Početna stranica Početna stranica

Tylovet pulvis
tilozinUPUTSTVO ZA LEKTylovet pulvis, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 100 g Tylovet pulvis, prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVET JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.

  Živka Davidovića br. 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVET JSC

  39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska


 2. IME LEKA Tylovet pulvis

  500 mg/g

  prašak za oralni rastvor

  za piliće, ćurke, telad i svinje tilozin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tilozin (u obliku tilozin-tartarata) 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat do 1 g


 4. INDIKACIJE


  Terapija infektivnih bolesti prouzrokovanih patogenim mikroorganizmima osetljivim na tilozin – mikoplazmoza, infektivni sinovitis, borelioza i nekrotični enteritis kod pilića i ćurića; infektivni sinusitis kod ćuraka; enzootska pneumonija kod svinja; enteritis i bronhopneumonija kod teladi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme upotrebljavati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na tilozin ili neki drugi makrolidni antibiotik, kao ni kod životinja sa poremećajem funkcije jetre.

  Lek se ne daje kokama nosiljama i ćurkama koje se koriste za proizvodnju konzumnih jaja. Ne aplikovati kod životinja (teladi) kod kojih se razvio omazus.

  Ne koristiti za vreme vakcinacije živim vakcinama.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko se zapaža odsustvo apetita, eritem, pruritus, dijareja, edem i prolaps rektalne mukoze kod svinja. Prekid terapije dovodi do oporavka, a dodatna terapija nije potrebna.


  Učestalost pojave neželjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

  • vrlo često (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju)

  • česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremene (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retke (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 lečenih životinja)

  • veoma retke (manje 1 od 10.000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbilno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići, ćurke, svinje i telad.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena, u vodi za piće kod živine i svinja i sa mlekom i zamenom za mleko kod teladi. Određena doza leka Tylovetpulvis prethodno se razredi mešanjem sa malom količinom dodate vode u prašak, a ne obrnuto. Posle toga se u ovaj rastvor dodaje preostala količina vode da bi se dobio rastvor potrebne koncentracije.

  Pojilice treba držati na mestima zaštićenim od direktne sunčeve svetlosti. U toku lečenja ne daje se druga voda za piće.

  Lek se dodaje mleku ili zameni za mleko neposredno pre upotrebe kod teladi.


  Doziranje:

  • kod pilića i ćurića – 1 g/L (500.000 i.j.) vode za piće, 3 do 5 dana, zavisno od težine oboljenja

  • kod svinja – 0.5 g/L (250.000 i.j.) vode za piće, 3 do 5 dana (lečenje treba da traje još najmanje 24 sata po prestanku dijareje)

  • kod teladi – 2 g (1.000.000 i.j.) po teletu, 2 puta dnevno 7 – 14 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tilozin je kompatibilan sa sulfonamidima, spektinomicinom, tetraciklinom, spiramicinom, polimiksinima. Istovremena upotreba sa penicilinima, cefalosporinima i linkozaminima nije preporučljiva (postoji opasnost od smanjenja njihovog antibakterijskog delovanja).

  Ne preporučuje se mešanje pripremljenog rastvora sa rastvorima drugih lekova.  image 10. KARENCA


  Meso:

  Pilići 1 dan

  Ćurke 5 dana

  Svinje 2 dana

  Telad 14 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti. Lek rastvoren u vodi za piće za životinje čuvati na temperaturi do 25 ºC.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće za životinje: 24 sata.

  Rok upotrebe posle rastvaranja u mleku/zameni za mleko: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Zbog varijabilnosti u osetljivosti različitih sojeva mikroorganizama na tilozin, uvek kada je to moguće lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma. Ako to nije moguće, treba koristiti informacije o epidemiološkoj situaciji na terenu.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek, može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

  U in vitro ispitivanjima je pokazano da kod evropskih sojeva Brachyspira hyodysenteriae postoji visok stepen rezistencije na tilozin, što ukazuje da lek neće biti dovoljno efikasan u lečenju dizenterije svinja.

  Pri pripremi medicinirane vode, lek najpre treba rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim izmešati sa ukupnom potrebnom količinom vode. Posle rastvaranja leka, pripremljena medicinirana voda mora biti utrošena tokom 24 časa.


  image


  Tokom tretmana lekom Tylovet pulvis životinje ne smeju imati pristup drugim izvorima vode za piće.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom rukovanja lekom obavezno je korišćenje zaštitne maske, odela, naočara i rukavica.

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluznicama. U slučaju da do toga dođe, mesto kontakta treba odmah dobro oprati sapunom i vodom.

  U slučaju kontakta leka sa očima, treba ih dobro isprati velikom količinom čiste, tekuće vode. Posle svake upotrebe leka treba oprati ruke sapunom i vodom.

  Ne rukovati lekom u slučaju preosetljivosti na bilo koju komponentu u sastavu leka.

  Tilozin može izazvati kontaktni dermatitis, iritaciju kože, očiju i respiratornog sistema. Makrolidi, kao što je tilozin, nakon injekcione primene, udisanja, ingestije ili kontakta sa kožom ili očima, mogu uzrokovati razvoj reakcija preosetljivosti (alergije). Preosetljivost na tilozin može biti ukrštena sa preosetljivošću na druge makrolidne antibiotike. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne i stoga treba izbegavati direktan kontakt sa lekom.

  Ukoliko se, nakon kontakta sa lekom, simptomi reakcije preosetljivosti ispolje u vidu osipa i/ili svraba kože, treba potražiti pomoć lekara. Otok lica, usana i očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simtomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek može da se koristi tokom graviditeta i laktacije kod krmača.

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja i ćuraka koje se koriste za proizvodnju konzumnih jaja.


  Interakcije

  Tilozin je kompatibilan sa sulfonamidima, spektinomicinom, tetraciklinom, spiramicinom, polimiksinima. Istovremena upotreba sa penicilinima, cefalosporinima i linkozaminima nije preporučljiva (postoji opasnost od smanjenja njihovog antibakterijskog delovanja).


  Predoziranje

  Tilozin je jedan od antibiotika koji se najbolje podnose i nema podataka u referencama o intoksikacijama kod živine, svinja i teladi posle oralne upotrebe antibiotika.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisani način, lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  13.01.2021.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje leka je ujedno i spoljašnje.

Pakovanje 100 g: polipropilenski kontejner koji sadrži 100 g praška za oralni rastvor zatvoren polietilenskim zatvaračem.

Pakovanje 1 kg: aluminijumska kesa koja sadrži 1 kg praška za oralni rastvor.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01FA90

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1 x 100g : 323-01-00206-20-001 od 13.01.2021.

Pakovanje 1 x 1kg: 323-01-00207-20-002 od 13.01.2021.image