Početna stranica Početna stranica

Vetaciklin
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEKVetaciklin, oralni prašak, 1 x 15g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarstvo d.o.o.


Adresa: Milana Predića 20, Beograd Podnosilac zahteva: Veterinarstvo d.o.o.

Adresa: Milana Predića 20, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Vetaciklin 55mg/g oralni prašak

  za telad, svinje i živinu oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 55 mg

  Pomoćne supstance:

  Askorbinska kiselina 25 mg

  Ostale pomoćne supstance: glukoza, monohidrat. Prašak žute boje


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornog i digestivnog trakta teladi, svinja i živine, uzrokovanih bakterijama osetljivim na oksitetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena kod životinja sa teškim oštećenjem jetre, bubrega i promenjenom krvnom slikom.

  Preparat se ne daje odraslim preživarima.

  Ne davati kokoškama nosiljama konzumnih jaja.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek može da prouzrokuje dijareju, povraćanje, smanjenje apetita, a primena duža od preporučene indigestiju i razvoj gljivičnih infekcija. Primena oksitetraciklna tokom razvoja zuba, uključujući i pozni graviditet, može dovesti do prebojavanja zuba kod mladunaca. Moguća je i pojava reakcija preosetljivosti.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje i živina (brojleri).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje oralno u vodi za piće ili pomešan sa hranom, tokom 4 do 5 dana. Dnevna terapijska doza ovog leka iznosi za:

  Telad: 10g leka na 25kg telesne mase, u podeljenoj dozi 12 sati, tokom 3-5 dana, što odgovara dnevnoj dozi do 20mg oksitetraciklina po kilogramu telesne mase životinje.

  Svinje: 5g na 10kg telesne mase (oko 22mg oksitetraciklin na kg telesne mase) u podeljenoj dozi na 12 sati tokom 3-5 dana u hrani ili u vodi za piće. Ako se lek dozira u vodi za piće, životinje treba prvo da popiju mediciniranu vodu.

  Živinu: Preporučena doza za živinu iznosi 50mg oksitetraciklina po kilogramu telesne mase. Kod masovnog doziranja ukupnu potrebnu količinu leka izračunati u odnosu na ukupnu telesnu masu tretiranih životinja (npr. Za 10-15 jedinki, uzrasta do 7 dana, jedna kesica se umešava u 9 litara vode za piće ili 7,5 g leka pomeša u manjoj količini hrane, koja se daje živini ujutru i uveče pre obroka).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek mora ravnomerno da se umeša u hranu ili vodu. Da bi se to postiglo, prvo se preporučena količina leka pomeša sa manjom količinom hrane ili vode, a zatim se uz mešanje doda preostali deo hrane ili vode. Medicinirana voda se priprema svakodnevno, a mediciniranu hranu treba iskoristiti odmah.

  Da bi se lek pravilno dozirao, potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja.

  Zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline, pre primene leka se preporučuje izrada antibiograma na izolovane mikroorganizme. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Pseudomonas, kao i neki sojevi E.coli, Salmonella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Enterobacter spp., i neki sojevi Mannheimia haemolytica.  image


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Telad: 10 dana

  Svinje: 10 dana

  Brojleri: 14 dana

  Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25C zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi 25C

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozrenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Upotreba tetraciklina u period razvoja zuba, uključujući pozni graviditet, može dovesti do prebojavanja zuba kod mladunaca. Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Apsorpcija oksitetracklina iz creva smanjuju dvovaletni i trovaletni katjoni kao što su aluminijum, kalcijum, bizmut, magnezijum, cink. Zato upotreba tetraciklina sa mlekom, antacidima (koji sadrže aluminijum, kalcijum ili magnezijum) ili drugim preparatima koji sadrže ove katjone može rezultirati smanjenom apsorpcijom iz creva i smanjenom efikašnošću leka. Postoji antagonizam između tetraciklina i beta-laktamskih i drugih baktericidnih lekova.


  Predoziranje

  Mala je verovatnoća da će doći do predoziranja leka. Kod produžene oralne primene tetraciklini mogu da deluju lokalno nadražajno na sluzokožu gastrointestinalnog sistema i da izazovu mučninu i povraćanje, kao i dijareju usled poremećaja saprofitske crevne flore. Visoke doze tetraciklina mogu delovati nefrotoksično i hepatotoksično.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  image


  Osobe sa preosetljivošću na tetracikline ne treba da učestvuju u pripremi leka. Oksitetraciklin (retko) može prouzrokovati kontaktni dermatitis i zbog toga treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Pri radu koristiti zaštitnu opremu (odela, rukavice, maske i naočare).


  U slučaju kontakta sa lekom, odmah oprati kožu mlazom vode. Eventualno trovanje se leči simptomatski.

  Posle rukovanja lekom oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 04.07.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Tripleks kesica (polietilentereftalat/aluminijum/polietilen) sa 15g oralnog praška

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00342-18-001 od 04.07.2019.


image