Početna stranica Početna stranica

Meloxidolor
meloksikamUPUTSTVO ZA LEK


Meloxidolor, rastvor za injekciju, 5 mg/mL, 1 x 20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: PRODULAB PHARMA B.V.


Adresa: Forellenweg 16 SJ Raamsdonksveer, Holandija


Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA d.o.o. Beograd - Voždovac


Adresa: Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  GENERA PHARMA d.o.o. Beograd – Voždovac; Gostivarska 70, Beograd – Voždovac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  PRODULAB PHARMA B.V.;

  Forellenweg 16 SJ Raamsdonksveer, Holandija


 2. IME LEKA Meloxidolor

  5 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za pse, mačke, goveda (telad) i svinje meloksikam


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Meloksikam 5.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Etanol 150.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: glikofurol; poloksamer 188; natrijum-hlorid; glicin; meglumin;voda za injekcije; hlorovodična kiselina; natrijum hidroksid.


 4. INDIKACIJE


  Psi:

  Ublažavanje upale i bolova koji prate akutne i hronične mišićno-koštane poremećaje. Smanjenje postoperativnih bolova i upale nakon ortopedskih hirurških zahvata i zahvata na mekim tkivima.

  Mačke:

  Smanjenje postoperativnih bolova nakon ovariohisterektomije i manjih zahvata na mekim tkivima. Goveda:

  Za primenu kod akutnih respiratornih infekcija, uz odgovarajuću antibiotsku terapiju, u cilju smanjenja kliničkih znakova bolesti kod goveda.

  Za primenu u slučaju dijareje, u kombinaciji s oralnom rehidratacijskom terapijom, u cilju smanjenja kliničkih znakova kod teladi starije od nedelju dana.

  Za ublažavanje postoperativnih bolova nakon uklanjanja rogova kod teladi.


  image


  Svinje:

  Za primenu kod neinfektivnih poremećaja lokomotornog sistema u cilju smanjenja simptoma hromosti i upale.

  Za ublažavanje postoperativnih bolova povezanih sa manjim zahvatima na mekim tkivima, poput kastracije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa preosetljivošću na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.

  Ne daje se psima i mačkama koji boluju od gastrointestinalnih poremećaja, kao što su nadraženost i krvarenje, funkcionalnih oštećenja jetre, srca ili bubrega i hemoragijskih poremećaja.

  Ne daje se psima i mačkama mlađim od 6 nedelja ili mačkama lakšim od 2 kg. Ne daje se psima i mačkama za vreme graviditeta ili laktacije.

  Ne daje se govedima i svinjama koji boluju od funkcionalnih oštećenja jetre, srca ili bubrega i hemoragijiskih poremećaja, ili u slučajevima kada postoji dokaz ulceroznih gastrointestinalnih lezija. Za tretman dijareje kod goveda, lek se ne daje životinjama mlađim od nedelju dana.

  Ne daje se prasadi mlađoj od 2 dana.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pasa i mačaka:

  Retko su zabeležene reakcije karakteristične za nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) poput gubitka apetita, povraćanja, proliva, prisustva krvi u stolici, letargije i bubrežne insuficijencije. U veoma retkim slučajevima zabeleženo je povećanje nivoa enzima jetre.

  Veoma retko, kod pasa su zabeleženi hemoragična dijareja, hematemeza i gastrointestinalne ulceracije. Navedene raeakcije se kod pasa obično javljaju tokom prve nedelje lečenja, u većini slučajeva su prolazne i nestaju nakon prekida tretmana, a u veoma retkim slučajevima mogu biti ozbiljne ili fatalne.

  Veoma retko, mogu se javiti anafilaktoidne reakcije koje treba lečiti simptomatski.

  U slučaju pojave neželjenih reakcija, lečenje treba prekinuti i potražiti savet veterinara.


  Kod goveda i svinja:

  Jedina zabeležena neželjena reakcija je razvoj blagog i prolaznog otoka na mestu injekcije nakon subkutane primene, uočena kod manje od 10% tretiranih goveda u okviru kliničkih ispitivanja.

  Veoma retko, mogu se javiti anafilaktičke reakcije koje mogu biti ozbiljne (pa i fatalne) i treba ih lečiti simptomatski.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simtome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)

   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


   image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi, mačke, goveda (telad) i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Psi:

  Subkutana i intravenska upotreba.

  Mišićno-koštani poremećaji:

  Jedna subkutana injekcija u dozi od 0.2 mg meloksikama/kg telesne mase (tj. 0.4 mL leka/10 kg t.m.).

  Oralne suspenzije meloksikama za pse mogu se koristiti za nastavak lečenja, u dozi od 0.1 mg meloksikama/kg telesne mase, 24 sata nakon primene injekcije.

  Ublažavanje postoperativnog bola (u periodu od 24 sata):

  Jedna intravenska ili subkutana injekcija u dozi od 0.2 mg meloksikama/kg t.m. (tj. 0.4 mL leka/10 kg t.m.) pre hirurškog zahvata, npr. u vreme uvođenja u anesteziju.


  Mačke:

  Subkutana upotreba.

