Početna stranica Početna stranica

FRONTLINE SPOT ON DOG
fipronil

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


FRONTLINE SPOT ON DOG

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu fipronil 10%

Pipeta, 3 x 0.67 mL (S)

Pipeta, 3 x 1.34 mL (M)

Pipeta, 3 x 2.68 mL (L)

Pipeta, 3 x 4.02 mL (XL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL


Adresa: 4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francuska


Podnosilac zahteva: Royal Vet d.o.o.


Adresa: Oslobođenja 25, Beograd-Rakovica


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Royal Vet d.o.o.


Oslobođenja 25, Beograd-Rakovica

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


MERIAL


4 Chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francuska


 1. IME LEKA

  FRONTLINE SPOT ON DOG S

  FRONTLINE SPOT ON DOG M FRONTLINE SPOT ON DOG L FRONTLINE SPOT ON DOG XL

  fipronil 10%

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse i štenad


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  NAZIV


  Sadržaj u 0.67 mL (pipeta S)


  Sadržaj u 1.34 mL (pipeta M)


  Sadržaj u 2.68 mL (pipeta L)


  Sadržaj u 4.02 mL (pipeta XL)


  Aktivna supstanca


  Fipronil


  67 mg


  134 mg


  268 mg


  402 mg


  Pomoćne supstance


  Butilhidroksianizol


  0.134 mg


  0.268 mg


  0.536 mg


  0.804 mg


  Butilhidroksitoluen


  0.067 mg


  0.134 mg


  0.268 mg


  0.402 mg


  Ostale pomoćne supstance do


  0.67 mL


  1.34 mL


  2.68 mL


  4.02 mL


  Ostale pomoćne supstance: etanol; polisorbat 80; polividon; dietilenglikomonoetiletar.


 3. INDIKACIJE


  Za tretman i prevenciju infestacije buvama (Ctenocephalides spp.) i krpeljima (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp, Ixodes spp.)na psima.

  Tretman i kontrola alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve (FAD) kod pasa. Prevencija i tretman infestacije pavašima na psima.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  • U nedostatku dostupnih podataka, preparat ne bi trebalo upotrebljavati na štencima mlađim od 8 nedelja života i/ili lakšim od 2 kg.

  • Ne upotrebljavati na bolesnim (sistemska oboljenja, groznica) životinjama i na životinjama u rekonvalescenciji.

  • Ne upotrebljavati kod kunića jer se mogu pojaviti neželjene reakcije čak sa mortalitetom.

  • Preparat je specifično napravljen za pse. Ne upotrebljavati ga kod mačaka jer ovo može da izazove predoziranje.

   .


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po upotrebi leka životinja liže mesto aplikacije, može da se pojavi kratak period hipersalivacije, uglavnom kao posledica prirode nosača.

  Među veoma retkim sumljivim neželjenim reakcijama, prolazne kutane reakcije na mestu aplikacije ( depigmentacija kože, lokalna alopecija, svrab, eritem) i generalizovani svrab ili alopecija su primećeni nakon upotrebe. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi ), povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.

  Lek se ne sme predozirati.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

  Psi i štenci


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  U nedostatku studija sigurnosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje.

  Mestoprimene: spolja, aplikacijom na kožu. Doziranje:

  • Jedna pipeta od 0.67 mL (S) po malom psu težine do 10 kg

  • Jedna pipeta od 1.34 mL (M) po srednjem psu težine od 10 kg i do 20 kg

  • Jedna pipeta od 2.68 mL (L) po velikom psu težine od 20 kg i do 40 kg

  • Jedna pipeta od 4.02 mL (XL) po veoma velikom psu težine preko 40 kg

  • Jedna pipeta od 4.02 mL (XL) i jedna pipeta odgovarajuće manje veličine za pse teže od 60 kg Ovo obezbeđuje minimalnu preporučenu dozu od 6.7 mg/kg fipronila.

   Mesečna aplikacija se preporučuje u slučajevima visokog rizika od re-infestacije buvama, ukoliko su psi alergični na bucve, u situacijama kada je tretman protiv krpelja neophodan ili kada je pas često kupan sa hipoalergijskim i emolijentnim šamponima. U predelima gde su infestacije buvama manje i gde krpelji ne predstavljaju pretnju, Frontline spot on dog se može aplikovati svaka dva do tri meseca.


   Način primene:

   Držite pipetu uspravno i prelomite vrh. Razmaknite krzno na leđima na bazi vrata ispred lopatica dok koža ne postane vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i pritisnite nekoliko puta kako biste istisli sadržaj direktno na kožu na jednom mestu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Fipronil pripada grupi finilpirazola nesistemskih insekticida/akaricida koji deluju blokiranjem GABA receptora i ubijaju parazite pri kontaktu. On ima aktivnost protiv buva (Ctenocephalides spp.), krpelja (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp, Ixodes spp.) i pa vaši kod pasa.

  Frontline SpotOn Dog je efikasan protiv infestacije buvama prosečno 2 meseca, a protiv krpelja do jednog meseca. Novopridošle buve će biti ubijene unutar 24 časa od dolaska na životinju. Kada se koristi kao deo tretmana protiv alergijskog dermatitis koji izazivaju buve, preporučuje se mesečna aplikacija za sve pse u domaćinstvu. Pored toga buve sa životinje infestiraju njihove korpe, ležaljke i uobičajena mesta za odmor kao što su tepisi i mekan nameštaj koje treba tretirati u slučaju masovnih infestacija i na početku primene kontrolnih mera, sa odgovarajućim insekticidom i uz primenu usisavanja.

