Početna stranica Početna stranica

Draxxin
tulatromicin


UPUTSTVO ZA LEK


Draxxin 100 mg/mL, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 50 mL Draxxin 100 mg/mL, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. FAREVA AMBOISE

2. Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.


Adresa: 1. Amboise Zone industrielle-29 route des industries 37530 Poce sur Cisse, Francuska

2. Ctra. De Camprodon s/n, Finca La Riba, Vall de Bianya 17813 Gerona, Španija

Podnosilac zahteva: MEDIPORT DOO BEOGRAD


Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MEDIPORT DOO BEOGRAD

  Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FAREVA AMBOISE

  Amboise, Zone industrielle-29 route des industries, 37530 Poce sur Cisse Francuska

  Zoetis Manufacturing &Research Spain ,S.L.

  Ctra.De Camprodon s/n Finca La Riba ,Vall de Bianya 17813 Gerona, Španija


 2. IME LEKA Draxxin

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, svinje i ovce tulatromicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Tulatromicin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  monotioglicerol 5 mg

  limunska kiselina bezvodna, hlorovodonična kiselina, natrijum-hidroksid, propilenglikol, voda za injekcije. Bistar ,bezbojan do svetložut rastvor,bez vidljivih čestica


 4. INDIKACIJE Goveda

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti goveda uzrokovanih sa Mannheimia haemolytica, Pausterella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis osetljivim na tulatromicin.

  Postojanje oboljenja u zapatu mora biti utvrđeno pre početka primene preparata.

  Lečenje infektivnog bovinog keratokonjunktivitisa (IBK) uzrokovanog sa Moraxella bovis osetljivom na tulatromicin.


  image


  Svinje

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti svinja uzrokovanih sa Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica osetljivim na tulatromicin.

  Postojanje oboljenja u zapatu mora biti utvrđeno pre početka primene preparata.

  Veterinarski lek bi trebalo koristiti samo ukoliko se kod svinja očekuje razvoj bolesti u toku 2-3 dana.


  Ovce

  Lečenje ranih faza infektivnog pododermatitisa (zarazne šepavosti) povezanog sa virulentnim Dichelobacter nodosus koji zahteva istemsku terapiju.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na makrolidne antibiotike ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek dat supkutano kod goveda često izaziva prolazni bol i otok na mestu ubrizgavanja koji može da perzistira do 30 dana. Takve reakcije nisu primećene kod svinja posle intramuskularne aplikacije.

  Na mestu davanja leka mogu se pojaviti patomorfološke reakcije, uključujući i reverzibilne reakcije kongestije, edema, fibroze i hemoragija u toku 30 dana nakon aplikacije kod obe vrste.

  Kod ovaca je nakon intramuskularne aplikacije leka gotovo uobičajena pojava prolaznih promena koje se manifestuju u vidu nelagodnosti (otresanje glavom, trljanje mesta aplikacije leka, izdvajanje), a povlače se za nekoliko minuta.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  -veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  -česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  -povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  -retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  -veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda,svinje i ovce


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Goveda  image


  Supkutana primena.

  Lek se aplikuje jednokratno, supkutano u dozi od 2,5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1 mL/40 kg telesne mase). Ako volumen za ubrizgavanje prelazi 7,5 mL (goveda preko 300 kg telesne mase) daje se na dva ili više mesta.


  Svinje

  Intramuskularna primena.


  Lek se aplikuje jednokratno, intramuskularno u vrat u dozi od 2,5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1 mL/40 kg telesne mase). Ako volumen za ubrizgavanje prelazi 2 mL (svinje preko 80 kg telesne mase) daje se na dva ili više mesta.


  Ovce:

  Intramuskularna primena.

  Lek se aplikuje jednokratno, intramuskularno u vrat u dozi od 2,5 mg tulatromicina/kg telesne mase (ili 1 mL/40 kg telesne mase).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod svih respiratornih oboljenja preporučuje se lečenje životinja u ranim fazama bolesti i procena odgovora na lečenje u roku od 48 sati nakon injekcije. Ako su klinički znaci bolesti ostali nepromenjeni ili su se pogoršali, promeniti terapiju korišćenjem drugog antibiotika i nastaviti dok se klinički znaci ne povuku.