  Ublažavanje postoperativnog bola:

  Jedna subkutana injekcija u dozi od 0.3 mg meloksikama/kg t.m. (tj. 0.06 mL leka/kg t.m.) pre hirurškog zahvata, npr. u vreme uvođenja u anesteziju.


  Goveda:

  Subkutana i intravenska upotreba.

  Jedna subkutana ili intravenska injekcija u dozi od 0.5 mg meloksikama/kg t.m. (tj.10.0 mL leka/100 kg t.m.), u kombinaciji sa terapijom antibioticima ili oralnom rehidratacijskom terapijom, prema potrebi.


  Svinje:

  Intramuskularna upotreba.

  Lokomotorni poremećaji:

  Jedna intramuskularna injekcija u dozi od 0.4 mg meloksikama/kg t.m. (tj. 2.0 mL leka/25 kg t.m.). Ako je potrebno, meloksikam se može drugi put ponovo dati nakon 24 sata.

  Ublažavanje postoperativnog bola:

  Jedna intramuskularna injekcija u dozi od 0.4 mg meloksikama/kg t.m. (tj. 0.4 mL leka/5 kg t.m.), pre hirurškog zahvata.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Posebno voditi računa o preciznom doziranju leka, što podrazumeva upotrebu odgovarajućeg pribora za doziranje, i uz pažljivu procenu telesne mase životinje.


  image


  Voditi računa da prilikom upotrebe ne dođe do kontaminacije leka. Zapušač bočice ne treba probadati više od 20 puta.


 10. KARENCA


  Goveda: meso i jestiva tkiva: 15 dana

  Svinje: meso i jestiva tkiva: 5 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana, bez posebnih uslova čuvanja.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Primena Meloxidolora kod prasadi pre kastracije smanjuje bol posle zahvata.

  Za ublažavanje bola kod goveda i svinja tokom hirurškog zahvata, potrebna je istovremena primena odgovarajućeg anestetika/sedativa.

  Da bi se posle operacije postigao najbolji učinak u smanjenju bolova kod svinja, Meloxidolor treba primeniti 30 minuta pre hirurškog zahvata.

  Kod teladi, primena Meloxidolora 20 minuta pre obezrožavanja smanjuje postoperativni bol. Ako se primenjuje sam, Meloxidolor neće obezbediti dovoljno smanjenje bola tokom postupka obezrožavanja. Da bi se obezbedilo adekvatno ublažavanje bola tokom postupka obezrožavanja, potrebna je istovremena primena odgovarajućeg analgetika.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Izbegavati primenu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili životinja sa hipotenzijom, jer postoji potencijalni rizik ispoljavanja toksičnog delovanja na bubrege. Za vreme anestezije, nadzor pacijenta i nadoknadu tečnosti treba sprovoditi kao deo standardne prakse.

  Nastavak lečenja u obliku oralne terapije meloksikamom ili drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) ne sme se primenjivati kod mačaka, jer za takav nastavak lečenja nisu ustanovljeni odgovarajući režimi doziranja.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nehotično samoubrizgavanje leka može uzrokovati bol. Osobe sa poznatom preosetljivošću na nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) moraju izbegavati kontakt sa ovim veterinarskim lekom.  image


  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.

  Trudnice i žene koje mogu da zatrudne ne smeju da rukuju ovim lekom, jer meloksikam može biti štetan po fetus i nerođeno dete.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Psi i mačke: Ne davati kujama i mačkama u periodu graviditeta i laktacije. Goveda: Može se primeniti tokom graviditeta.

  Svinje: Može se primeniti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Za pse i mačke:

  Drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), diuretici, antikoagulansi, aminoglikozidni antibiotici i supstance koje se u većem stepenu vezuju za proteine plazme mogu, zbog kompeticije za vezivanje, dovesti do pojave toksičnih efekata. Meloksidolor se ne sme primenjivati istovremeno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) ili glukokortikosteroidima.

  Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova.

  Kod životinja za koje anestezija predstavlja rizik (npr. starih životinja) treba razmotriti mogućnost intravenske ili subkutane nadoknade tečnosti tokom anestezije. Kada se istovremeno primenjuju anestezija i nesteroidni anti-inflamatorni lekovi (NSAIL) mora se uzeti u obzir rizik za funkciju bubrega.

  Prethodna primena antiinflamatornih lekova može rezultirati dodatnom ili pojačanom pojavom neželjenih reakcija, tako da je pre početka lečenja neophodno utvrditi da je od završetka prethodne terapije lekovima iz navedene grupe lekova prošlo najmanje 24 sata. U svakom slučaju, pri odeđivanju potrebne dužine trajanja perioda bez terapije (između terapija) treba uzeti u obzir farmakološke osobine prethodno primenjenih lekova.

  Za goveda i svinje:

  Ne primenjivati istovremeno sa glukokortikosteroidima, drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima ili sa antikoagulantnim sredstvima.


  Inkompatibilnost

  U neostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja potrebno je započeti simptomatsko lečenje


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se primeni na propisan način, lek ne utiče na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.03.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla (tip I), sa 20 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijskom kapicom.

Spolašjnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 20 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AC06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00288-20-001 od 29.03.2021.


image