Početna stranica Početna stranica

SOLUDOX
doksiciklinUPUTSTVO ZA LEK


Soludox 500 mg/g, prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši, 1 x 100 g Soludox 500 mg/g, prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši,, 1 x 250 g Soludox 500 mg/g, prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši, 1 x 500 g Soludox 500 mg/g, prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši,1 x 1000 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Eurovet Animal Health BV


Adresa: Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija


Podnosilac zahteva: GENERA – PHARMA D.O.O.- BEOGRAD


Adresa: Gostivarska 70, Beograd, Voždovac, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA – PHARMA D.O.O. Beograd

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Eurovet Animal Health BV

  Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija


 2. IME LEKA


  SOLUDOX 500 mg/g prašak za oralni rastvor za svinje i kokoši

  Doksiciklin 500 mg/g Prašak za oralni rastvor Za svinje i kokoši


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivne supstance: Doksiciklin hiklat 500 mg (eq. 433 mg doksiciklina)


  Pomoćne supstance: Vinska kiselina


 4. INDIKACIJE


  Svinje: Za lečenje bolesti respiratornog sistema i otklanjanje kliničkih simptoma oboljenja uzrokovanih mikroorganizmima Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida i Mycoplasma hyopneumoniae osetljivih na doksiciklin.


  Pilići: Kada klinička bolest postoji u jatu, za smanjivanje mortaliteta, morbiditeta, kliničkih simptoma i za ublažavanje lezija koje nastaju tokom pastereloze uzrokovane mikroorganizmom Pasteurella multocida, ili za smanjivanje morbiditeta i lezija pri infekcijama respiratornog sistema sa Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučaju preosetljivosti na aktivnu ili na bilo koju pomoćnu supstancu. Ne daje se životinjama sa oštećenom funkcijom jetre.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tetraciklini mogu u vrlo retkim slučajevima uzrokovati osetljivost na svetlo i alergijske reakcije. Ako se pojave neželjene reakcije, treba prekinuti lečenje.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i pilići (brojleri, podmladak koka nosilja i podmladak teških i lakih roditelja).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Veterinarski lek se primenjuje oralnim putem, u vodi za piće. Preporučena doza za svinje :

  12,5 mg doksiciklin hiklata (25 mg preparata) po kg telesne mase na dan, tokom 4 uzastopna dana. Ako ne primetite poboljšanje kliničkog stanja tokom ovog vremena, dijagnozu treba revidirati i promeniti terapiju. U slučaju ozbiljnih infekcija vreme lečenja može se produžiti na maksimalnih 8 uzastopnih dana prema odluci nadležnog veterinara.

  Preporučena doza za piliće:

  10 mg doksiciklin hiklata (20 mg preparata) po kg telesne mase na dan, tokom 3-4 uzastopna dana u slučaju infekcija koje uzrokuje P. multocida i

  20 mg doksiciklin hiklata (40 mg preparata) po kg telesne mase na dan, tokom 3-4 uzastopna dana u slučaju infekcija koje uzrokuje O. rhinotracheale.

  Potrebna dnevna količina preparata po litru vode za piće može se izračunati na osnovu doze koja se primenjuje prema broju i težini životinja koje se leče. Sledeća formula može se upotrebiti za obračun potrebne koncentracije preparata u vodi za piće.


  mg proizvoda / kg t.m./dan x Srednja t.m. životinja koje se

  leče (kg) = X mg leka / L vode za piće


  image

  Srednja dnevna potrošnja vode po životinji (L)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Telesnu masu treba odrediti što preciznije kako bi se osigurala ispravna doza. Unos vode sa lekom zavisi od kliničkog stanja svinja/pilića. Kako bi se postigla ispravna doza, koncentracija doksiciklina mora se prilagoditi prema potrebama. Upotreba prikladno kalibrisane opreme za merenje

  preporučuje se ako je potrebno podeliti pakovanje. Potrebnu dnevnu količinu preparata treba umešati u vodi za piće tako da se voda sa lekom utroši za 24 sata. Vodu sa lekom zameniti svaka 24 sata.

  Preporučuje se priprema koncentrovanog rastvora pre primene – oko 100 grama preparata po litri vode – a potom razrediti koncentrovani rastvor do potrebne terapijske koncentracije. U suprotnom, koncentrovani rastvor može se upotrebiti i putem uređaja za doziranje lekova u vodi za piće


  image


  (medikator). Rastvorljivost preparata zavisi od pH vrednosti i može doći do taloženja ako se pomeša u tvrdoj baznoj vodi za piće.


  Upotrebite pri minimalnim koncentracijama 200 mg praška po litri vode u područjima s tvrdom baznom pijaćom vodom (tvrdoća iznad 10,2 °d i pH vrednost iznad 8,1). Tokom perioda lečenja životinje ne smeju imati pristup drugim izvorima vode osim vode sa lekom.


 10. KARENCA


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva:4 dana.


