Početna stranica Početna stranica

Monil
albendazolUPUTSTVO ZA LEK


Monil, tableta, 120 mg, 25 x 2 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska 2, Kalinovica, HR-10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gostivarska 70, Beograd, Voždovac


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  GENERA D.D.

  Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica, HR-10436 Rakov Potok, Hrvatska


 2. IME LEKA Monil

  120 mg tableta za ovce

  albendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Albendazol 120 mg


  Pomoćne supstance: Kalcijum-karbonat; skrob, kukuruzni; želatin; magnezijum-stearat.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje parazitskih infekcija ovaca uzrokovanih:

  • želudačno-crevnim nematodama roda: Haemonchus, Chabertia, Trichostrongylus, Ostertagia, Bunostomum, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum i Strongyloides;

  • plućnim nematodama: Dictyocaulus filaria;

  • zrelim oblicima velikog metilja (Fasciola hepatica) i malog metilja (Dicrocoelium lanceatum sin. D. dendriticum);

  • pantljičarama roda Moniezia.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba primenjivati za vreme parenja i u prvom mesecu graviditeta.

  Lek se ne primenjuje kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Ne primenjivati kod ovaca obolelih od akutne fascioloze.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pojedinih životinja jako inficiranih plućnim nematodama, nakon terapije, a zbog prethodnog oštećenja pluća, kašalj može potrajati nekoliko dana do nekoliko nedelja. Najveće oštećenje pluća nastaje zbog aspiracije uginulih plućnih nematoda.

  Ako primetite neželjena dejstva ovog leka obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i/ili Predstavnika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tablete se daju peroralno bez prethodne pripreme životinja.


  Za suzbijanje velikog metilja, želudačno-crevnih i plućnih nematoda i cestoda daje se jednokratno (5 mg/kg):


  Ovce

  Monil

  šilježad do 25 kg t.m.

  1 tableta

  ovca do 35 kg t.m.

  1,5 tableta

  ovca do 50 kg t.m.

  2 tablete

  ovca do 60 kg t.m.

  2,5 tablete

  ovca do 70 kg t.m.

  3 tablete


  Za suzbijanje malog metilja (Dicrocoelium lanceatum sin. D. dendriticum) daje se dvokratno, u razmaku od 1 - 2 nedelje, manja doza (10 mg/kg, tj. 1 tableta/12 kg t.m., efikasnost oko 75%), ili jednokratno veća doza (15 mg/kg, tj. 1 tableta/8 kg t.m., efikasnost oko 95%).


  Dvokratna primena (10 mg/kg):

  Ovce

  Monil

  šilježad do 25 kg t.m.

  2 tablete

  ovca do 30 kg t.m.

  2,5 tablete

  ovca do 40 kg t.m.

  3,5 tablete

  ovca do 60 kg t.m.

  5 tableta

  ovca do 70 kg t.m.

  6 tableta


  Jednokratna primena (15 mg/kg):


  image


  Ovce

  Monil

  šilježad do 25 kg t.m.

  3 tablete

  ovca do 30 kg t.m.

  4 tablete

  ovca do 40 kg t.m.

  5 tableta

  ovca do 60 kg t.m.

  7,5 tableta

  ovca do 70 kg t.m

  9 tableta


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se tačno izračunala doza, potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje. Pri davanju preparata voditi računa da se ne ozledi ždrelo ili meko nepce.

  Izmet lečenih životinja potrebno je sakupiti i neškodljivo ukloniti tokom prva 2-3 dana nakon dehelmintizacije.


 10. KARENCA


  Meso, organi i druga jestiva tkiva ovaca ne mogu da se koriste za ishranu ljudi tokom tretmana i 10 dana posle poslednje primene leka.

  Mleko ovaca ne može da se koristi za ishranu ljudi tokom tretmana i 5 dana posle poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 oC. Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Lek se ne srne koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Zbog opasnosti od razvoja rezistencije kod parazita treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponovljenu primenu antihelmintika iste grupe;

  • subdoziranje koje može biti posledica pogrešne procene telesne mase ili pogrešne primene veterinarskog leka.

   Utvrđeno je da sledeće vrste parazita - Teladorsagia, Haemonchus, Cooperia i Trichostrongylus mogu kod malih preživara postati rezistentne na benzimidazole, zbog čega je potrebno da se primena ovog veterinarskog leka zasniva na lokalnim epizootiološkim podacima (podaci na nivou regije, farme) o osetljivosti nematoda i preporukama kako ograničiti dalju selekciju sojeva otpornih na antihelmintike.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluznicama, a nakon upotrebe oprati ruke.


   image


   Prilikom rukovanja sa lekom koristiti gumene rukavice.

   U slučaju nehotičnog gutanja preparata, odmah potražiti pomoć/savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Primena terapijskih doza leka Monil kod gravidnih ovaca, po pravilu, ne deluje štetno. Da bi se sprečilo eventualno teratogeno dejstvo albendazola na plod ne smeju se lečiti ovce za vreme parenja

   i u prvom mesecu graviditeta.


   Interakcije

   Nisu poznate.


   Predoziranje

   Nije poznato.

   Kod zdravih životinja petostruka terapijska doza albendazola retko uzrokuje neželjena dejstva.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Lek je štetan za ribe i druge organizme vodenih ekosistema.

   Sa neiskorišćenim lekom ne smeju se zagađivati nadzemne ili podzemne vode.

   Kada se koristi u skladu sa odobrenim uputstvom lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


04.06.2019.


15.

OSTALI PODACI


Pakovanje:


Kartonska kutija sa 50 tableta (25 x 2 tablete u stripu od aluminijumske

folije).

Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod:

QP52AC11

Broj dozvole:

323-01-00412-18-001 od 04.06.2019. godine


image