Početna stranica Početna stranica

Revozyn RTU
penetamat


UPUTSTVO ZA LEKRevozyn RTU, suspenzija za injekciju, 400 mg/mL, 1x50 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. EUROVET ANIMAL HEALTH BV

2. PRODULAB PHARMA B.V.

Adresa: 1. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija

2. Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija


Podnosilac zahteva: GENERA – PHARMA d.o.o.- Beograd


Adresa: Gostivarska 70, Beograd- Voždovac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o. - BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. Eurovet Animal Health BV

   Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija

  2. Produlab Pharma B.V.

   Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Holandija


 2. IME LEKA Revozyn RTU

  400 mg/mL

  suspenzija za injekciju za goveda

  penetamat


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Penetamat hidrojodid 400 mg (eq. 308.8 mg penetamata)


  Pomoćne supstance:

  Etil oleat; Lecitin (E322)


  Bela do žućkastobela uljana suspenzija.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje kliničkog i subkliničkog mastitisa kod krava u laktaciji, uzrokovanog stafilokokama i streptokokama osetljivim na penicilin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Ne primenjivati intravenskim (i.v.) putem.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Simptomi neželjenih reakcija mogu biti u rasponu od blagih reakcija na koži, kao što su urtikarija i dermatitis, do teških reakcija, kao što je anafilaktički šok (veoma retko, kod manje od 1 životinje na 10 000 tretiranih životinja), a koji takođe veoma retko može imati smrtni ishod. Dodatno, može doći do senzibilizacije na penicilin.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je određena prema sledećim pravilima:

  • veoma česte (više od 1 na 10 tretiranih životinja ispoljava neželjene reakcije)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 tretiranih životinja)

  • retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10 000 tretiranih životinja)

  • veoma retke (manje od 1 životinje na 10 000 tretiranih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (krave u laktaciji).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu (i.m.) primenu.

  10 - 15 mg penetamat hidrojodida na kg telesne mase na dan, jednom dnevno tokom 3 uzastopna dana (što odgovara 2.5 – 3.75 mL proizvoda na 100 kg telesne mase na dan, jednom dnevno tokom 3 uzastopna dana).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati bočicu.

  Samo za intramuskularnu primenu, preporučuje se aplikacija u vratne mišiće, uz naizmeničnu primenu sa leve i desne strane.

  Kako bi se izbeglo subdoziranje i osigurala primena preporučene doze, potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


 10. KARENCA


  Mleko: 4 dana.

  Meso i jestive iznutrice: 10 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.


  image


  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30ºC. Držati u uspravnom položaju.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 30 °C, u uspravnom položaju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Primena leka treba da bude zasnovana na lokalnim (regionalnim, na nivou gazdinstva) epizootiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterijskih vrsta i treba uzeti u obzir zvanične i lokalne smernice za primenu antimikrobnih lekova. Lek treba primenjivati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Primena proizvoda koja nije u skladu sa instrukcijama navedenim u Sažetku karakterisika i Uputstvu za lek može dovesti do povećane selekcije bakterija otpornih na benzilpeniciline i tako umanjiti delotvornost lečenja drugim beta-laktamima zbog mogućeg razvoja unakrsne rezistencije.

  Kod teladi treba izbegavati hranjenje mlekom koje sadrži rezidue penicilina, jer može uzrokovati selektivan rast bakterija otpornih na antibiotike (npr. bakterije koje produkuju beta laktamaze šireg spektra - ESBL).


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine, i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na komponente u sastavu leka ne treba da rukuju ovim preparatom.

  Preparatom treba rukovati pažljivo, uz primenu odgovarajućih mera opreza, kako bi se izbeglo izlaganje leku.

  Kada proizvod dođe u kontakt sa kožom, odmah isperite uz upotrebu veće količine vode. Ukoliko nakon kontakta sa lekom dođe do pojave simptoma kao što su kožni osip i svrab, treba potražiti savet lekara. Otok lica, usana ili očiju ili otežano disanje su ozbiljniji simptomi koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Nakon upotrebe leka oprati ruke.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može primenjivati tokom graviditeta ili laktacije.


  Interakcije

  Penicilini se ne primenjuju istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja ne očekuju se drugi neželjeni efekti osim onih već navedenih u delu 6.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.01.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: bočica od providnog stakla (tip II) sa 50 mL suspenzije za injekciju, zatvorena gumenim čepom (tip I) obloženim slojem fluoropolimera i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa lekom i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CE90.

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00333-20-001 od 19.01.2022.godine


image