Početna stranica Početna stranica

Sedastop
atipamezolUPUTSTVO ZA LEK


Sedastop, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 10 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. PRODULAB PHARMA B.V.

2. GENERA D.D.

Adresa: 1. Forellenweg 16, SJ Raamsdonksveer, Holandija

2. Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok, Kalinovica, Hrvatska

Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o., Beograd - Voždovac

Adresa: Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o., Beograd – Voždovac; Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. PRODULAB PHARMA B.V.

  2. GENERA D.D.

 1. Forellenweg 16, SJ Raamsdonksveer, Holandija

 2. Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok, Kalinovica, Hrvatska


 1. IME LEKA Sedastop

  5 mg/mL

  rastvor za injekciju za pse i mačke atipamezol


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  atipamezol-hidrohlorid 5.0 mg (ekvivalentno 4.27mg atipamezola)


  Pomoćne supstance:

  metilparahidroksibenzoat (E 218) 1.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid, natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Atipamezol-hidrohlorid je indikovan za primenu kod pasa i mačaka za otklanjanje sedativnih i kardiovaskularnih efekata, koji nastaju kao posledica primene alfa-2-agonista kao što su medetomidin i deksmedetomidin.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primjenjivati kod životinja za priplod.

  Ne primjenjivati kod životinja sa oboljenjima jetre ili bubrega.


  image


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Prolazna hipotenzija primećena je u prvih 10 minuta nakon davanja atipamezol-hidrohlorida. U retkim slučajevima mogu se javiti hipereaktivnost, ubrzani rad srca, pojačana salivacija, netipična vokalizacija, tremor, povraćanje, ubrzano disanje (dahtanje), nekontrolisano mokrenje i defeciranje. U veoma malom broju slučajeva moguć je ponovni povratak u stanje sedacije, ili izostanak efekta njenog otklanjanja, nakon primene atipamezola.

  Kod mačaka pri upotrebi malih doza atipamezola, s kojima se delimično otklanjaju dejstva medetomidina ili deksmedetomidina, treba paziti da ne dođe do pojave hipotermija, čak i kada su se životinje povratile iz sedacije.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana);

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja);

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja);

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja);

  • veoma retko (manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: Intramuskularna upotreba

  Atipamezol-hidrohlorid se daje 15-60 min. nakon primene medetomidin-hidrohlorida ili deksmedetomidin-hidrohlorida.


  Psi: intramuskulama doza atipamezol-hidrohlorida [u μg] je 5 puta veća od prethodno date doze medetomidin hidrohlorida ili 10 puta veća od date doze deksmedetomidin hidrohlorida. S obzirom na to da je koncentracija aktivne supstance (atipamezol hidrohlorid) u proizvodu Sedastop (5 mg/mL) 5 puta veća nego koncentracija medetomidin hidrohlorida u proizvodima koji sadrže 1 mg/mL medetomidin hidrohlorida, a 10 puta veća nego u proizvodima koji sadrže 0.5 mg/mL deksmedetomidin hidrohlorida, potrebno je dati identičan volumen za svaki od navedenih lekova (vidi tabelu).


  Primer doziranja za pse:

  Medetomidin 1 mg/mL, rastvor za injekciju, doziranje

  Sedastop 5 mg/mL,

  rastvor za injekciju, doziranje

  0.04 mL/kg t.m., odnosno 40 µg/kg t.m.

  0.04 mL/kg t.m., odnosno 200 µg/kg t.m.

  Dexmedetomidin 0.5 mg/mL, rastvor za injekciju, doziranje

  Sedastop 5 mg/mL,

  rastvor za injekciju, doziranje  image


  0.04 mL/kg t.m., odnosno 20 µg/kg t.m.

  0.04 mL/kg t.m., odnosno 200 µg/kg t.m.


  image

  Mačke: intramuskularna doza atipamezol hidrohlorida [u μg] je 2,5 puta veća od prethodno date doze medetomidin hidrohlorida, a 5 puta veća od prethodno date doze deksmedetomidin hidrohlorida. S obzirom na to da je koncentracija atipamezol hidrohlorida u proizvodu Sedastop (5 mg/mL) 5 puta veća nego u proizvodima koji sadrže 1 mg/mL medetomidin hidrohlorida, a 10 puta veća nego u proizvodima koji sadrže 0.5 mg/mL deksmedetomidin hidrohlorida, potrebno je dati upola manji mvolumen Sedastop-a u odnosu na prethodno primenjeni volumen navedenih proizvoda na bazi medetomidina odnosno deksmedetomidina (vidi tabelu).


