Početna stranica Početna stranica

Entericolix
vakcina koja sadrži inaktivisane sojeve bakterije Escherichia coli i beta toksoid Clostridium perfringens tip C


UPUTSTVO ZA LEKEntericolix, emulzija za injekciju, 25 doza (50 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CZ Veterinaria, S.A.


Adresa: La Relva s/n - Torneiros, 36410 Porrino (Pontevedra), Španija


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


Adresa: Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Beograd, Milentija Popovića 5a.


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CZ Veterinaria, S.A.

  La Relva s/n- Torneiros, 36410 Porriño (Spain)


 2. IME LEKA Entericolix

  vakcina koja sadrži inaktivisane sojeve bakterije Escherichia coli i beta toxoid Clostridium perfringens tip C

  emulzija za injekciju za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2 ml) sadrži:


  Aktivne supstance:


  Escherichia coli soj P4 (adhezin F6): ≥ 1 RP*

  Escherichia coli soj P5 (adhezin F18ab): ≥ 1 RP *

  Escherichia coli soj P6 (adhezin F4ac): ≥ 1 RP *

  Escherichia coli soj P9 (adhezin F18ac): ≥ 1 RP*

  Escherichia coli soj P10 (adhezin F5 + F41): ≥ 1 RP*

  Beta toksoid Clostridium perfringens tip C (CZV13): ≥ 10 i.j.** β antitoksina/ml seruma kunića


  * RP: Relativna potenca za svaki antigen prema referentnoj vakcini sa zadovoljavajućim rezultatom na testu imunogenosti (Ph. Eur. monograph 0962).

  ** i.j.: Internacionalne jedinice beta toksina (Ph. Eur. monografija 0363)


  Adjuvansi:

  Lako mineralno ulje 0,760 ml Montanide 103 0,0425 ml

  Sorbitan oleat 0,0425 ml


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidrogenfosfat, bezvodni; formaldehid; tiomersal; polisorbat 80; natrijum dihidrogen-fosfat; natrijum-hlorid; voda za injekcije


  image


 4. INDIKACIJE


  Vakcinacija krmača i nazimica u cilju pasivne imunizacije prasadi protiv kolibaciloze izazvane enteropatogenim i enterotoksikogenim sojevima E.coli koji ekspimiraju F4ac, F5, F6, F18ac i F41 adhezine, protiv edemske bolesti izazvane sojem E.coli koji eksprimira F18ab adhezin i protiv nekrotičnog enteritisa izazvanog C. Perfringens tip C.


  Novorođena prasad

  • Vakcina smanjuje (redukuje) mortalitet i kliničke znake (teška dijareja) izazvane kolibacilozom.

  • Vakcina smanjuje (redukuje) mortalitet i kliničke znake nekrotičkog enteritisa izazvanog C. perfringens tip C.


   Odlučena prasad

  • Vakcina smanjuje mortalitet i kliničke znake uzrokovane edemskom bolesti.

  • Vakcina smanjuje kliničke znake (tešku dijareju) uzrokovanu kolibacilozom.

  • Vakcina smanjuje kliničke znake hroničnog enteritisa usled infekcije sa C. perfringens tipa C.


   Dužina trajanja imuniteta:

  • 21 dan za infekcije izazvane sojevima F4ac, F18ac E.coli i Clostridium perfringens tip C (nekrotički enteritis).

  • 21 dan za antitela protiv fimbrijalnih adhezina F5, F6 i F41, međutim protektivni imunitet nije utvrđen.

  • 28 dana infekcije izazvane F18ab (bolest edema).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivne supstance, adjuvans ili bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma se često javlja prolazni porast telesne temperature (do 2 ºC) i to u periodu od 4 – 24 sata posle vakcinacije. Telesna temperatura se vraća na normalne vrednosti u roku od 24 – 48 sati.

  Vakcina može prouzrokovati kratkotrajnu apatiju 1 do 2 dana posle vakcinacije, što je veoma česta pojava. Povremeno ovo stanje može trajati i do 7 dana posle primene vakcine.


