Početna stranica Početna stranica

P.G. 600
horionski gonadotropin, serumski gonadotropin


UPUTSTVO ZA LEK


P.G. 600®, lioflizat i rastvarač za rastvor za injekciju, 200 i.j. + 400 i.j., 5 bočica sa praškom i 5 bočica sa rastvaračem 5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. INTERVET INTERNATIONAL B.V.

2. INTERVET INTERNATIONAL GMBH

Adresa: 1. Boxmeer, Wim de Korverstraat 35, Holandija

2. Unterschleissheim, Feldstrasse 1a, Nemačka

Podnosilac zahteva: TURANGO DOO

Adresa: Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO DOO;

  Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL B.V.;

  Boxmeer, Wim de Korverstraat 35, Holandija

  INTERVET INTERNATIONAL GMBH;

  Unterschleissheim, Feldstrasse 1a, Nemačka


 2. IME LEKA P.G.600

  200 i.j. + 400 i.j.

  Lioflizat i rastvarač za rastvor za injekciju Svinje (krmače i nazimice)

  horionski gonadotropin, serumski gonadotropin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 bočica sa praškom (1 doza) sadrži:

  Horionski gonadotropin 200 i.j.

  Gonadotropin, serumski konjski 400 i.j. Ekscipijensi:

  manitol; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat


  1 bočica rastvarača (5 ml) sadrži:

  Natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat 3.15 mg

  Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat 3.3 mg

  Voda za injekcije do 5 ml


 4. INDIKACIJE


  Indukcija i sinhronizacija polnog sazrevanja kod nazimica.

  Indukcija i sinhronizacija prve ovulacije nakon odbijanja (kada se daje 0-2. dana nakon odbijanja). Tretman anestrusa nakon odbijanja (kada se daje 11-12 dana nakon odbijanja).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Ne aplikovati u supkutano masno tkivo.


  image


  Ne koristiti kod životinja sa policističnim jajnicima. Ne koristiti kod gravidnih jedinki.

  Ne koristiti kod životinja sa vaginalnim infekcijama ili infekcijama materice.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima, kao i kod drugih preparata koji u sebi sadrže proteine, može se javiti anafilaktoidna reakcija, ubrzo nakon davanja. U takvim slučajevima indikovana je brza medikacija adrenalinom ili glukokortikosteroidima.

  Prilikom davanja poštovati pravila asepse.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Kod nazimica:

  Kod indukcije i sinhronizacije estrusa kod nazimica starih 6-7 meseci i teških najmanje 85 kg, aplikovati jednu dozu P.G.600 s.c./i.m. iza uha.


  Kod krmača:

  Za indukciju i sinhronizaciju prve ovulacije nakon odbijanja prasadi, dati jednu dozu P.G.600 s.c./i.m. iza uha, između 0. i 2. dana nakon odbijanja.

  Za tretman ponovnog uspostavljanja estralnog ciklusa nakon odlučivanja prasadi, dati jednu dozu P.G.600 s.c./i.m. iza uha, između 8. i 10. dana nakon odbijanja.


  Način primene:

  Supkutano ili intramuskularno iza uha. Prilikom davanja poštovati pravila asepse.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Indikacije*

  Vreme tretiranja

  krmače

  Početak ciklusa

  0-2 dana posle odbijanja

  Anestrus

  Približno desetog dana posle odbijanja

  Dijagnostikovanje graviditeta

  Približno osamdeset dana posle parenja ili V.O.


  image


  Indikacije*

  Vreme tretiranja

  nazimice

  Anestrus

  Sa 8-10 meseci

  Indukcija estrusa kod nazimica

  Sa 5.5-6.5 meseci starosti i/ili sa TM 85-100kg (nazimice mogu biti oplođene već u prvom estrusu posle tretmana. Ako se na oplodnju čeka naredni estrus sa pratećim tretmanom može se očekivati veće leglo).

  Dijagnostikovanje graviditeta

  Približno osamdeset dana posle parenja ili V.O.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi 2-8 °C. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 24 časa.

  Uslovi čuvanja rekonstituisanog proizvoda: na temperaturi od 2 °C do 8 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema podataka.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Gonadotropin serumski konjski (PMSG) i horionski gonadotropin (hCG) mogu uticati na funkciju gonada kod ljudi.

  U slučajevima slučajnog samoubrizgavanja hitno potražiti medicinski savet i pokazati uputstvo za lek ili etiketu lekaru.

  U slučaju kontakta sa kožom, odmah isprati kožu sapunom i vodom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Ne koristiti kod gravidnih životinja.


  image


  Interakcije

  Usled nedostatka ispitivanja, lek ne primenjivati istovremeno sa drugim supstancama.


  Inkompatibilnost

  Nema podataka.


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nema podataka o bilo kakvom štetnom dejstvu na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.04.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Liofilizovani prašak u bočici od bezbojnog stakla, zatvorenoj sa halogenbutil gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Rastvarač se nalazi u staklenoj bočici od bezbojnog stakla, sa halogenbutil gumenim čepom. Pakovanje: 5 bočica sa praškom (1 doza) + 5 bočica sa rastvaračem (5 ml)

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG03GA99

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00579-21-002 od 04.04.2023. godine


image