Početna stranica Početna stranica

Mediflox 10%
enrofloksacin


UPUTSTVO ZA LEK


Mediflox 10%, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 ml Mediflox 10%, rastvor za injekciju, 24 x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.

Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: DOO VETMEDIC BEOGRAD

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  DOO VETMEDIC BEOGRAD, Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETMEDIC D.O.O.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Mediflox 10%

  Enrofloksacin (100 mg/mL) rastvor za injekciju

  goveda i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Kalijum hidroksid 8.70 mg

  Benzil alkohol 10.00 mg

  Ostale pomoćne supstance: limunska kiselina, monohidrat, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Goveda: Terapija infekcija respiratornog trakta goveda izazvanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na enrofloksacin (Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Haemophoillus somni, Mycoplasma bovis).

  Svinje: Terapija enzootske pneumonije i drugih infekcija respiratornog trakta svinja izazvanih bakterijama i mikoplazmama osetljivim na enrofloksacin (Pasteurella multocida, Haemophoillus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyosinoviae i Mycoplasma hyorhinis).

  Pre započinjanja terapije, proveriti antibiogramom osetljivost uzročnika na enrofloksacin. Može doći do povećanja rezistentnosti u toku terapije, te bi lek trebalo propisati posle sigurne bakteriološke dijagnoze i kad postoji rezistentost na druge antibiotike.


  Ukoliko ne dođe do poboljšanja nakon tri dana od početka primene terapije, indikovana je promena terapije.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog leka u preventivne svrhe.

  Ne propisivati u slučaju rezistentnosti na druge hinolone, zbog ukrštene rezistencije. Kontraindikovana je primena leka kada postoje poremećaji razvoja hrskavica i/ili tokom ozleda lokomotornog aparata kod kojih je došlo do oštećenja hrskavice.

  Lek ne davati životinjama preosetljivim na fluorohinolone ili na neki od ekscipienasa ovog leka.

  Ne davati istrvremeno sa tetraciklinima, analozima hlorfenikola (tiamfenikola i florfenikol) I makrolidnim antibioticima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije leka može doći do lokalne iritacije, koja spontano prolazi za nekoliko dana. Kod goveda se može javiti prolazna dijareja. Kod sasvim mladih životinja, najčešće posle učestalije primene, fluorohinolona može doći do poremećaja razvoja zglobne hrskavice.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Mediflox 10%, rastvor za injekciju se govedima daje subkutanom aplikacijom u dozi od 2,5 mg enrofloksacina na kg telesne (2,5 ml leka Mediflox 10% na 100 kg telesne mase) tokom tri dana. U slučaju komplikovanih infekcija respiratornog trakta doza se može udvostručiti, a terapija traje pet dana.

  Lek Mediflox 10%, rastvor za injekciju se svinjama daje intramuskularnom aplikacijom u dozi od 2,5 mg enrofloksacina na kg telesne (2,5 ml leka Mediflox 10% na 100 kg telesne mase) tokom tri dana. U slučaju komplikovanih infekcija respiratornog trakta doza se može udvostručiti, a terapija traje pet dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U cilju preveniranja subdoziranja ili predoziranja potrebno je tačno odrediti telesnu masu životinja. Maksimalni volumen leka koji se može aplikovati govedima iznosi 10 ml, teladima 5 ml, svinjama u tovu 2,5 ml, a krmačama 5 ml.

  Ovaj lek bi trebalo primenjivati na osnovu testova osetljivosti mikrorganizama. Fluorirani hinoloni se generalno primenjuju samo u slučajevima kada je osetljivost na druge antimikrobne lekove smanjena. Pridržavati se doze i načina aplikacije leka. Ne aplikovati više puta na isto mesto.


 10. KARENCA


  image


  Goveda:

  Meso i iznutrice: 14 dana; mleko 4 dana Svinje:

  Meso i iznutrice: 10 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25˚C Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju preveniranja subdoziranja ili predoziranja potrebno je tačno odrediti telesnu masu životinja. Maksimalni volumen leka koji se može aplikovati govedima iznosi 10 ml, teladima 5 ml, svinjama u tovu 2,5 ml, a krmačama 5 ml.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka

  Upotreba ovog proizvoda bi trebalo da je ograničena na slučajeve u kojima je uzročnik ispoljio rezistentnost na druge antibiotike; bakteriološke potvrde dijagnoze i test osetljivosti bakterijskog uzročnika koji bi trebalo uraditi pre njegove upotrebe.

  Ukoliko za tri dana od početka terapije nema poboljšanja, treba promeniti terapeutik. Ne aplikovati lek više puta na isto mesto.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati rukovanje proizvodom ukoliko postoji hipersenzibilizacija na flourohinolone. Izbegavati kontakt sa očima i kožom.

  Ne pušiti, jesti ili piti dok se rukuje proizvodom.

  Ukoliko se posle izloženosti pojave promene na koži, treba konsultovati lekara. Inflamacija lica, usana ili očiju, ili respiratorne smetnje su veoma ozbiljni znaci koji zahtevaju urgentnu medicinsku pažnju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati gravidnim krmačama.


  Interakcije

  Ne davati istovremeno sa tetraciklinima, analozima hloramfenikola (tiamfenikol i florfenikol) i makrolidnim antibioticima. Ako se primeni istovremeno sa beta laktamskim antibioticima,  image


  aminoglikozidima, cefalosporinima treće generacije, klindamicinom i metronidazolom ispoljava sinergistički efekat. Enrofloksacin može produžiti poluživot teofilina, kofeina i antipirina.


  Predoziranje

  Treba voditi računa da ne dođe do predoziranja. Ne postoji specifični antidot.

  Intoksikacija fluorohinolonima može da izazove dijareju i povraćanje. Primeniti simptomatsku terapiju.


  Inkompatibilnost

  Enrofloksacin ne treba kombinovati sa tetraciklinima, analozima hloramfenikola (tiamfenikol i florfenikol) i makrolidnim antibioticima.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.01.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica, zapremine 100 ml, u složivoj katronskoj kutiji.

Broj bočica sa lekom u složivoj katronskoj kutiji 1 ili 24.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: 1x100 mL: 323-01-00217-17-002 od 12.01.2018.

24x100mL: 323-01-00218-17-002 od 12.01.2018.


image