Početna stranica Početna stranica

Hemutin 2%
tiamulin


UPUTSTVO ZA LEK


image

Hemutin 2%, premiks za mediciniranu hranu, 20 mg/g, 1x25kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA Hemutin 2%

  tiamulin 20 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca

  Tiamulin-hidrogenfumarat 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat 5 mg

  Ostale pomoćne supstance: tečni parafin; sojino brašno


 4. INDIKACIJE Svinje

  Terapija krvavog proliva (Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae) i drugih crevnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin uključujući: intestinalnu spirohetozu-colitis (Brachyspira (Serpulina) pilosicoli) i ileitis (Lawsonia intracellularis).

  Terapija respiratornih oboljenja: enzootske pneumonije (Mycoplasma hyopneumonie) i drugih infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.

  Živina

  Terapija respiratornih oboljenja živine izazvanih mikoplazmama (CRD) i sekundarnih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin.  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme davati zajedno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom kao i 7 dana pre i posle tretiranja životinja navedenim lekovima.

  Ne daje se suprasnim krmačama (u toku ranog graviditeta – prve četiri nedelje po pripustu), priplodnim nerastovima i kokoškama nosiljama konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je alergijska reakcija koja se manifestuje akutnim zapaljenjem kože, odnosno pojavom crvenila, otoka i intenzivnog svraba, kao i edema i crvenila rektalne sluzokože svinja. Moguća je inapetenca kod svinja i živine.

  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje peroralno (umešan u hranu).  Vrsta životinje

  Dnevna terapijska doza tiamulin-hidrogenfumarata

  Doza

  (kg Hemutina 2% / 1 t hrane)

  Dužina tretmana (dani)


  Svinje


  5 – 10 mg/kg t.m.

  Teži oblici bolesti

  10 kg na 1 t hrane

  (1 kg na 100 kg hrane)


  7 - 10

  Lakši oblici bolesti

  5 kg na 1 t hrane

  (0,5 kg na 100 kg hrane)


  7 - 10


  Živina


  25 mg/kg t.m.

  25 kg na 1 t hrane

  (2,5 kg na 100 kg hrane)


  5


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  image


  Da bi se obezbedilo ravnomerno mešanje sa hranom, odmerenu količinu leka (prema navedenim dozama), prvo umešati u manju količinu hrane, a zatim dodati u ukupnu predviđenu količinu hrane.

 10. KARENCA Svinje:

  Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva: 5 dana


  Živina:

  Meso, iznutrice i druga jestiva tkiva: 3 dana Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 25°C. Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: 3 meseca, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Tiamulin ne sme da se meša u hranu sa jodofornim kokcidiostaticima kao što su: monenzin, narazin, salinomicin, maduramicin, lasalocid i dr. Već posle dva dana od konzumiranja ove hrane kod svinja nastaju simptomi trovanja: anoreksija, pospanost, paraplegija i koma, a kod živine: inapetenca, gubitak u telesnoj masi i oštećenje miokarda. Uginuće obično nastaje posle 5 – 10 dana od pojave simptoma trovanja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta - prve četiri nedelje po pripustu. Ne daje se krmačama u laktaciji.

  Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Kod mešanja leka sa hranom i vodom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (rukavice i maska) jer tiamulin draži kožu i sluzokože. Ukoliko do kontakta dođe, isprati velikom količinom vode.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Troslojna papirna kesa od 25 kg.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0475-001 od 14.06.2018. godine


image