Početna stranica Početna stranica

DOXYVETo 50S
doksiciklin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


DOXYVETo 50S, oralni prašak, 1x1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D. N.V., BELGIJA


Adresa: Hoge Mauw 900, Aredonk, Belgija Podnosilac zahteva: PROVET D.O.O., BEOGRAD Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  V.M.D. n.v. Belgija

  Hoge Mauw 900, B-2370 Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA


  DOXYVETo -50 S

  Doksiciklin 500mg/g Oralni prašak

  Za telad i prasad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 gram oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca

  Doksiciklin-hiklat 577 mg (računato na doksiciklin) 500 mg


  Pomoćna supstanca

  Laktoza, monohidrat do 1 g


 4. INDIKACIJE


  Terapija infekcija digestivnog trakta teladi i prasadi uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin:

  Telad: Bronchopneumonia i pleuropneumonia

  Prasad: Bronchopneumonia i Pleuropneumonia Atrofični rhinitis


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na tetracikline

  Ne davati životinjama koje su počele sa preživanjem


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle primene Doxiveta 50-S kod teladi veoma retko može doći do pojave paralize jezika, pojačanog nazalnog iscedka pa čak i uginjavanja.

  Na obdukciji se kod uginule teladi mogu uočiti lezije miokarda.Ukoliko se sprovodi grupna terapija

  moguća je istovremena pojava kod više jedinki.

  Ipak, direktna veza izmedju zapaženih simptoma i davanja Doxiveto-50 S ne može se uspostaviti


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad i prasad


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doxiveto 50% prašak je namenjen za oralnu primenu u vodi za piće ili mleku

  Telad:

  10 mg Doksiciklina na kg telesne mase dnevno =20 mg Doxiveto 50% praška na kg tel.mase putem mleka ili kroz vodu za piće.

  3g na 100 kg telesne mase u mleku ili vodi za piće.


  Prasad:

  10 mg doksiciklina na kg telesne mase dnevno kroz vodu za piće =

  200-250 g na 1000 litara vode za piće.

  Terapija traje 3-5 dana.


  Jedna merica sadrzi 0,8 g sto je dovoljno za 40 kg telesne mase. Strogo poštovati dozu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom davanja preparata izbegavati dodir sa kožom kao i inhalaciju preparata. Preparat rastvoriti u vodi za piće strogo poštujući doze.


 10. KARENCA


  Jestiva tkiva: Telad: 14 dana

  Prasad: 7 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi do 250C

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana

  Rok upotrebe posle rekonstrukcije: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Alkalni rastvori uzrokuju precipitaciju doksiciklina

  Preosetljivost na tetracikline

  Ne davati životinjama koje su počele sa preživanjem

  Tetraciklini su antagonisti sa penicilinima, cefalosporinima i aminoglikozidima baktericidnim antibioticima


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Doksiciklin se deponuje u kostima, te primenu za vreme gestacije i laktacije treba izbegavati ili limitirati.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Trebalo bi izbegavati direktan kontakt sa kožom i inhalaciju praška.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.10.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Troslojna vreća (poliester/aluminijum/polietilen), od 1 kg. Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATC vet code : QJ01AA02

Broj dozvole: 323-01-0063-12-001 od 09.10.2012.