Početna stranica Početna stranica

Moxapulvis 50%
amoksicilin


UPUTSTVO ZA LEK


Moxapulvis 50%, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1x1kg

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D.NV


Adresa: Hoge Mauw 900 B-2370 Arendonk, Belgija


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Provet doo Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  V.M.D.NV, Hoge Mauw 900 B-2370 Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA Moxapulvis 50%

  Amoksicilin (500mg/g) prašak za oralni rastvor za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin trihidrat 574 mg (ekvivalentno 500 mg amoksicilina)


  Pomoćne supstance:

  natrijum karbonat monohidrat; anhidrovani koloidni silicijum dioksid; laktoza monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lek Moxapulvis 50% je indikovan za lečenje infekcija prouzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin, uzimajući u obzir farmakokinetička svojstva antibiotika, pri čemu treba postići maksimalnu koncentraciju aktivne supstance na mestu infekcije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati kod životinja koje su osetljive na peniciline.

  Ne upotrebljavati kod infekcija uzrokovanih bakterijama koje produkuju penicilaze.

  Ne upotrebljavati kod preživara, zečeva i glodara kao što su kunići, zamorčići, hrčci i gerbili.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Gastrointestinalni poremećaji tokom primene leka se javljaju retko i ne zahtevaju prekid terapije.  image


  Penicilini mogu izazvati hipersenzitivnu reakciju različitog stepena - od blage iritacije kože do anafilakse.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralno u vodi za piće.

  Doza je 20mg amoksicilina po kg telesne mase, dva puta dnevno (što iznosi 2 g leka Moxapulvis 50% na 50 kg telesne mase).

  Sledeća tabela može poslužiti kao vodič za pripremu leka:


  TELESNA MASA

  DNEVNI UNOS VODE

  KOLIČINA leka Moxapulvis 50% NA LITAR VODE

  5-40 kg

  0,5-4 L

  0,80 g

  50 kg

  4,5 L

  0,90 g

  60 kg

  4,8 L

  1,0 g

  70 kg

  5,2 L

  1,10 g

  80 kg

  5,4 L

  1,20 g

  90 kg

  5,6 L

  1,30 g

  100 kg

  5,8 L

  1,40 g


  U slučaju da količina vode bude promenjena u odnosu na tabelu i količina datog leka mora biti prilagodjena.

  Količina leka koja će biti primenjena dobija se po sledećoj formuli:


  0,08 x telesna masa (kg)

  image

  = količina (g) leka MOXAPULVIS 50% na 1 L vode dnevni unos vode u L po životinji


  Terapija traje 3-5 dana.

  Medicinirana voda treba da se utroši u toku 12 sati. Preporučljivo je praviti svež rastvor dva puta dnevno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek se primenjuje oralno, dodavanjem u vodu za piće.


  image


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 2 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju. Posle svake upotrebe zatvoriti ponovo kesu.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 4 nedelje

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 12 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek ne primenjivati istovremeno sa bakteriostatskim antibioticima. U slučaju pojave alergijske reakcije na lek, prekinuti terapiju.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na amoksicilin i da smanji efikasnost lečenja drugim beta-laktamskim lekovima zbog moguće unakrsne rezistencije. Primenu leka treba zasnivati na testovima osetljivosti (antibiogramu) i treba uzeti u obzir zvanične lokalne smernice o primeni antibiotika.

  Unos leka može se promeniti kao posledica bolesti kod svinja. U slučaju nedovoljnog unosa vode, svinje treba lečiti parenteralno. Ne primenjivati kod životinja sa ozbiljnim smetnjama u radu bubrega, uključujući anuriju i oliguriju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ispitivanja na eksperimentalnim životinjama nisu ukazala na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte. Do sada nisu zabeleženi reproduktivni i razvojni efekti koji se mogu pripisati amoksicilinu. Bezbednost leka kod ciljne vrste u toku graviditeta nije utvrđena. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.


  image


  Interakcije

  Amoksicilin ostvaruje baktericidno dejstvo inhibicijom sinteze bakterijskog ćelijskog zida tokom multiplikacije, pa stoga nije kompatibilan sa bakteriostatskim antibioticima (tetraciklini, hloramfenikol) koji inhibiraju multiplikaciju. Sinergizam se može javiti sa drugim ß- laktamskim antibioticima i aminoglikozidima.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja učestalost i ozbiljnost gastrointestinalnih neželjenih efekata se mogu povećati.


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka unuštavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


30.03.2018.


15.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Način izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:

Troslojna kesa (poliester/aluminijum/polietilen) od 1 kg. Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

QJ01CA04

323-01-00402-17-001 od 30.03.2018.


image