Početna stranica Početna stranica

Ingelvac MycoFLEX
vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj J


UPUTSTVO ZA LEK


Ingelvac MycoFLEX, suspenzija za injekciju, 10 doza, 1 x 10 mL Ingelvac MycoFLEX, suspenzija za injekciju, 50 doza, 1 x 50 mL Ingelvac MycoFLEX, suspenzija za injekciju, 600 doza, 12 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH


Adresa: Binger Strasse 173, Ingelheim/Rhein, Nemačka

Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


Adresa: Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE LEKA


  Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

  Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim/Rhein, Nemačka


 2. IME LEKA


  Ingelvac MycoFLEX

  vakcina koja sadrži inaktivisane Mycoplasmae hyopneumoniae, soj J suspenzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza inaktivisane vakcine (1 mL) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Mycoplasma hyopneumoniae, soj J, izolat B-3745: 1 RP*


  *RP - Relativna potenca (ELISA test) u poređenju sa referentnom vakcinom


  Adjuvans:

  Karbomer 1 mg


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija svinja starijih od 3 nedelje, u cilju umanjivanja patoloških promena u respiratornom traktu (plućnih lezija) uzrokovanih infekcijom sa Mycoplasma hyopneumoniae.


  Početak imuniteta: 2 nedelje nakon vakcinacije Trajanje imuniteta: najmanje 26 nedelja


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjena dejstva su veoma retka (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve):

  • mogu se javiti reakcije u tipu anafilakse, koje treba tretirati simptomatski (npr. davanjem adrenalina)

  • na mestu injekcije može se razviti prolazni otok prečnika do 4 centimetra, koji je ponekad praćen crvenilom kože. Ovi otoci mogu trajati do 5 dana.

  • može se javiti prolazno povećanje rektalne temperature za oko 0,8°C, u trajanju do 20 sati od momenta vakcinacije.


   Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10.000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


   Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (tovne svinje ili priplodne svinje do prvog pripusta).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna intramuskularna injekcija jedne doze vakcine (1mL), najbolje u muskulaturu vrata svinja starih najmanje 3 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati.

  Jedna intramuskularna injekcija jedne doze vakcine (1mL), najbolje u muskulaturu vrata svinja starih najmanje 3 nedelje.

  Tokom upotrebe vakcine treba sprečiti njenu kontaminaciju. Izbegavati višestruko probadanje bočice.


  Opremu za primenu vakcine treba koristiti u skladu sa uputstvima koje daje njen proizvođač. Koristiti opremu koja ne dozvoljava povratno kretanje (vraćanje) leka.


  Kad se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX:

  • Vakcinisati samo svinje starije od tri nedelje.


   image


   Kad se vakcina meša sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX, treba koristiti sledeću opremu:

  • Koristiti istu zapreminu vakcine Ingelvac CircoFLEX i vakcine Ingelvac MycoFLEX.

  • Koristiti sterilnu prenosnu iglu. Sterilisane prenosne igle (sa CE certifikatom) se mogu nabaviti od dobavljača medicinske opreme.


  Da bi se osiguralo pravilno mešanje vakcina, treba obaviti sledeće korake:

  1. Uvući jedan kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX

  2. - Uvući drugi kraj prenosne igle u bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX.

   • Preneti sadržaj bočice vakcine Ingelvac CircoFLEX u bočicu sa vakcinom Ingelvac MycoFLEX. Ukoliko je potrebno, pažljivo pritisnite bočicu sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX da bi ste olakšali presipanje njenog sadržaja.

   • Nakon presipanja celokupnog sadržaja bočice Ingelvac CircoFLEX, treba izvući i baciti prenosnu iglu i praznu bočicu vakcine Ingelvac CircoFLEX.

  3. Da bi se osiguralo pravilno mešanje vakcina, treba lagano protresti bočicu vakcine Ingelvac MycoFLEX, dok se ne dobije mešavina ujednačene narandžaste do crvenkaste boje. Tokom vakcinacije treba pratiti i povremenim protresanjem neprekidno održavati ujednačenost obojene mešavine vakcina.

  4. Ubrizgati po jednu dozu (2 mL) mešavine intramuskularno svakoj svinji, bez obzira na njenu telesnu masu. Prilikom upotrebe, oprema za davanje vakcina se mora koristiti u skladu sa uputstvima dobijenim od proizvođača opreme.


  Pre primene pomešanih vakcina potrebno je pročitati i tekst Uputstva za lek vakcine Ingelvac CircoFLEX.


  image


  Upotrebiti svu mešavinu vakcine odmah nakon mešanja. Neiskorišćenu smešu ili otpadni materijal treba ukloniti u skladu sa uputstvima datim u poglavlju 13.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati i transportovati u frižideru (na temperaturi 2-8°C). Ne zamrzavati.

  Zaštititi od svetlosti.

  Ne koristiti ovu vakcinu nakon isteka roka upotrebe (EXP) naznačenog na kartonskoj kutiji i bočici.


  image


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 10 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  U slučaju razvoja anafilaktičke reakcije, preporučuje se primena adrenalina.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenljivo.


  Interakcije

  Dostupni podaci o bezbednosti i efikasnosti pokazuju da ova vakcina može da se meša sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX kompanije Boehringer Ingelheim i zatim primeni na jednom/istom injekcionom mestu.

  Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi zajedno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom sem gore pomenute vakcine. Stoga odluku o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnosti

  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima, osim sa vakcinom Ingelvac CircoFLEX kompanije Boehringer Ingelheim.


  Predoziranje

  Nakon davanja četvorostruke doze vakcine nisu zapažene nikakve neželjene reakcije osim onih koje su opisane u poglavlju 6. Neželjena dejstva.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKOVA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.12.2017.


  image


 15. OSTALI PODACI


Ingelvac MycoFLEX je registrovan zaštitni znak koji se može koristiti samo uz dozvolu Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH.


Pakovanje: Kartonska kutija sa jednom bočicom sa 10 mL (10 doza) ili 50 mL (50 doza) vakcine Kartonska kutija sa 12 bočica sa 50 mL (ukupno 600 doza) vakcine.


Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara


ATCvet kod: QI09AB13


Broj dozvole: 323-01-00316-17-001 od 21.12.2017. za Ingelvac MycoFLEX, 1 x 10 mL

323-01-00318-17-001 od 21.12.2017. za Ingelvac MycoFLEX, 1 x 50 mL

323-01-00320-17-001 od 21.12.2017. za Ingelvac MycoFLEX, 12 x 50 mL


Vakcina je namenjena stimulisanju razvoja aktivnog imunskog odgovora kod svinja protiv M. hyopneumoniae.


image