Početna stranica Početna stranica

Vitamin C za primenu na životinjama
askorbinska kiselina


UPUTSTVO ZA LEK


Vitamin C, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1x50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE LEK


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Vitamin C

  100 mg/ml

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, svinje i pse askorbinska kiselina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Askorbinska kiselina (vitamin C) 100 mg

  Pomoćne supstance:

  Natrijum - hidrogenkarbonat 47 mg

  Natrijum hlorid 20 mg

  Natrijum - metabisulfit 0,05 mg Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  image


  Hipovitaminoza i avitaminoza C (skorbut), hemoragične dijateze različite etiologije, potporna terapija pri lečenju infektivnih i zaraznih bolesti, rekovalescencija, trovanja (bakterijskim toksinima, alimentarna), jatrogena trovanja (jedinjenjima arsena, sulfonamidima, barbituratima i dr.), funkcionalni sterilitet na bazi C avitaminoze, terapija stresa, kod primarnih i sekundarnih anemija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na neki od sastojaka leka; acidoza.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle intramuskularne ili subkutane aplikacije može se javiti lokalna, prolazna nadražajna reakcija praćena bolom i otokom. Pri brzoj intravenskoj primeni može doći do kolapsa.

  U visokim dozama preparat kod pasa izaziva dijareju, povraćanje i poremećaj diureze. Vitamin C u visokim dozama može potencijalno uzrokovati urolitijazu.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramuskularno, subkutano ili sporo intravenski.

  Daje se jednom dnevno u dozi od 10-20 ml konjima i govedima; 5-10 ml svinjama; i 1-5 ml psima. Terapija traje više dana, u zavisnosti od procene veterinara.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pri intramuskularnoj i subkutanoj primeni, konjima i govedima, na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 ml leka.

  Pri intravenskoj aplikaciji preparat treba aplikovati sporo, jer pri brzoj intravenskoj aplikaciji može doći do kolapsa.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Konjima i govedima aplikuje se duboko intramuskularno, subkutano ili sporo intravenski. Pri intramuskularnoj i subkutanoj primeni, na jedno injekciono mesto ne treba aplikovati više od 10 mi leka.


  Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pre aplikacije primeniti mere asepse i antisepse, odnosno dezinfikovati kožu na mestu na kom će preparat biti aplikovan.

  Pri intravenskoj aplikaciji preparat treba aplikovati sporo, jer pri brzoj intravenskoj aplikaciji može doći do kolapsa.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe preosetljive na neki od sastojaka Jeka treba da izbegavaju kontakt sa lekom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Interakcije

  Pri istovremenoj primeni askorbinske kiseline sa salicilatima, pojačava se njeno izlučivanje, dok se usporava izlučivanje salicilata. Zakišeljavanje mokraće, pri primeni većih doza askorbinske kiseline, može da pospeši izlučivanje drugih lekova, koji se istovremeno primenjuju. Pri analizama krvi životinja koje dobijaju askorbinsku kiselinu, mogu se dobiti lažno-pozitivni, odnosno lažno-negativni rezultati primenom reakcija koje se zasnivaju na oksido-redukcionim procesima. Askorbinska kiselina snižava nivo holesterola u krvi i daje lažno-negativnu reakciju na mokraćnu kiselinu u serumu, kao i lažno-negativnu reakciju na glukozu u mokraći.


  lnkompatibilnost

  U nedostatku studija inkopatibilnosti, Jek se ne srne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje


  image


  U visokim dozama preparat kod pasa izaziva dijareju, povracanje i poremećaj diureze. Vitamin C u visokim dozama može potencijalno uzrokovati urolitijazu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.04.2023.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje : Bočica od tamnog stakla (50 ml) u kartonskoj kutiji.

ATCvet kod : QA11GA01

Režim izdavanja : Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00292-22-001 od 04.04.2023. godine


image