Početna stranica Početna stranica

Sultrim - P
sulfametoksazol, trimetoprimUPUTSTVO ZA LEKSultrim P, oralni prašak, 100 mg/g + 20 mg/g, 1 x 100 g Sultrim P, oralni prašak, 100 mg/g + 20 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO, Beograd - Čukarica


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd – Čukarica Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA Sultim - P

  100 mg/g + 20 mg/g oralni prašak

  za svinje i živinu sulfametoksazol, trimpetoprim


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog prašaka sadrži:


  Aktivna supstanca

  Sulfametoksazol 100 mg

  Trimetoprim 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Saharoza do 1g


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratorne infekcije svinja prouzrokovane sa Actinobacillus pleuropneumoniae i respiratorne infekcije brojlera prouztokovane sa E. coli.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata kod životinja preosetljivih na sulfonamide i trimetoprim, kao i jedinki sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega (naročito kod smanjene produkcije urina) i hematopoetskih organa (krvne diskrazije).

  Preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad kod tretiranih životinja mogu nastati nauzeja, povraćanje, dijareja i reakcije preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena terapijska peroralna doza sulfametoksazola iznosi 50 mg/kg telesne mase i aplikuje se u intervalu od 12 sati. Dnevna p.o. doza trimetoprima iznosi 10 mg/kg, a intravenska ili intramuskularna 4 mg/kg t.m..

  Preparat se indikovanim životinjama aplikuje oralno (umešan u hranu ili rastvoren u vodi za piće), u sledećoj dozi (v. tab. ispod).  VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINJE


  NAČIN APLIKACIJE


  DOZA

  (g/kg t.m.)

  DUŽINA TRAJANJA TERAPIJE

  (dani)


  Svinje (prasad)


  p.o.

  (u hrani)

  10 g leka/40 kg, t.m. (ekv.25mg sulfametoksazola/kg

  t.m. i 5 mg trimetoprima/kg t.m.).

  4-7

  Lek u preporučenoj dozi (u zavisnosti od težine infekcije) davati životinjama jednom ili dva puta dnevno u intervalu od 12 sati (ujutro i uveče).


  p.o.

  (u vodi za piće)

  100 g (0,1 kg) leka / 40 L vode za piće ili

  1000 g (1 kg) leka / 400 Lvode za piće


  4-7

  Preporučenu dozu leka podeliti i dati životinjama u dva puta (polovinu ujutro, a drugu polovinu uveče).


  Brojleri


  p.o.

  (u vodi za piće)

  100 g (0,1 kg) leka / 40 L vode za piće ili

  1000 g (1 kg) leka / 400 Lvode za piće


  3

  Preporučenu dozu leka podeliti i dati životinjama u dva puta (polovinu ujutro, a drugu polovinu uveče).


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba umešati u manju količinu hrane ili rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim izmešati sa ukupnom količinom hrane ili vode. Poželjno je da se životinjama nekoliko časova pre primene leka uskrati voda.

  Pripremljenu mediciniranu hranu utrošiti u roku od 10 dana. Preparat ne davati životinjama duže od 7 dana.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi svinja i brojlera: 10 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temeraturi od 25 °C. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 28 dana.

  Rok upotrebe posle razblaženja u vodi za piće: 24 sata.

  Rok upotrebe posle zamešavanja u hranu za životinje: 10 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Lek se primenjuje samo kod životinja za koje je lek indikovan. Ponekad sulfonamidi (primenjeni u vodi za piće) mogu prouzrokovati smanjeno uzimanje vode kod jedinki (naročito u toku prvih dana terapije), pa zbog toga u tom periodu obavezno treba kontrolisati potrošnju medicinirane vode. Ukoliko se kod tretiranih životinja, pojavi alergija, odnosno anafilaksa, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike. Preparat je inkompatibilan sa jakim oksidacionim sredstvima. Sulfametoksazol se ne sme aplikovati zajedno sa baktericidnim lekovima, kao što su penicilini, cefalosporin i aminoglokozidi. Takođe, sulfametoksazol i ostali sulfonamidi se ne aplikuju zajedno sa amonijum-hloridom, metenaminom ili bilo kojim drugim acidotikom, jer se u tom slučaju smanjuje njihova rastvorljivost, odnosno može nastati kristalurija. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi smanjuju vezivanje sulfonamida za proteine krvne plazme, pa im na taj način pojačavaju delovanje. S druge strane, lokalni anestetici, naročito derivati para-aminobenzojeve kiseline, kao i vitamini B-kompleksa (nikotinamid, folna kiselina) smanjuju delovanje sulfonamida. Isto tako, antagonistički na efekte sulfometoksazola deluju jonoforni kokcidiostatici. Sulfonamidi su sinergisti sa polimiksinima protiv enterobakterija, čak i u slučajevima kada su mikroorganizmi neosetljivi na oba leka. Sulfonamidi (pa i sulfametoksazol) su sinergisti i sa trimetoprimom (10 puta se povećava aktivnost trimetoprima, a čak 100 puta sulfonamida). Trimetorpim može smanjiti terapijski efekat (sistemski) ciklosporina, i povećati mogućnosti razvoja nefrotoksičnosti.

  Preparat se ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  image


  Osobe preosetljive na sulfonamide i trimetoprim, ne bi trebale aplikovati preparat. Prilikom mešanja leka sa hranom ili razblaživanja u vodi, odnosno za vreme primene leka treba izbegavati direktan


  kontakt leka sa kožom i sluznicom, odnosno očima. Ruke posle svake primene treba oprati i lek čuvati van domašaja dece. Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne preporučuje primena preparata u toku graviditeta.


  Predoziranje

  Ukoliko se preparat koristi u dozama većim od terapijskih, (naročito u toku dužeg vremenskog perioda), javlja se mučnina, povraćanje i dijareja, a moguća je i depresija CNS-a, slabiji rast kostiju, krvne diskrazije i povećana aktivnost serumskih aminotransferaza.


  Inkopatibilnost

  Preparat je inkompatibilan sa jakim oksidacionim sredstvima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.02.2021.


 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljnje:

Pakovanje od 1 x 100 g i 1 x 1000 g tripleks kesa (PET/Al/PE). Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01EW11

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 100 g: 323-01-00360-20-001 od 18.02.2021. godine

1 x 1000 g: 323-01-00361-20-001 od 18.02.2021. godine


image