Početna stranica Početna stranica

Masticen Dry
kloksacilinUPUTSTVO ZA LEK


MASTICEN DRY, intramamarna suspenzija, 500mg/5g, 60 x 5g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CENAVISA S.L.


Adresa: Cami Pedra Estela s/n, Reus, Španija


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO NOVI SAD


Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO DOO NOVI SAD

  Narodnog fronta 73/I, Novi Sad

  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA CENAVISA S.L.

  Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus, Španija


 2. IME LEKA


  MASTICEN DRY

  500 mg/5 g Intramamarna suspenzija

  za goveda (krave u period zasušenja) Kloksacilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric od 5 g sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kloksacilin-benzatin 500 mg


  Pomoćne supstance:

  stearinska kiselina; aluminijum- monostearat i parafin, tečni, laki. mlečnobela suspenzija


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje infekcija vimena i lečenje subkliničkih mastitisa kod krava u fazi zasušenja koje prouzrokuju mikroorganizmi Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. i Truerperella pyogenes (Arcanobacterium pyogenes).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod krava u laktaciji. Ne koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na peniciline, cefalosporine i / ili neki od ekscipijenasa. Takođe ne koristiti u slučaju kliničkog mastitisa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu primećena. Poznato je da penicilinski preparati mogu izazvati alergijske reakcije.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda ( krave u periodu zasušenja)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramamarna upotreba

  Krave: Primeniti ceo sadržaj šprica ( 500 mg kloksacilin benzatina) po četvrti vimena, posle poslednje muže. Lečiti istovremeno sve četiri četvrtine vimena.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lečenje bi trebalo uraditi na početku perioda zasušenja. Posle poslednje muže vime se opere i dezinfikuje. Sadržaj šprica se aplikuje u sisni kanal, zatim se vime izmasira kako bi se lek bolje resorbovao. Posle primene leka nema muže. Svaki špric se može upotrebiti samo jednom.

  Dobra klinička praksa zahteva lečenje zasnovano na antibiogramu i osetljivosti bakterija izolovanih iz uzoraka uzetih od životinja. Ukoliko to nije moguće, lečenje mora biti zasnovano na osnovu lokalne epidemiološke situacije ( regionalna ili na nivou farme) koja se odnosi na osetljivost različitih sojeva bakterija koje su obično uzročnici mastitisa.


 10. KARENCA


  Meso: 28 dana Mleko:

  2 dana (48 sati) nakon teljenja ukoliko je period zasušenja duži od 30 dana. 32 dana nakon tretmana ukoliko je period zasušenja 30 dana ili kraći.

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30 °C.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema dostupnih podataka koji bi ukazivali na postojanje reproduktivne toksičnosti ( uključujući teratogenost) kod goveda. U ispitivanjima na laboratorijskim životinjama i terenskim na ciljnoj vrsti  image


  životinja, nije uočena reproduktivna toksičnost ili teratogeni efekti. Ovaj lek se koristiti samo kod krava u zasušenju.

  Ne koristiti kod krava u laktaciji


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Penicilini mogu nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili lokalne primene kod alergičnih osoba pruzrokovati reakcije preosetljivosti. Reakcija preosetljivosti na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije u pojedinim slučajevima mogu biti vrlo ozbiljne, te je u takvim okolnostima potrebno zatražiti lekarsku pomoć.

  Ukoliko se nakon izlaganja leku pojave simptomi preosetljivosti, npr. kožni osip, treba potražiti medicinsku pomoć i predočiti doktoru ovo upozorenje. Simptomi kao što su otok lica, usana, očiju ili smetnje pri disanju su ozbiljni simptomi i preporučuje se hitna medicinska intervencija.

  Ne preporučuje se rukovanje ovim proizvodom u slučaju kad je preosetljivost na peniciline i cefalosporine ranije utvrđena.

  Preporučuje se pažljivo rukovanje kako bi se izbeglo nepotrebno izlaganje. Nakon rada sa preparatom ruke treba oprati vodom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.07.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od LDPE, koji sadrži 5 g intramamarne suspenzije. Spoljašnje pakovanje: 4 intramamarna šprica pojedinačno spakovana u providni plastični blister i finalno u složivu kartonsku kutiju koja sadrži 15 blistera.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51CF02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00367-18-001 od 02.07.2019.image