Početna stranica Početna stranica

Potencil
amoksicilin, kolistin


UPUTSTVO ZA LEK


Potencil, suspenzija za injekciju, 100 mg/mL+250000 i.j./mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC

Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o.

Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  VIRBAC S.A., Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska


 2. IME LEKA


  POTENCIL

  100 mg/mL +250000 i.j./mL suspenzija za injekciju

  za telad, prasad, pse i mačke amoksicilin, kolistin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspezije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin 100 mg

  ( u obliku amoksicilin, trihidrata)

  Kolistin 250.000 i.j.

  ( u obliku kolistin-sulfata)


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol; benzilalkohol; polioksil 35, ulje ricinusa; propilen glikol dikaprilat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje bolesti prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju amoksicilina i kolistina.

  Telad i prasad:

  Lečenje respiratornih infekcija čiji su uzročnici Gram pozitivni mikroorganizmi ili Pasteurella spp., infekcija digestivnog trakta i septikemija čiji su uzročnici enterobakterije i lečenje omfaloflebitisa.

  Psi i mačke:

  Lečenje infekcija digestivnog, respiratornog ili urogenitalnog trakta.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na beta-laktamske antibiotike. Ne daje se zečevima, kunićima, zamorcima, hrčkovima i gerbilima.

  Korišćenje leka je kontraindikovano kod poznate rezistencije na amoksicilin.


  image


  Ne daje se životinjama sa teškom insuficijencijom bubrega udruženom sa anurijom ili oligurijom.

 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava alergijskih reakcija, kao i lokalne reakcije na mestu aplikacije.

  U slučaju alergijske reakcije odmah prekinuti davanje leka i primeniti antišok terapiju. Kolistin davan parenteralno može ispoljiti nefrotoksično dejstvo.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, prasad, psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje intamuskularno ili supkutano jedanput dnevno, u količini od 1 mL/10 kg telesne mase dnevno (odnosno 10 mg amoksicilina i 25.000 i.j. kolistina po kg telesne mase dnevno).

  Terapija traje 3 do 5 dana, a pri lečenju infektivne enzootske bronhopneumonije teladi 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene leka dobro promućkati bočicu kako bi se suspenzija homogenizovala.

  Na jednom injekcionom mestu ne treba davati više od 20 mL leka velikim životinjama i 5-10 mL malim životinjama.


 10. KARENCA


  Meso: 21 dan


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Posle otvaranja lek čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nepravilna upotreba ovog antibiotika može dovesti do povećane učestalosti rezistencije bakterija na amoksicilin i može smanjiti njegovu efikasnost.

  Pre aplikacije leka , bočicu dobro promućkati. Na jednom injekcionom mestu ne treba davati više od 20 mL leka velikim životinjama i 5-10 mL malim životinjama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ispitivanja na laboratorijskim životinjama nisu pokazala teratogeno, embriotoksično ili uterotoksično dejstvo amoksicilina, ali su pokazala fetotoksično dejstvo prilikom parenteralnog davanja kolistina. Bezbednost primene leka tokom graviditeta nije potvrđena kod ciljnih vrsta životinja. Stoga, davanje se preporučuje uz prethodnu procenu koristi i rizika odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Preparat ne koristiti zajedno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi), kao i sa miorelaksantnim lekovima.


  Predoziranje

  U dozama 5 puta većih od terapijskih nisu primećena neželjena dejstva osim blagih prolaznih reakcija na mestu injekcije koje prolaze bez lečenja i bez posledica po životinju. Kod parenteralnog predoziranja kolistinom kod teladi uočene su apneja i ataksija koje mogu biti fatalne.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja inkompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.11.2021.



  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla (staklo tip II), sa 100 mL suspenzije za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA01

Broj dozvole: 323-01-00130-21-002 od 29.11.2021. godine


image