  Da bi se osiguralo pravilno doziranje, telesnu masu treba odrediti što je tačnije moguće kako bi se izbeglo subdoziranje. Preporučuje se upotreba višedoznog šprica da bi se izbeglo često probadanje zapušača.


  Preporučuje se upotreba višedoznog šprica ili aspirirajuće igle ,kada je potrebno primeniti veći broj doza leka i da bi se izbeglo oštećenje zapušača.


 10. KARENCA


  Goveda(meso i iznutrice) - 22 dana Svinje ( meso i iznutrice) - 13 dana Ovce (meso i iznutrice) - 16 dana


  Upotreba leka nije odobrena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

  Ne daje se gravidnim životinjama 2 meseca pre partusa ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe: 3 godine  image


  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu :

  Unakrsna rezistencija se javlja sa drugim makrolidima . Ne davati istovremeno sa antimikrobnim lekovima sa sličnog mehanizma delovanja , kao što su drugi makrolidi ili linkozamidi.


  Ovce:

  Efikasnost antimikrobnog lečenja zarazne šepavosti mogu umanjiti drugi faktori, kao što su vlaga u okruženju kao I neodgovarajuće upravljanje farmom.Stoga, lečenje zarazne šepavosti potrebno je sprovoditi zajedno sa poboljšanjem uslova držanja i nege životinja, na primer uz obezbedjivanje suvog okruženja.

  Lečenje benigne zarazne šepavosti antibioticima ne smatra se adekvatnim.Tulatromicin je pokazao ograničenu efikasnost kod ovaca sa ozbiljnim kliničkim znacima hronične zarazne šepavosti i zato ga treba primenjivati samo u ranoj fazi bolesti.


  Posebna mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Upotreba preparata bi trebalo da se zasniva na ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih sa životinje. Ukoliko to nije moguće, terapija bi trebalo da se zasniva na lokalnim (regionalnim, farmskim) epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija. Prilikom upotrebe preparata potrebno je uzeti u obzir zvaničnu, nacionalnu i regionalnu antimikrobnu politiku. Upotreba preparata koja odstupa od uputstava datih u Sažetku karakteristika leka može povećati prevalencu bakterija rezistentnih na tulatromicin i može smanjiti efikasnost lečenja drugim makrolidima, linkozamidima i streptograminima grupe B, zbog potencijalne unakrsne rezistencije.

  Ukoliko se javi reakcija preosetljivosti, potrebno je bez odlaganja primeniti odgovarajući tretman.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tulatromicin iritira oči. U slučaju nenamernog izlaganja očima, odmah isprati oči čistom vodom. Tulatromicin može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom, što dovodi do npr. crvenila kože (eritem) i/ili dermatitisa. U slučaju nenamernog prosipanja po koži, kožu odmah isprati vodom i sapunom.

  image

  Oprati ruke nakon upotrebe.

  U slučaju nenamernog ubrizgavanja, odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili etiketu. Ako postoji sumnja na reakciju preosetljivosti nakon slučajnog izlaganja (prepoznato po, na primer, svrabu, otežanom disanju, koprivnjači, otoku na licu, mučnini, povraćanju), treba primeniti odgovarajući tretman.

  Odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijska ispitivanja na pacovima i kunićima nisu pokazale teratogene, fetotoksične ili maternotoksične efekte.Bezbednost leka tokom graviditeta i laktacije nije utvrdjena.

  U ovim slučajevima lek se može primeniti jedino na osnovu procena bezbednosti i rizika nadležnog veterinara.


  Interakcije

  Nisu poznate  image


  Predoziranje

  Kod goveda tri, pet ili deset puta veća doza od preporučene dovodi do prolaznih promena na mestu aplikacije, nelagodnost koja se manifestuje mahanjem glavom, udaranjem nogom o zemlju i privremenim gubitkom apetita. Blaga degeneracija miokarda je primećena kod goveda koja su primila pet do šest puta veću dozu od preporučene.

