Početna stranica Početna stranica

Doxyprim 40%
doksiciklinUPUTSTVO ZA LEK


Doxyprim 40%, oralni prašak, 400 mg/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LAVET PHARMACEUTICALS LTD.


Adresa: Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska


Podnosilac zahteva: FIRST - VET D.O.O.

Adresa: Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FIRST - VET D.O.O.,

  Georgi Dimitrova 5, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LAVET PHARMACEUTICALS LTD.,

  Batthyany u. 6, Kistarcsa, Mađarska


 2. IME LEKA Doxyprim 40%

  400 mg/g oralni prašak

  za piliće, ćurke i svinje doksiciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivne supstance:

  Doksiciklin-hiklat 400 mg


  Pomoćne supstance:

  Limunska kiselina, monohidrat; glukoza, bezvodna Homogeni prašak žute boje.


 4. INDIKACIJE


  Doxyprim 40% namenjen je za lečenje respiratornih, intestinalnih i drugih infekcija, uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na doksiciklin kod pilića, ćurića i svinja.

  Kod pilića i ćurića namenjen je za lečenje sledećih infekcija:

  • Hronične respiratorne bolesti (Mycoplasma gallisepticum, E. coli)

  • Aerosakulitisa (Mycoplasma meleagridis)

  • Infektivnog sinovitisa (Mycoplasma synoviae)

  • Kolere peradi (Pasteurella multocida)

  • Bordetelioze ćuraka (Bordetella avium)

  • Infektivne korice (Haemophilus paragallinarum)

  • Kolibaciloze (E. coli)

  • Nekrotičnog enteritisa (Clostridium perfringens)

  • Hlamidioze (Chlamydia psittaci)


   image


   Kod svinja indikovan je za lečenje respiratornih infekcija, uzrokovanih osetljivim mikroorganizmima (a naročito sa Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Bordetella bronchiseptica).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme primenjivati kod koka nosilja i ćuraka, čija su jaja namenjena za ishranu ljudi. Kontraindikovan je kod suviše mladih životinja i suprasnih krmača (bar u prvom delu graviditeta). Takođe, lek se ne daje preosetljivim jedinkama i ne preporučuje se njegova primena u kombinaciji sa nefrotoksičnim i hepatotoksičnim lekovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Doxyprim 40% je malo toksičan i neželjeni efekti se retko javljaju. Ukoliko se pak pojave, ili se eventualno posumnja na neki, tada tretman treba prekinuti.

  Kod tretiranih svinja mogu se pojaviti gastrointestinalni poremećaji, te usled toga proliv, povraćanje i anoreksija.

  Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti i fotosenzitivnosti. Učestalost neželjenih reakcija je određena pomoću sledeće konvencije:

  • Vrlo česte (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju)

  • Česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • Povremene (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • Retke (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 lečenih životinja)

  • Veoma retke (manje od 1 od 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići, ćurići i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

  Preparat se aplikuje životinjama p.o. (u vodi za piće ili umešan u hranu), u količini, odnosno dozi, koja iznosi za:

  Piliće i ćuriće: 10-20 mg doksiciklin hiklata/kg t.m./dnevno dati životinjama u ograničenoj količini vode, koju će jedinke popiti za 4-8 sati ili lek se lek kontinuirano dodaje u vodu u koncentracijama između 67 i 133 mg doksiciklina/L vode.

  Svinje: 15 mg doksiciklin-hiklata/kg t.m. Kontinuirano aplikovati preparat u količini, koja obezbeđuje dozu doksiciklin hiklata od 100 do 150 mg/L vode za piće ili 200-250 mg/kg hrane. Preparat se aplikuje indikovanim životinjama (pilići, ćurići, svinje) tokom 5 dana. Rastvor leka u  image


  vodi treba praviti dva puta svaki dan, ujutro i uveče. U toku lečenja, životinjama ne sme biti dostupan drugi izvor vode za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Pilići i ćurići: 7 dana Svinje: 8 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 24 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ukoliko se kod tretiranih jedinki pojave reakcije preosetljivosti, treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikosteroide.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba leka bi trebalo da bude zasnovana na rezultatu antibiograma, kada god je moguće.

  Dobra klinička praksa zahteva lečenje na osnovu testa osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od bolesnih životinja. Ako to nije moguće, lečenje bi trebalo sprovesti na osnovu lokalnih epidemioloških podataka (regionalno, na nivou gazdinstva) o osetljivosti različitih slojeva bakterija koje su najčešće uključene u infektivni proces.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Rukovanje preparatom mora biti pažljivo i direktan kontakt preparata sa kožom, odnosno sluznicama (očima) treba izbegavati za vreme spravljanja medicinirane vode ili aplikacije iste životinjama. Osobe koje ovaj posao obavljaju moraju nositi zaštitne rukavice i masku. U slučaju akcidentalne kontaminacije kože, odnosno očiju, iste treba isprati većom količinom čiste česmene vode. Posle svakog rukovanja sa lekom, oprati ruke. U slučaju pojave i prezistiranja reakcije preosetljivosti poput osipa na koži obratiti se lekaru. Oticanje lica, usana, očiju i otežano disanje su ozbiljni simptomi koji zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.


  image


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Kada se primenjuje u terapijskoj dozi, doksiciklin nema embriotoksični i teratogeni potencijal, pa se stoga može primenjivati životinjama i za vreme graviditeta. Doksiciklin se deponuje u kostima, te treba izbegavati ili limitirati njegovu primenu za vreme gestacije i laktacije.


  Interakcije

  Prisustvo mleka i mlečnih proizvoda, kao i soli kalcijuma, magnezijuma, aluminijuma, natrijum- bikarbonata i gvožđa (iako u manjem stepenu u odnosu na druge tetracikline) umanjuju apsorpciju doksiciklina iz digestivnog trakta. U cilju preveniranja ovih interakcija, navedena jedinjenja treba aplikovati bar 3 sata pre, odnosno 2 sata posle primene doksiciklina. Tetraciklini (pa tako i doksiciklin) pojačavaju nefrotoksičan efekat metoksiflurana. Gastrointestinalni neželjeni efekti doksiciklina se pojačavaju u prisustvu teofilina. Baktericidni antibiotici (penicilini, cefalosporini) ometaju delovanje doksiciklina, koji je bakteriostatik. Lekovi, koji indukuju mikrozomni enzimski sistem u jetri (fenobarbiton, rifampicin, fenitoin, karabamazepin, primidon) skraćuju poluvreme eliminacije doksiciklina i minociklina.


  Inkompatibilnost

  Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Predoziranje

  Ukoliko se preparat koristi u dozama većim od terapijskih, (naročito u toku dužeg vremenskog perioda), kod tretiranih životinja se uglavnom javljaju gastrointestinalni poremećaji.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  U literaturi nema mnogo podataka o eventualnoj toksičnosti doksiciklina i njegovih metabolita na vodene i organizme koji žive u zemlji. Takođe, osim podatka da je ovaj lek stabilan, nema podataka o njegovoj biorazgradljivosti.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  01.03.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: kesa od polietilena sa 5 kg oralnog praška.

Spoljnje pakovanje: plastični kontejner u kome se nalazi kesa sa 5 kg oralnog praška i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00095-20-002 od 01.03.2021. godine


image