Početna stranica Početna stranica

Vialiton
retinol, holekalciferol, tokoferol


UPUTSTVO ZA LEK


Vialiton, rastvor za injekciju, 50 000 i.j./mL + 25 000 i.j./mL + 20 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVET JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.

  Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVET JSC

  39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA Vialiton

  50 000 i.j./mL + 25 000 i.j./mL + 20 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda, konje, svinje, pse, mačke i živinu retinol, holekalciferol, tokoferol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Retinol –propionat 50 000 i.j.

  Holekalciferol 25 000 i.j.

  All-rac-alfa tokoferolacetat 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen 0.1 mg

  Propilparahidroksibenzoat 0.1 mg


  Ostale pomoćne supstance: makrogolglicerolricinoleat; dinatrijum-fosfat, bezvodni; limunska kiselina, monohidrat; dinatrijum edetat, dihidrat i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Primenjuje se kod životinja sa visokim proizvodnim rezultatima, kod gravidnih životinja, životinja u toku laktacije i mladih životinja u fazi brzog rasta, kao i kod sledećih stanja:

  • A, D3, E hipovitaminoza i avitaminoza

  • Povećanje opšte otpornosti organizma

  • Mišićna distrofija teladi i ždrebadi

  • Encefalomalacija pilića

  • Rahitis

  • Osteomalacija i bolesti zglobova

  • Lezije kože i sluzokože


   image


  • Poremećaji spermatogeneze i impotencija

  • Stimulacija nošenja jaja i povećanje nosivosti

  • Poremećaji u rastu i razvoju svinja, teladi, pilića, pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne postoje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava anafilaktičke reakcije. Veoma retko, i samo posle duže primene visokih doza, može doći do neželjenih efekata, koji su pre svega posledica hipervitaminoze izazvane vitaminom A i vitaminom D (anoreksija, mučnina, povraćanje, enteritis, dijareja, kaheksija, otok i krvarenje na gingivama, aritmija srca, fraktura kostiju).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, konji, svinje, psi, mačke i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Intramuskularno i supkutano:

  Goveda i konji: 10 - 20 mL Telad i ždrebad: 5 - 10 mL Svinje: 4 - 8 mL

  Prasad: 2 - 4 mL

  Psi i mačke: 2 - 4 mL

  Vialiton se aplikuje parenteralno jednokratno. Po potrebi, terapija se može ponoviti posle nedelju dana.

  Oralno:

  Pilići (na 100 pilića): 10 - 20 mL na 2 - 3 L vode za piće

  Vialiton se aplikuje peroralno, početkom dana, u preporučenoj dozi tokom 3 - 4 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vialiton se aplikuje parenteralno jednokratno. Po potrebi, terapija se može ponoviti posle nedelju dana. U slučaju da parenteralna doza prelazi 10 mL za goveda i konje i 5 mL za svinje, ovce i koze lek se mora aplikovati na dva mesta.


  Vialiton se aplikuje peroralno, početkom dana, u preporučenoj dozi tokom 3-4 nedelje.

  Lek oralno dati sa polovinom dnevne potrebe vode za piće i neposredno pre davanja pripremiti svež rastvor.  image


 10. KARENCA


  28 dana za meso lečenih životinja.

  Mleko tretiranih životinja se može koristiti za ljudsku upotrebu bez ograničenja. Ne primenjuje se kod konja namenjenih za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 12 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne primenjuje se kod konja namenjenih za ishranu ljudi.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek oralno dati sa polovinom dnevne potrebe vode za piće i neposredno pre davanja pripremiti svež rastvor.

  U slučaju da parenteralna doza prelazi 10 mL za goveda i konje i 5 mL za svinje, ovce i koze lek se mora aplikovati na dva mesta.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne piti, ne jesti i ne pušiti tokom rukovanja sa preparatom. Posle upotrebe oprati ruke vodom i sapunom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije i nošenja jaja

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Retinol smanjuje antiinflamatorno dejstvo glukokortikoida. Barbiturati skraćuju poluvreme eliminacije holekalciferola. Tokoferol je izrazit sinergist sa selenom.


  Predoziranje

  Može se javiti tetanija.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  08.07.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), u kojoj se nalazi 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QA11JA**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00087-20-001 od 08.07.2020.


image