Početna stranica Početna stranica

Enroxil 10%
enrofloksacin


UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Enroxil 10%, oralni rastvor, 100 mg/mL, 1 x 1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA ENROXIL 10 %

  Enrofloksacin (100mg/mL) oralni rastvor

  za živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1mL oralnog rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca: Enrofloksacin 100mg


  Pomoćne supstance: Benzilalkohol 14mg

  Kalijum-hidroksid; hipromeloza; voda za injekciju.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih sledećim bakterijama, osetljivim na enrofloksacin:


  Pilići

  Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Avibacterium paragallinarum, Pasteurella multocida, Escherichia coli


  Ćurke

  Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae, Pasteurella multocida, Escherichia coli


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme davati nosiljama čija su jaja namenjena za ljudsku ishranu. Lek se ne sme davati životinjama kojima nije namenjen.

  Lek ne primenjivati u profilaktičke svrhe.

  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih komponenti leka. Ne koristiti u slučaju poznate rezistencije/ukrštene rezistencije živine na (fluoro)hinolone.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod lečenih životinja mogu da se pojave alergijske reakcije i fotosenzibilizacija.


  Moguća je pojava oštećenja hrskavice ukoliko se lek koristi u toku perioda intenzivnog rasta i pri visokim spoljašnjim temperaturama, kada je konzumacija medicinirane vode (a samim tim i enrofloksacina) povećana.

  Ukoliko primetite bilo kakvo ozbiljno ili neko drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje p.o., dodavanjem u vodu za piće, u dozi od 10mg/kg t.m. dnevno tokom 3-5 uzastopnih dana. Ova doza odgovara dozi od 0.1mL Enroxil-a po kg t.m.

  Potrebna količina leka koju treba dodati u vodu za piće izračunava se prema sledećoj formuli: 0.1mL Enroxil prosečna t.m. (kg) br. tretiranih

  po kg t.m. X X jedinki

  -------------------------------------------------------------------------------------- = mL leka Enroxil po L

  Ukupna kol. vode (L) koju tretirane vode za piće ptice popiju tokom jednog dana


  Lečenje u trajanju od 3-5 uzastopnih dana; tokom 5 uzastopnih dana za lečenje kombinovanih infekcija i hroničnih progresivnih oblika. Ukoliko nakon 2-3 dana terapije ne dođe do kliničkog poboljšanja, potrebno je razmotriti alternativnu antimikrobnu terapiju zasnovanu na testovima osetljivosti.


  Svakog dana treba pripremiti svež rastvor.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za vreme terapije živina treba da dobija samo vodu koja sadrži lek. Ako živina za 24 sata ne popije vodu koja sadrži enrofloksacin, potrebno je pripremiti novu vodu sa enrofloksacinom. Nakon tretmana ovim lekom, sistem za napajanje životinja treba dobro očistiti, kako ostaci leka ne bi uticali na razvoj rezistencije.


 10. KARENCA


  Pilići: Meso i iznutrice: 7 dana. Ćurke: Meso i iznutrice: 13 dana.

  Nije dozvoljena primena kod nosilja čija su jaja namenjena za ishranu u ljudi. Ne daje se kokama nosiljama 2 nedelje pre pronošenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici/kutiji.


  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Enrofloksacin treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće unakrsne rezistencije.

  Kako je enrofloksacin prvo bio odobren za primenu kod živine, došlo je do široko rasprostranjene smanjene osetljivosti E.coli na fluorohinolone i pojave rezistentnih mikroorganizama. U Evropi je zabeležena i rezistencija Mycoplasma synoviae.

  Lečenje infekcija izazvanih Mycoplasma spp možda neće biti dovoljno za uništenje mikroorganizma.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se kokama nosiljama 2 nedelje pre pronošenja.


  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju ovim lekom treba da izbegavaju direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno da nose zaštitne rukavice i naočare. Ukoliko dođe do kontakta sa kožom ili očima ova mesta treba odmah isprati tekućom vodom.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke. Ako se pojave alergijske reakcije treba potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.03.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

Boca od polietilena od 1000mL sa zatvaračem od polietilena zelene boje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: 323-01-00278-17-001 od 21.12.2017. godine.


image