  Frontline SpotOn dog ne prevenira da se svi krpelji prikače na životinju, ali krpelji će biti ubijeni unutar

  prvih 24 do 48 sati po kačenju, pre potpunog hranjenja krpelja zbog čega se rizik od prenošenja oboljnja minimalizuje. Moguća je infestacija pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti nemože biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni. Kada ugine, krpelj će otpasti sa životinje, ali bilo koji krpelj koji ostane može se lako odstraniti sa pažljivim povlačenjem. Za optimalnu kontrolu buva i krpelja u domaćinstvima sa više ljubimaca, sve pse i mačke iz domaćinstva treba tretirati sa odgovarajućim insekticidom. Kada se tretiraju infestacije vašima, svi psi u kontaktu trebaju da se tretiraju sa odgovarajućim preparatom u isto vreme. Proizvod se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

  Posle lokalne aplikacije Frontline SpotOn dog-a, proizvod će se raširiti na mesta tretmana i pokriće čitavu površinu životinje unutar 24 časa. Po aplikaciji, apsorpcija fipronila preko kože je mala. Kupanje ili šamponiranje životinje do jednog sata pre tretmana ne utiče na efikasnost proizvoda. Kupanje ili potapanje u vodu, dva dana nakon aplikacije preparata kao i u čestalije kupanje od jednom nedeljno treba izbegavati, jer nema studija koje bi ispitale uticaj ovoga na efikasnost preparata. Emolijentni šamponi se mogu koristiti pre tretmana, ali umanjuju delovanje preparata na buve na oko 5 nedelja, kada se upotrebljavaju nedeljno posle aplikacije preparata.

  Nedeljno kupanje sa 2% hlorheksidinskim medicinskim šamponiman ije uticalo na efikasnost protiv buva tokom studije koja je trajala 6 nedelja.

  Nema poznatih interakcija kada se Frontline SpotOn dog koristi sa drugim proizvodima.

  Alkoholni nosač može imati nepovoljan efekat na ofarbane, lakirane i druge površine u domaćinstvu.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 30º C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Važno je osigurati se da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može olizati i osigurati se

  da se životinje neće lizati međusobno po završetku tretmana.

  Kupanje ili ulayak u vodu unutar dva dana nakon aplikacije preparata ili učestalije kupanje od jednom nedeljno treba izbegavati, jer nijedna studija nije bila izvedena kako bi se ispitali ovi uticaji na efikasnost preparata. Emolijentni šamponi se mogu koristiti po tretmanu, ali oni smanjuju dužinu zaštite protiv buva na otprilike 5 nedelja kada se upotrebljavaju jednom nedeljno po aplikaciji preparata. Nedeljno kupanje sa medicinskim šamponom sa 2% hlorheksidina nije uticalo na efikasnost protiv buva tokom studije koja je trajala 6 nedelja.

  Psima ne bi trebalo dozvoliti plivanje na otvorenim vodama dva dana nakon aplikacije.

  Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.

  Buve sa životinja često infestiraju korpe, postelju i uobičajena mesta za odmor životinje kao što su tepisi i nameštaj koji bi trebalo tretirati u slučaju masivnih infestacija, na početku mera kontrole sa odgovarajućim insekticidom uz redovno usisavanje.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Sigurnost preparat je dokazana kod kuja u toku parenja, gravidnih i kuja u laktaciji tretiranih sa višestrukim uzastopnim dozama do tri puta većim od maksimalne preporučene doze. Frontline spot on dog se može upotrebljavati kod kuja u toku parenja, graviditeta i laktacije Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Proizvod može izazvati iritaciju sluzokožne membrane očiju. Zbog toga kontakt proizvoda sa ustima

  i očima treba izbegavati.

  Životinja ili osoba koja daje lek sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegava kontakt sa Frontline Spot On. Treba izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom.

  Posle slučajnog izlaganja očiju, oči treba pažljivo ispirati čistom vodom. Oprati ruke po upotrebi.

  Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši, i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već je treba tretirati tokom rane večeri, i da skoro tretiranoj životinji ne treba dozvoliti da spava sa vlasnicima, posebno sa decom.

  Ne pušiti, piti ili jesti u toku aplikacije.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.05.2014.


 14. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 36 meseci

Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah.

Pakovanje:

Primarno pakovanje: pipeta od Barex 210 i polipropilena, zapremine 0.67 mL, ili 1.34 mL, ili 2.68 mL, ili 4.02 mL.

Sekundarno pakovanje: blister od 3 pipete (3x0.67 mL; 3x1.34 mL; 3x2.68 mL; 3x4.02 mL), u kartonskoj kutiji.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15


Broj i datum izdavanja dozvole:


323-01-00331-13-001 od 05.05.2014.za lek FRONTLINE SPOT ON DOG S, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 3 x 0.67 mL

323-01-00332-13-001od05.05.2014.za lek FRONTLINE SPOT ON DOG M, rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu 3 x 1.34 mL

323-01-00333-13-001od 05.05.2014.za lek FRONTLINE SPOT ON DOG L, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 3 x 2.68 mL

323-01-00334-13-001od05.05.2014.za lek FRONTLINE SPOT ON DOG XL,rastvor za lokalno nakapavanje

na kožu 3 x 4.02 mL