  Kod prasadi telesne mase oko 10 kg koja su dobila tri do pet puta veću dozu od propisane, dolazi do prolaznih promena na mestu aplikacije i nemira životinje. Takodje je primećeno hramanje životinje kad je lek aplikovan u zadnju nogu.

  Kod jagnjadi starosti oko 6 nedelja, tri i pet puta veća doza od preporučene, dovodi do pojave prolaznih promena koje se manifestuju u vidu nelagodnosti (hodanje unazad,otresanje glavom, trljanje mesta aplikacije leka , ležanje i ustajanje, blejanje)


  Inkompatibilnost

  Usled nedostatka ispitivanja inkompatibilnosti, Draxxin se ne sme mešati s drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Na osnovu izvršenih ispitivanja, rezidue tulatromicina i njegovih metabolita u zemljištu se smatraju opasnim po životnu sredinu. Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.06.2022.


 15. OSTALI PODACI

Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla ( hidrolitičke klase I) ,zapremine 50 ml i 100mL, zatvorena čepom od hlorbutila i aluminijskom poklopcem .

Spoljašnje pakovanje:složiva kartonska kutija .

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA094

Broj dozvole:

Pakovanje 1x 50 ml: 323-01-00122-21-002 od 21.03.2022. godine

Pakovanje 1x 100 ml: 323-01-00123-21-002 od 21.03.2022. godine


Tulatromicin je polusintetski makrolidni antibiotik koji je nastao kao proizvod fermentacije. Razlikuje se od drugih makrolida dužim vremenom delovanja što je delom u vezi sa tri amino grupe koje sadrži. Iz tog razloga je svrstan u posebnu potklasu triamilida.

Makrolidi su bakteriostatski antibiotici koji inhibiraju sintezu esencijalnih proteina vezujući se za rRNA. Deluju tako što stimulišu disocijaciju peptidil-tRNK iz ribozoma tokom procesa translokacije.


Tulatromicin je in vitro delotvoran protiv: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis, te Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasmaimage


hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica, bakterijskih patogena koji su najčešće povezani s respiratornim bolestima goveda, odnosno svinja. Povišene vrednosti minimalne inhibitorne koncentracije (MIK) pronađene su u nekim izolatima Histophilus somni i Actinobacillus pleuropneumoniae. Dokazana je in vitro aktivnost protiv Dichelobacter nodosus (vir), bakterijskog patogena najčešće povezanog sa infektivnim pododermatitisom (zaraznom šepavosti) kod ovaca.


Tulatromicin je takođe delotvoran in vitro protiv Moraxella bovis, bakterijskog patogena koji se najčešće povezuje sa infektivnim bovinim keratokonjuktivitisom (IBK).


Institut za kliničke i laboratorijske standarde CLSI definisao je kliničke tačke osetljivosti za tulatromicin protiv M. haemolitica, P. multocida i H. somni poreklom iz respiratornog trakta goveda i P. multocida i B. bronhiseptica poreklom iz respiratornog trakta svinja kao osetljive ≤16 mg/ml i rezistentne ≥64 mg/ml. Za A. pleuropneumoniae poreklom iz respiratornog trakta svinja tačka osetljivosti je postavljena na ≤64 mg/ml. Takođe, CLSI je objavio kliničke tačke osetljivosti za tulatromicin zasnovane na disk-difuzionoj metodi (CLSI dokument VET08, 4. izdanje, 2018). Za H. parasuis nisu dostupne kliničke tačke osetljivosti. Ni EUCAST ni CLSI nisu razvili standardne metode za ispitivanje antibakterijskih supstanci protiv veterinarskih Mycoplasma vrsta, a samim tim nisu definisani nikakvi kriterijumi za tumačenje.


