Početna stranica Početna stranica

Enroxil 10%
enrofloksacin


UPUTSTVO ZA LEKimage

Enroxil 10 %, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1x100 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD,

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO,

  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  ENROXIL 10 %

  enrofloksacin (100 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin 100.0 mg


  Pomoćne supstance:

  Butanol 30.0 mg

  Kalijum-hidroksid 15.6 mg

  Voda za injekcije do 1 mL


 4. INDIKACIJE


  Goveda:

  Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin:

  Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Mycoplasma spp.

  Lečenje infekcija digestivnog sistema, septikemije, kao i teških oblika akutnog mastitisa prouzrokovanih bakterijom Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin.

  Lečenje akutnog mikoplazmatskog artritisa prouzrokovanog sojevima Mycoplasma bovis osetljivim na enrofloksacin, kod goveda ne starijih od 2 godine.


  Svinje:

  Lečenje infekcija respiratornog trakta koje prouzrokuju bakterije osetljive na enrofloksacin:

  Pasteurella multicoda, Mycoplasma spp. i Actinobacillus pleuropneumoniae.

  Lečenje infekcija urinarnog i digestivnog trakta prouzrokovanih sa Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin.

  Lečenje MMA sindroma (metritis, mastitis, agalakcija) prouzrokovanog sa Escherichia coli i

  Klebsiella spp, osetljivim na enrofloksacin.  image


  Lečnje septikemije prouzrokovane sa Escherichia coli osetljivom na enrofloksacin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne primenjivati u profilaktičke svrhe.

  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih komponenti leka.

  Ne koristiti kod životinjskih vrsta koje nisu ciljne.

  Ne koristiti kod konja u razvoju usled mogućih štetnih efekata na zglobnu hrskavicu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ako se lek koristi u velikim dozama tokom dužeg perioda, može da izazove neke poremećaje u digestivnom traktu (anoreksija, emeza i dijareja). U nekim slučajevima stimulacija centralnog nervnog sistema može da provocira konvulzije. Enrofloksacin na mestu aplikacije može da izazove lokalne alergijske reakcije, koje se manifestuju u vidu pruritusa i edema, a može da provocira i fotosenzibilizaciju životinje.


  Ukoliko primetite bilo kakvo ozbiljno ili neko drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intravensku, subkutanu ili intramuskularnu primenu. Ponovne injekcije treba aplikovati na različitim mestima.


  Goveda:

  5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1mL leka/20 kg TM, jednom dnevno tokom 3-5 dana. Akutni artritis uzrokovan mikoplazmom usled infekcije Micoplasmom bovis osetljivom na entrofloksacin kod goveda mlađih od 2 godine: 5 mg entrofloksacina/kg TM, što odgovara 1mL leka/20 kg TM, jednom dnevno tokom 5 dana.

  Lek treba aplikovati sporo intravenski ili subkutano.

  Akutni mastitis uzrokovan bakterijom Escherichia coli: 5 mg entrofloksacina/kg TM, što odgovara 1mL leka/20 kg TM, sporom intavenskom injekcijom jednom dnevno tokom dva uzastopna dana.

  Druga doza može biti aplikovana subkutano. U ovom slučaju, nakon subkutane primene postoji period prekida.

  Na jednom subkutanom mestu primene ne treba davati više od 10 mL. Svinje:

  2.5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 0.5 mL leka/20 kg TM, jednom dnevno intramuskularnom injekcijom tokom 3 dana.

  Infekcije digestivnog trakta ili septikemije prouzorkovane sa Escherichia coli: 5 mg enrofloksacina/kg TM, što odgovara 1 mL leka/20 kg TM, intramuskularno jednom dnevno tokom 3 dana.


  image


  Kod svinja, injekcije treba aplikovati u vrat, u bazu uha.

  Na jednom intramuskularnom mestu primene ne treba davati više od 3 mL leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao i sprečilo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje


 10. KARENCA


  Goveda:

  Nakon intravenske injekcije: Meso i iznutrice: 5 dana Mleko: 3 dana


  Nakon subkutane injekcije: Meso i iznutrice: 12 dana Mleko: 4 dana


  Svinje:

  Meso i iznutrice: 13 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC. Zaštititi od svetla.

  Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici/kutiji.


  Rok upotrebe: 5 godina, čuvati na temperaturi do 25 ºC.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Enrofloksacin treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma. Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće unakrsne rezistencije.

  Aplikaciju ne treba ponavljati na isto injekciono mesto. Ne prekoračivati preporučene doze.

  Enrofloksacin treba koristiti sa oprezom kod životinja sa epilepsijom i renalnom disfunkcijom. Lek se ne daje konjima.

  Primećene su degenerativne promene zglobne hrskavice kod teladi koja su oralno unosila 30 mg enrofloksacina po kilogramu telesne mase tokom 14 dana.


  image


  Upotreba preporučene doze enrofloksacina tokom 15 dana kod jagnjadi u razvoju prouzrokovala je histološke promene u zglobnoj hrskavici, bez kliničkih znakova.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka o štetnosti primene, odnosno o reproduktivnoj toksičnosti (uključujući teratogenost). Lek treba koristiti samo po preporuci veterinara nakon stručne procene odnosa koristi i rizika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Osobe koje rukuju ovim lekom treba da izbegavaju direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno da nose zaštitne rukavice i naočare. Ukoliko dođe do kontakta sa kožom ili očima ova mesta treba odmah isprati tekućom vodom.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

  Ako se pojavi alergijska reakcija ili dođe do slučajnog samoinjektovanja odmah treba potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.06.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla, volumena 100 mL, u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: 323-01-00297-17-001 od 17.01.2018.


image