Početna stranica Početna stranica

Pigfen
fenbendazolUPUTSTVO ZA LEK


Pigfen 40 mg/g, premiks za mediciniranu hranu, kesa, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska


 2. IME LEKA Pigfen 40 mg/g

  40 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  fenbendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fenbendazol 40 mg


  Pomoćne supstance:

  Skrob, kukuruzni; skrob, preželatinizirani.


  Premiks za mediciniranu hranu. Granule skoro bele do svetložute boje.


 4. INDIKACIJE


  Terapija svinja inficiranih sa Ascaris suum (odrasli oblici, crevni i migrirajući larveni stadijumi) osetljivom na fenbendazol.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi kada postoji poznata preosetljivost na aktivnu supstacu, pomoćne supstance i druge benzimidazole.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


  image


  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena, dobro umešan u hranu. Lek je pogodan za terapiju zapata svinja.

  Doza iznosi 5 mg fenbendazola /kg telesne mase.


  Lek se može aplikovati u pojedinačnoj dozi od 5 mg/kg (migrirajuće larve, crevne larve i adultne forme) ili u podeljenoj dozi od 0,72 mg/kg tokom 7 dana (crevne larve i adultne forme) ili 0,36 mg/kg tokom 14 dana (crevne larve i adultne forme)


  Jednokratna terapija zapata:


  Koristiti sledeću formulu za izračunavanje količine leka koja se dodaje 1t hrane:


  Kg premiksa po toni = Telesna masa (kg)

  (Dnevni unos hrane (kg) x 8)

  7-dnevna terapija:

  Standarna doza može biti podeljena i aplikovana putem hrane tokom 7 dana. Koristiti sledeću formulu za izračunavanje količine leka koja se dodaje 1t hrane:


  Kg premiksa po toni = Telesna masa (kg)

  (Dnevni unos hrane (kg) x 56)


  14-dnevna terapija:


  Standarna doza može biti podeljena i aplikovana putem hrane tokom 14 dana. Koristiti sledeću formulu za izračunavanje količine leka koja se dodaje 1t hrane:


  Kg premiksa po toni = Telesna masa (kg)

  (Dnevni unos hrane (kg) x 112)


  Da bi se izbeglo subdoziranje, tokom preračunavanja koristiti podatke koji su bazirani na svinjama sa najvećom telesnom masom u zapatu.

  Za pripremu leka u hrani, koristiti odobrene pogone za proizvodnju medicinirane hrane.

  Proizvođač koji ima odobrenje za proizvodnju medicinirane hrane ili premiksa koji sadrže lekove, direktno u bilo kojoj koncentraciji, mora biti odgovoran za umešavanje kada je koncentracija manja od 2 kg/t finalnog proizvoda.

  Da bi se obezbedila adekvatna distribucija leka u gotovoj hrani, preporučuje se priprema premiksa u odnosu 1:10 sa komponentama hrane pre pripreme finalnog proizvoda.

  Ukoliko se premiks koristi za dodavanje u peletiranu hranu, temperatura peletiranja ne sme biti viša od 85º C.


  image


  Lek se ne meša sa tečnom hranom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8. Doziranje i način primene.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 4 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine u originalnom pakovanju

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca

  Rok upotrebe posle mešanja premiksa u hranu: 3 meseca.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Da bi se izbegao rizik od nastanka rezistencije i eventualni neuspeh terapije, trebalo bi izbegavati sledeće:

  • čestu i ponovljenu upotrebu iste vrste antihelmintika ili korišćenje istog tokom dužeg vremenskog perioda;

  • nepravilno doziranje nastalo usled pogrešnog izračunavanja telesne mase, pogrešne upotrebe ili greške u kalibraciji špriceva za primenu leka.

   Ukoliko se posumnja na rezistenciju u pojedinim kliničkim slučajevima, potrebno je uraditi odgovarajući test ( npr. Test smanjenje broja jaja u fecesu). Kada rezultati nedvosmisleno potvrde rezistenciju na određeni antihelmintik, potrebno je primeniti drugi lek iz druge farmakološke grupe ili sa drugačijim mehanizmom delovanja.

   Neuhranjene životinje treba lečiti individualno.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Ne postoje.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Lek može prouzrokovati iritaciju oka. Izbegavati kontakt leka sa kožom i/ili očima.

   Osobe koje rukuju preparatom moraju nositi zaštitnu opremu: zaštitne rukavice i masku.


   image


   Posle upotrebe oprati ruke sa vodom i sapunom.

   U slučaju kontakta leka sa kožom i/ili očima, odmah isprati velikom količinom vode. Pri rukovanju sa lekom ne jesti i ne pušiti.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Lek se može koristiti kod gravidnih životinja.

   Bezbednost leka nije ustanovljena tokom laktacije. Lek koristiti isključivo u skladu sa procenom rizika od strane odgovornog veterinara.


   Interakcije

   Ne može se isključiti pogoršanje hepatotoksičnosti paracetamola prouzrokovano fenbendazolom.


   Predoziranje

   Lek aplikovan u pojedinačnoj dozi od 25 mg fenbendazola /kg t.m.tokom tri uzastopna dana ne prouzrokuje klinički vidljive neželjene reakcije kod svinja. Pokazano je i da svinje dobro podnose aplikaciju neformulisanog fenbendazola u dozi od 2000 mg/kg t.m. tokom 14 uzastopnih dana.


   Inkompatibilnost

   U odsustvu ispitivanja inkompatibilnosti ovaj lek ne sme mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Voditi računa da lek ne dospe u vodotokove zato što ima štetno dejstvo na vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  19.06.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesa od tripleks folije

PE/AL/PET sa sigurnosnom zip trakom, sa 1 kg premiksa za mediciniranu hranu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC13

Broj dozvole: 323-01-00238-18-004 od 19.04.2019.


image


image