  Primer doziranja za mačke:

  Medetomidin 1 mg/mL, rastvor za injekciju, doziranje

  Sedastop 5 mg/mL,

  rastvor za injekciju, doziranje

  0.08 mL/kg t.m., odnosno 80 µg/kg t.m.

  0.04 mL/kg t.m., odnosno 200 µg/kg t.m.

  Dexmedetomidin 0.5 mg/mL, rastvor za injekciju, doziranje

  Sedastop 5 mg/mL,

  rastvor za injekciju, doziranje

  0.08 mL/kg t.m., odnosno 40 µg/kg t.m.

  0.04 mL/kg t.m., odnosno 200 µg/kg t.m.


  Nakon primene atipamezola vreme povratka iz stanja sedacije se skraćuje na približno 5 minuta. Životinje počinju da se kreću približno 10 minuta posle primene leka.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U nedostatku studija inkompatibilnosti ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima u istoj brizgalici.


 9. KARENCA


  Nije primenjivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 25 °C u originalnom pakovanju


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Pre nego što se životinji ponudi hrana ili voda potrebno je uveriti se da je obnovljen refleks gutanja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nakon davanja leka, životinjama treba omogućiti da miruju u tihom prostoru. Tokom oporavka (buđenje iz sedacije/anestezije) životinje ne treba ostaviti bez nadzora. Zbog različitih preporuka za doziranje, treba biti oprezan ako se lek ne primenjuje u skladu sa uputstvom ili kod drugih vrsta životinja (off label). Ukoliko se koriste drugi sedativi izuzev (deks)medetomidina treba imati na umu da učinci tih drugih lekova mogu potrajati i nakon povlačenja dejstva (deks)medetomidina. Atipamezol ne otklanja efekte dejstva ketamina koji može, ako se sam primeni uzrokovati konvulzije kod pasa i spastične mišićne kontrakcije kod mačaka. Atipamezol se ne sme primeniti pre isteka 30- 40 minuta od uporedne primene ketamina.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Zbog jakih farmakoloških učinaka atipamezola treba izbegavati dodir sa kožom, očima i sluzokožama. U slučaju da prospete lek po sebi izložena mesta treba odmah isprati čistom tekućom vodom. Ukoliko iritacija potraje, zatražite savet/pomoć lekara. Uklonite kontaminiranu odeću koja je u direktnom dodiru s kožom. Treba paziti da se lek slučajno ne proguta ili da se izbegne samoubrizgavanje. U takvim slučajevima odmah potražite savet/pomoć lekara i pokažite mu uputstvo.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Bezbednost leka nije utvrđena tokom graviditeta i laktacije.

  U skladu sa tim, ne primenjuje se tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Ne preporučuje se uporedna primena atipamezola i drugih lekova sa centralnim dejstvom, kao što su diazepam, acepromazin ili opijati.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima u istoj brizgalici.


  Predoziranje

  Predoziranje atipamezol hidroklorida može rezultirati prolaznom tahikardijom i prekomernom napetošću (hiperaktivnost, mišićni tremor). Ako je potrebno ovi simptomi se mogu otkloniti (deks)medetomidin hidrohloridom i to primenom nižih doza od uobičajenih kliničkih doza. Ukoliko se nepažnjom atipamezol hidrohlorid da životinji koja nije bila prethodno tretirana (deks)medetomidin hidrohloridom, može se javiti hiperaktivnost i tremor. Ova dejstva mogu potrajati 15-ak minuta. Prekomerna aktivnost kod mačaka najbolje se kontroliše smanjenjem spoljnih nadražaja.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.05.2021.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke grupe I), sa 10 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijskom kapicom.

Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 10 mL rastvora za injekciju i Upustvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QV03AB90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00282-20-001 od 25.05.2021. godine


image