  Učestalost pojave neželjenih reakcija je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)


   image


  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Pre upotrebe dobro promućkati, kao i povremeno tokom primene. Izbegavati izlaganje kontaminaciji tokom primene.

  Doze

  Krmače i nazimice: 2 ml.

  Pre upotrebe, dozvolite da vakcina dostigne sobnu temperaturu i snažno promućkajte bočicu. Odgovarajuću dozu vakcine inokulišite duboko u intramuskulu vrata. Veoma je važno koristiti igle odgovarajuće dužine odabrane prema telesnoj težini životinje.

  Preporučuje se da se druga doza ubrizga u drugu stranu, ukoliko je moguće. Raspored vakcinacije

  Gravidne krmače: Primarna vakcinacija se sastoji od primene dve doze vakcine. Primenite jednu dozu 7 nedelja pre prašenja, a drugu dozu 4 nedelje pre prašenja. Revakcinacija se vrši jednom dozom 4 nedelje pre prašenja u narednim periodima gestacije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8. Pre upotrebe dozvolite da vakcina dostigne sobnu temperaturu i snažno promućkajte bočicu. Odgovarajuću dozu inokulirajte duboko intramuskularno injekcijom u mišiće vrata. Veoma je važno koristiti igle odgovarajuće dužine odabrane prema telesnoj težini životinje.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


Čuvati van domašaja dece.

Čuvati i transportovati u frižideru (na temperaturi od 2 ° do 8 °C). Ne zamrzavati.

Zaštititi od svetlosti.


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 sati


image


12.

POSEBNA UPOZORENJA


Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Vakcinisati samo zdrave životinje.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Za korisnike:

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno


ulje.


Slučajno

ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati jak bol i otok, posebno ukoliko se ubrizga u zglob ili prst, a u retkim slučajevima, može dovesti do gubitka prsta, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć. Ukoliko Vam je slučajno ubrizgan ovaj veterinarsko-medicinski proizvod, zatražite hitnu medicinsku pomoć, čak i ukoliko je ubrizgana vrlo mala količina proizvoda, i ponesite ovo Uputstvo sa sobom. Ukoliko bol traje duže od 12 sati nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite savet lekara.


Za lekare:


Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i ukoliko se radi o veoma malim količinama, slučajno ubrizgavanje ovog proizvoda može izazvati pojavu intenzivnog otoka, koji može, na primer, rezultirati pojavom ishemične nekroze pa čak i gubitkom prsta.

Iz tog razloga je neopodno HITNO stručno, hirurško zbrinjavanje pacijenta koje može zahtevati hitne incizije i ispiranja regije, naročito kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


Upotreba tokom graviditeta i laktacije


Može se koristiti tokom graviditeta.

Vakcinu ne treba davati tokom perioda od 4 nedelje pre očekivanog datuma prašenja.

Predoziranje


Nakon primene dvostruke doze vakcine, može doći do neznatnog prolaznog, povećanja telesne temperature u odnosu na porast telesne temperature posle primovakcinacije (na primer, povećanje telesne temperature do 2,5 ºC nakon dvostruke doze).

Interakcije


Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom. U skladu s tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarsko-medicinskog proizvoda treba donositi na osnovu pojedinačnog slučaja


Inkompatibilnost


U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarsko-medicinski proizvod se ne sme mešati sa drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.


image


 1. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 2. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.10.2022.


 3. OSTALI PODACI Pakovanje:

Kartonska kutija sa 1 višedoznom bočicom od polietilena visoke gustine (HDPE) zapremine 50 ml (25 doza) sa zapušačem od nitrilne gume i aluminijumskom kapicom (pertlom).

Način izdavanja:Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AB08

Broj i datum izdavanja dozvole:

Entericolix, emulzija za injekciju, bočica 1x25 doza (50 ml):323-01-00090-21-002 od 04.10.2022.image