  Pilići:

  Meso i jestiva tkiva: 3 dana, nakon doze od 10 mg/kg telesne mase kroz 4 dana. Meso i jestiva tkiva: 9 dana, nakon doze od 20 mg/kg telesne mase kroz 4 dana.

  Ne primenjuje se kod koka nosilja ili ptica namenjenih za proizvodnju jaja za ljudsku ishranu. Ne primenjivati u roku od 4 nedelje pre početka nošenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 36 meseci.

  Uslovi čuvanja: U originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 6 meseci.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od vlage.

  Rok upotrebe posle razblaženja u vodi za piće za životinje: 24 sata.

  Uslovi čuvanja medicinirane vode: na temperaturi do 25 ºC.


  Kesicu držite čvrsto zatvorenu nakon prvog otvaranja kako bi sadržaj zaštitili od vlage.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Zbog moguće varijabilnosti (vremenske, prostorne) osetljivosti bakterija na doksiciklin, a posebno osetljivosti A. pleuropneumoniae i O. rhinotracheale koje se mogu razlikovati od države do države i čak od farme do farme, preporučljivo je sprovesti uzorkovanje i bakteriološko ispitivanje osetljivosti. Primena preparata treba da se bazira na osetljivosti kultura mikroorganizama izolovanih kod inficiranih jedinki na farmama. Ako to nije moguće, terapiju treba proceniti na osnovu lokalnih (regionalnih, na nivou farmi) epidemioloških informacija o osetljivosti ciljnih bakterija.

  Budući da se ciljni patogeni ne mogu u potpunosti iskoreniti, lečenje treba kombinovati sa zootehničkim merama, npr. dobrom higijenom, ispravnom ventilacijom i naseljavanjem objekata odgovarajućim brojem životinja.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju poznate preosetljivosti prema grupi tetraciklina, potreban je poseban oprez prilikom rukovanja sa ovim preparatom ili pripremljenim rastvorom leka.

  Tokom pripreme i primene vode sa lekom trebate izbegavati kontakt preparata s kožom i udisanje čestica prašine. Nosite zaštitne rukavice (npr. gumene ili od lateksa) i prikladnu zaštitnu masku protiv prašine (npr. polumasku za jednokratnu primenu s respiratorom u skladu sa standardom EN149) prilikom primene preparata.

  U slučaju kontakta s očima ili kožom obilno isperite izloženo područje sa čistom vodom, a ako se pojavi iritacija, zatražite pomoć lekara. Operite ruke i kontaminiranu kožu neposredno nakon rukovanja preparatom.

  Ako se nakon izlaganja razviju simptomi kao što je osip na koži, zatražite pomoć lekara i pokažite ovo upozorenje. Otekline lica, usana ili očiju ili otežano disanje ozbiljniji su simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Nemojte pušiti, jesti ili piti tokom rukovanja preparatom.

  Preduzmite neophodne mere da prilikom dodavanja preparata u vodu izbegnete stvaranje prašine. Izbegavajte direktan kontakt s kožom i očima prilikom rukovanja preparatom kako biste sprečili pojavu senzibilizacije i kontaktnog dermatitisa.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Doksiciklin ima nizak afinitet za stvaranje jedinjanja sa kalcijumom i ispitivanja su pokazala da doksiciklin gotovo ne utiče na formiranje kostura. Nikakvi negativni učinci nisu zabeleženi kod živine nakon primene terapijskih doza doksiciklina.

  Zbog nedostatka posebnih ispitivanja primena preparata ne preporučuje se tokom graviditeta ili laktacije.


  Interakcije

  Treba izbegavati kombinovanu primenu sa baktericidnim antibioticima, npr. penicilinima ili cefalosporinima.

  Apsorpcija doksiciklina može se smanjiti u prisustvu većih količina kalcijuma, gvožđa, magnezijuma ili aluminijuma u ishrani. Ne primjenjuje se zajedno s antacidima, kaolinom ili preparatima gvožđa. Savetuje se da interval između primene drugih preparata koji sadrže polivalentne katjone treba da bude 1-2 sata jer oni ograničavaju apsorpciju tetraciklina.

  Doksiciklin pojačava delovanje antikoagulanasa.

  Rastvorljivost preparata zavisi od pH vrednosti i preparat će se taložiti ako je u baznom rastvoru. Vodu za piće ne držati u metalnim sudovima.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.01.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje – četvoroslojna kesica/kesa (Polietilen- tereftalat/Aluminijum/poliamid/polietilen).

Veličina pakovanja: 1 x 100 g; 1 x 250 g; 1 x 500 g; 1 x 1000 Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01AA02

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 1000g: 323-01-00155-17-003 od 26.01.2018. godine

1 x 100g: 323-01-00156-17-002 od 26.01.2018. godine

1 x 250g: 323-01-00157-17-002 od 26.01.2018. godine

1 x 500g: 323-01-00158-17-002 od 26.01.2018. godine


image