srednji sloj je metalizirani poliester, spoljašnji sloj je polipropilen.

Spoljašnje pakovanje : složiva kartonska kutija sa 30 kesica po 20 g.

1 x100 g:

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: tripleks kesica od 100 g, čiji je unutrašnji sloj od polietilena, srednji sloj je metalizirani poliester, spoljašnji sloj je polipropilen.

1 x1000 g,

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: tripleks kesica od 1000 g, čiji je unutrašnji sloj od polietilena, srednji sloj je metalizirani poliester, spoljašnji sloj je polipropilen

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA03

Broj i datum izdavanja dozvole:

30 x 20 g: 323-01-00087-17-001 od 05.03.2018. godine

1 x 100 g: 323-01-00088-17-001 od 05.03.2018. godine

1 x 1000 g: 323-01-00089-17-001 od 05.03.2018. godine


image