Početna stranica Početna stranica

Roxacin inyectable
enrofloksacin


UPUTSTVO ZA LEKRoxacin inyectable, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1x100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS CALIER.S.A

C/Barcelones 26 (Pla del Ramassa)

Adresa:

LES FRANQUESES DEL VALLES (Barselona), Španija

Podnosilac zahteva: PROVET d.o.o.

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS CALIER.S.A

  C/Barcelones 26 (Pla del Ramassa)

  LES FRANQUESES DEL VALLES (Barselona), Španija


 2. IME LEKA Roxacin inyectable

  enrofloksacin (100 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži.


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Kalijum hidroksid, glacijalna sirćetna kiselina, benzil alkohol, natrijum edetat, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE

  Lečenje bakterijskih infekcija uzrokovanih sojevima osetljivim na enrofloksacin. Goveda:

  Respiratorne infekcije uzrokovane sa Pasteurella multocida, Manheimia haemolytica i Mycoplasma

  spp.

  Akutni mastitis uzrokovan sa Escherichia coli. Gastrointestinalne infekcije uzrokovane sa Escherichia coli. Septikemija (sepsa) uzrokovana sa Escherichia coli.

  Akutni artritis uzrokovan sa Mycoplasma bovis kod goveda mlađih od 2 godine.


  Svinje:

  Respiratorne infekcije uzrokovane sa Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. i Actinobacillus pleuropneumoniae.

  Infekcije urinarnog trakta uzrokovane sa Escherichia coli.


  image


  Post porođajni disgalaktički sindrom, PDS (MMA sindrom) uzrokovan sa Escherichia coli i Klebsiella spp.

  Gastrointestinalne infekcije uzrokovane sa Escherichia coli.

  Septikemija (sepsa) uzrokovana sa Escherichia coli.


  Enrofloksacin bi trebalo koristiti kada kliničko iskustvo podržano, gde je to moguće, rezultatom antibiograma pokaže da je on lek izbora.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u profilaktičke svrhe.

  Ne koristiti kada je poznato da dolazi do unakrsne rezistencije sa (fluoro)hinolonima

  Ne koristiti u slučajevima poznate hipersenzitivnosti na fluorohinolone ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

  Lek ne davati mladim i nezrelim životinjama, zbog mogućeg poremećaja u razvoju i oštećenja zglobne hrskavice.

  Ne davati gravidnim životinjama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod mladih i nezrelih životinja može doći do poremećaja u razvoju i oštećenja zglobne hrskavice, što ima za posledicu trajnu šepavost.

  Povremeno se mogu pojaviti lokalne kožne reakcije na mestu aplikacije. Retko, može doći do anafilaktičke reakcije, koja prati intravensko davanje. Kod goveda, se mogu retko javiti, gastrointestinalni poremećaji.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se može davati intravenozno, subkutano i intramuskularno. Aplikaciju leka treba ponoviti na različitom mestu davanja.

  Da bi se izbeglo subdoziranje potrebno je precizno odrediti telesnu masu životinje.


  Goveda:

  5 mg Enrofloksacina/kg t.m. što odgovara 1 mL/20 kg t.m., jedanput dnevo tokom 3-5 dana.


  Lečenje akutnog artritisa uzrokovanih sa Mycoplasma bovis kod goveda mlađih od 2 godine: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1 mL/20 kg t.m., jedanput dnevno, tokom pet uzastopnih dana.


  image


  Lek se može davati sporo intravenski ili subkutano.


  Lečenje akutnog mastitisa uzrokovanih sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg. t.m. što odgovara 1 mL/20 kg t.m., sporo intravenozno jedanput dnevno, tokom 2 dva uzastopna dana.

  Druga doza se može dati subkutano. U tom slučaju karenca važi za subkutanu upotrebu. Na jedno mesto s.c. aplikacije ne aplikovati više od 10 mL.

  Svinje:

  2.5 mg. enrofloksacina/kg t.m. što odgovara 0.5 mL/20 kg t.m., jedanput dnevo intramuskularno u toku 3 dana.


  Gastrointestinalne infekcije ili septikemija uzrokovane sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg t.m., što odgovara 1 mL/20 kg t.m., jednom dnevno, intramuskularno u toku 3 dana.


  Kod svinja, injekciju treba dati u vrat blizu baze uha. Na jedno mesto i.m. aplikacije ne davati više od 3 mL.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se izbeglo subdoziranje potrebno je precizno odrediti telesnu masu. Ne davati više od 10 mL na jednom mestu aplikacije kod goveda

  Ne davati više od 3 mL na jednom mestu aplikacije kod svinja Aplikaciju treba ponoviti na drugom mestu davanja .

  Ne prekoračivati preporučenu dozu.


  Nositi rukavice prilikom aplikacije leka Poklopac na boci ne punktirati više od 20 puta.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Intravenozna primena leka: Meso i iznutrice: 5 dana Mleko: 3 dana


  Subkutana primena leka: Meso i iznutrice: 12 dana Mleko: 4 dana


  Svinje:

  Meso i iznutrice: 13 dana


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece

  Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju. Posle otvaranja lek čuvati na temperaturi do 25 °C. Čuvati od svetla, ne zamrzavati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Lek ne treba aplikovati svinjama ni teladima intravenskim putem, pošto nije utvrđena bezbednost proizvoda za ovaj način aplikacije.

  Ne treba prekoračivati preporučene doze.

  Aplikaciju leka treba ponoviti na različitom mestu davanja.

  Enrofloksacin treba korstiti sa opreznošću kod epileptičnih životinja ili životinja sa renalnom disfunkcijom.

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće ukrštene rezistencije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Zbog mogućeg štetnog uticaja na razvoj zglobne rskavice fetusa, lek treba koristiti samo po preporuci veterinara nakon stručne procene odnosa koristi i rizika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Proizvod je alkalni rastvor. Ukoliko dođe do kontakta sa preparatom isprati kožu i oči vodom. Pri rukovanju preparatom ne treba je pušiti, piti i jesti.

  Treba voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja. U slučaju samoubrizgavanja obavezno potražiti lekarsku pomoć.

  Direktan kontakt sa kožom treba izbegavati jer može usloviti preosetljivost, kontaktni dermatitis i hipersenzitivnu reakciju. Obavezno nositi rukavice.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  03.05.2019.


  image


 15. OSTALI PODACI:


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana na temperaturi do 25 °C


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla (100 mL), zatvorena zapušačem od bromo-butil gume i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet code : QJ01MA90

Broj dozvole: 323-01-00400-17-001 od 30.03.2018.


image