Početna stranica Početna stranica

Menbuton Werfft
menbuton

UPUTSTVO ZA LEK


Menbuton “Werfft“, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Sanochemia Pharmazeutika AG


Adresa: Landeggerstrasse 7, Leitha, Neufeld, Austrija

Podnosilac zahteva: MARLO farma d.o.o. Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20A, Beograd


Broj rešenja: 323-01-00061-14-001 od 07.07.2014. za lek Menbuton“Werfft“, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Marlo farma d.o.o.

  Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Sanochemia Pharmazeutika AG Landeggerstrasse 7, Leitha, Neufeld, Austrija


 2. IME LEKA


  Menbuton “Werfft“ menbuton 100 mg/mL rastvor za injekciju

  za krave, telad, ovce, svinje, konje i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  menbuton 100 mg

  Pomoćne supstance:

  benzilalkohol 25 mg

  etanolamin; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Krave, telad, ovce:

  Indigestije, alimentarne intoksikacije, anoreksija, stimulacija apetita nakon bolesti ili hirurških intervencija, kongestija rumena, atonija rumena, preopterećenje buraga, rumninalna acidoze, kao dodatna terapija kod acetonemije, ketoze, kolika, timpanije, distrofije jetre (masna jetra, za oporavak nakon hepatitisa i graviditetne toksemije ovaca).


  Svinje:

  Kod indigestija različite etiologije, alimentarnih intoksikacija, gubitka apetita, kongestije, preventivno nakon puerperalnih indigestija i kao dodatna terapija kod enteritisa.


  Konji:

  Indigestije, količne konstipacije, intestinalni meteorizam, kolike uzrokovane ne izbalansiranom ishranom, kao dodatna terapija degeneracije jetre.


  Psi:

  Primenjuje se kod smanjenog apetita, količne konstipacije, i kao dodatna terapija hepatoza i disfunkcija pankreasa.


  Broj rešenja: 323-01-00061-14-001 od 07.07.2014. za lek Menbuton“Werfft“, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL


 5. KONTRAINDIKACIJE

  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koji ekscipijens, zatim kod ileusa, opstrukcije žučnih kanala, hronične pareze, insuficijencije srca.

  Lek ne primenjivati na mačkama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  Nakon primene Menbuton „Werfft“-a nisu uočeni ozbiljni neželjeni efekti (primedba: kod

  insuficijencije srca je kontraindikovan).

  Nije preporučena brza intravenska aplikacija jer može prouzrokovati pojačanu salivaciju, kašalj, defekaciju, uriniranje, nemir, mišićni tremor, ali su efekti reverzibilni.

  Nakon davanja Menbuton „Werfft“-a mogu se zapaziti pojačana aktivnost gastrointestinalnog trakta („tutnjajući“ zvuci) i izbacivanje urina, kao i tamna prebojenost fecesa.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave, telad, ovce, svinje, konji, psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena doza: 1 mL na 10 kg telesne mase. Krave


  Telad Svinje Konji Ovce

  20 do 40 mL


  5 do 15 mL


  10 do 20 mL


  20 do 30 mL


  5 do 6 mL

  Psi 0,1

  ml /kg telesne mase

  U teškim slučajevima, tretman treba ponoviti nakon 24 do 48 časova.

  Intramuskularna upotreba, duboko u mišić i intravenska upotreba, sporo - kod krava, teladi, ovaca, svinja i kod pasa.

  Intravenska upotreba kod konja (isključivo).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

  Nema posebnih uputstava.


 10. KARENCA

  0 dana.


  Broj rešenja: 323-01-00061-14-001 od 07.07.2014. za lek Menbuton“Werfft“, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Moguća je primena leka tokom graviditeta i laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  U slučaju akcidentalnim samoubrizgavanja mogu se javiti lokalne reakcije. U tom slučaju odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo leka ili etiketu. Osobe sa poznatom preosetljivošću na Menbuton treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom i da rukuju sa njim obazrivo.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.07.2014. godine


 15. OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 ml, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna bočica od 100 ml. Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA05AX90

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00061-14-001 od 07.07.2014. godine.


Broj rešenja: 323-01-00061-14-001 od 07.07.2014. za lek Menbuton“Werfft“, rastvor za injekciju, 1 x 100 mL