Početna stranica Početna stranica

Alamycin LA 300
oksitetraciklin


UPUTSTVO ZA LEK


ALAMYCIN LA 300, rastvor za injekciju, 300 mg/mL, 1 x 100 mL

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Norbrook Laboratories Limited Station Works, Newry, County Down,

Adresa:

Severna Irska, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: Zoopharm d.o.o.

Adresa: Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbijaimage


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down, Severna Irska, Velika

Britanija


 1. IME LEKA ALAMYCIN LA 300

  300 mg/mL

  rastvor za injekciju goveda, ovce i svinje oksitetraciklin


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin 300 mg

  (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat 4 mg Ostale pomoćne supstance:

  Magnezijum-oksid, laki, dimetilacetamid, monoetanolamin, voda za injekcije Bistar rastvor tamnožute boje, bez vidljivih čestica.


 3. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje oboljenja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin uključujući: Bordetella bronchiseptica, Actinomyces pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Pasteurella spp, Staphylococcus spp, Streptococcus spp. Na oksitetraciklin su osetljive i mikoplazme, rikecije, protozoe i hlamidije.

  Lek je indikovan za lečenje pastereloze, pneumonije, atrofičnog rinitisa, crvenog vetra, artritisa, omfalitisa, letnjeg mastitisa krava, keratokonjuktivitisa ovaca, enzootskog abortusa ovaca.  image


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega kao i kod životinja preosetljivih na tetracikline. Lek ne bi trebalo primenjivati u prvoj trećini graviditeta, odnosno tokom perioda razvoja zuba i kostiju, kao i kasnom graviditetu zbog moguće promene boje kostiju. Lek se može koristiti tokom laktacije.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nekada se na mestu aplikacije javlja izrazita prolazna reakcija u vidu otoka, bola i crvenila koja prolazi spontano posle 10 do 15 dana. Moguća je pojava dijareje kao i preosetljivosti na lek.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oksitetraciklin može se primenjivati u srednjoj terapijskoj dozi od 20 mg/kg kada dejstvo leka traje 3 do 4 dana ili u maksimalnoj terapijskoj dozi od 30 mg/kg kada dejstvo leka traje 5 do 6 dana.

  Goveda, ovce i svinje:

  Srednja terapijska doza - 20 mg/kg (1mL leka/15 kg) Maksimalna terapijska doza – 30 mg/kg (1mL leka/10 kg) Lek se aplikuje duboko intramuskularno jednokratno.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Lek ne sadrži konzervanse. Obrisati vrh bočice pre upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve.

  Maksimalan volumen leka na jednom injekcionom mestu treba da bude:

  • Goveda 15 mL, svinje 10 mL i ovce 5 mL.

  • Prasad: prvi dan starosti - 0,2 mL, 7 dan - 0,3 mL, 14 dan- 0,4 mL, 21 dan – 0,5 mL, preko 21 dana: 1mL/10 kg.

   Lek je nedovoljno efikasan kod infekcija uzrokovanih hlamidijama, kao i kod akutnih bakterijskih infekcija.


 9. KARENCA


  Meso se ne koristi za ljudsku upotrebu tokom tretmana.

  Kod tretmana u dozi od 20 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 28 dana, svinja 14 dana i ovaca 28 dana.  image


  Kod tretmana u dozi od 30 mg/kg meso se ne koristi za ljudsku upotrebu kod: goveda 35 dana, svinja 28 dana i ovaca 28 dana.

  Mleko tretiranih životinja se ne koristi tokom tretmana i 10 dana od primene kod goveda i 8 dana kod ovaca.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 oC.


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ako se primenjuju drugi injekcioni preparati treba ih aplikovati na drugo injekciono mesto. Lek ne sadrži konzervanse. Obrisati vrh bočice pre upotrebe. Koristiti sterilne igle i špriceve.

  Uvek kada je to moguće, tetracikline treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oprati ruke posle aplikovanja leka. U slučaju kontakta preparata sa očima i kožom, treba ih kompletno oprati sa vodom zbog moguće pojave iritacije. Treba voditi računa da prilikom aplikacije leka ne dođe do samoubrizgavanja, a ako dođe do njega potražiti savet lekara. Lek ne razblaživati.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne bi trebalo primenjivati u prvoj trećini graviditeta, odnosno tokom perioda razvoja zuba i kostiju, i kasnom graviditetu zbog moguće promene boje kostiju. Lek se može koristiti tokom laktacije.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibakterijskim lekovima.


  Predoziranje

  Predoziranje može prouzrokovati dijareju i nefrotoksičnost kod goveda. Nema specifične terapije.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispititivanja inkompatibilnosti, ovaj lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.  image


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.04.2019.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: Bočica od braon stakla (tip I), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 1 bočicom od 100 mL

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00355-18-001 od 24.04.2019.


image