Rezistencija na makrolide može se razviti putem genskih mutacija koje kodiraju ribozomsku RNK (rRNK) ili neke ribozomske proteine; enzimskom modifikacijom (metilacijom) ciljnog mesta 23S rRNK, što generalno dovodi do ukrštene rezistencije sa linkozamidima i streptograminima grupe B

(MLSB rezistencija); enzimskom inaktivacijom; ili makrolidnim efluksom (aktivnim transportom). MLSB rezistencija može biti konstitutivna ili inducibilna. Rezistencija može biti hromozomska ili kodirana plazmidima i može biti prenosiva ako je povezana s transpozonima ili plazmidima, intergrativnim ili konjugativnim elementima.

Pored toga, genomska plastičnost Mycoplasma vrsta pojačana je horizontalnim prenosom velikih hromozomskih fragmenata.


Pored svojih antimikrobnih osobina, tulatromicin je u eksperimentalnim ispitivanjima ispoljio sposobnost imunološkog moduliranja i antiinflamatornog delovanja. U polimorfonuklearnim ćelijama (PMN, neutrofili) goveda i svinja, tulatromicin podstiče apoptozu (programirana smrt ćelije) i klirens apoptičkih ćelija pomoću makrofaga. Smanjuje proizvodnju pro-inflamatornog medijatora leukotrijena B4 i CXCL-8 i indukuje proizvodnju antiinflamatornih i pro-resolving lipida lipoksin A4.


Tulatromicin dat supkutano govedima u dozi od 2,5 mg/kg telesne mase karakteriše brza i ekstenzivna resorpcija, praćena visokom distribucijom i sporom eliminacijom.Maksimalna koncentracija (Cmax)

u plazmi postiže se 30 minuta posle aplikacije (0,5 µg/ml). Koncentracija tulatromicina u plućima je veća od one u plazmi.Postoje čvrsti dokazi o akumuliranju tulatromicina u neutrofilima i alveolarnim makrofagima.

Međutim, in vivo koncentracija tulatromicina na mestu infekcije pluća nije poznata.

Pik koncentracije je praćen slabim padom u sistemskom izlaganju tako da je poluvreme eliminacije u plazmi (T1/2) 90 časova. Vezivanje za proteine plazme je nisko, približno 40%. Volumen distribucije u stanju ravnoteže je determinisan intravenskom aplikacijom i iznosi 11 L / kg. Bioraspoloživost

tulatromicina datog supkutano kod goveda iznosi približno 90%.


Kod svinja, tulatromicin dat intramuskularno u dozi od 2,5 mg/kg t.m. , takodje karakteriše brza i ekstenzivna resorpcija praćena visokom distribucijom i sporom eliminacijom. Maksimalna koncentracija


image


u plazmi ( 0,6 µg/mL) postiže se 30 minuta nakon aplikacije. Koncentracija tulatromicina u plućima je veća od one u plazmi. Postoje čvrsti dokazi o akumuliranju tulatromicina u neutrofilima i alveolarnim makrofagima. Međutim, in vivo koncentracija tulatromicina na mestu infekcije u plućima nije poznata.

Koncentracija u plazmi sporo opada tako da je poluvreme eliminacije 91 sat.

Vezivanje za proteine plazme je nisko, približno 40%.Volumen distribucije u stanju ravnoteže je određen nakon intravenske primene i iznosi 13,2 L/kg. Biološka raspoloživost tulatromicina datog intramuskularno kod svinja je približno 88%.


Kod ovaca, farmakokinetički profil tulatromicina datog intramuskularno u dozi od

2.5 mg /kg karakteriše se maksimalnom koncentracijom u plazmi (Cmax1,19 µg/mL ) koja se postiže 15 minuta posle aplikacije (Tmax ) a poluvreme eliminacije (t ½) iznosi 69,7 sati.Za proteine plazme se vezuje oko 60-75%.Volumen dostribucije u stanju ravnoteže (Vss) određen nakon intravenske primene iznosio je

31.7 L/kg Biološka raspoloživost tulatromicina datog intramuskularno kod ovaca iznosi 100%.


image