Početna stranica Početna stranica

Bovilis BVD
vakcina koja sadrži inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV), soj C 86UPUTSTVO ZA LEK


Bovilis BVD, suspenzija za injekciju, 1 x 20 mL (1x10 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL BV


Adresa: Wim de Korvestraat 35 , Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  MARLOfarma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  INTERVET INTERNATIONAL BV

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


Bovilis BVD

vakcina koja sadrži inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (BVDV), soj C-86 suspenzija za injekciju

za goveda


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


Jedna doza vakcine (2 mL) sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisani citopatogeni virus goveđe dijareje (BVDV) tip 1 soj C-86:

50 ELISA jedinica (EU), koje indukuju najmanje 4.6 log2 VN jedinica*

*srednji titar virusnetralizirajućih antitela u testu potencije na miševima

Adjuvans:

Aluminijum 3+ (u obliku aluminijum-fosfata i aluminijum-hidroksida)


6-9 mg

Konzervans:

Metilparahidroksibenzoat 3 mg


Ostale pomoćne supstance: propilenglikol, trometamin, podloga za kulturu tkiva, hlorovodonična kiselina ili rastvor trometamina, voda za injekcije


 1. INDIKACIJE


  Vakcina Bovilis BVD indikovana je za aktivnu imunizaciju krava i junica počevši od 8 meseci starosti u cilju zaštite fetusa od transplacentarne infekcije virusom goveđe virusne dijareje (BVDV).


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


  image


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko, na mestu aplikacije vakcine se može uočiti blagi otok u trajanju od najviše 14 dana. Takođe u veoma retkim slučajevima može se javiti prolazna blaga pireksija.

  Veoma retko mogu se razviti reakcije preosetljivosti, uključujući i anafilaktički šok. U slučaju pojave reakcija u tipu anafilakse, preporučuje se primena odgovarajućeg tretmana koji podrazumeva upotrebu antihistaminika, kortikosteroida i adrenalina.

  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10 000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10 000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (krave i junice)


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu. Doza: 2 mL po jedinki


  Sva goveda se mogu vakcinisati počevši od 8 meseci starosti, pa nadalje.

  Zaštita fetusa se može očekivati ukoliko je primarna (osnovna) vakcinacija završena 4 nedelje pre početka gestacije. Životinje koje su vakcinisane kasnije, tj. u periodu kraćem od 4 nedelje pre početka gestacije ili tokom ranog graviditeta neće biti zaštićene od fetalne infekcije.


  Individualna vakcinacija: Osnovna vakcinacija

  Primeniti dve doze vakcine u intervalu od 4 nedelje. Druga doza vakcina treba da bude data najkasnije 4 nedelje pre početka gestacije.

  Revakcinacija

  Jedna doza vakcine 4 nedelje pre početka svake sledeće gestacije.


  Vakcinacija zapata: Osnovna vakcinacija

  Primeniti dve doze vakcine u intervalu od 4 nedelje. Ukoliko se vakcina primenjuje u zapatu goveda starijih od 8 meseci, treba da budu vakcinisane sve životinje.


  Revakcinacija

  Jedna doza vakcine 6 meseci nakon osnovne vakcinacije. Sve sledeće revakcinacije se sprovode u intervalu od najviše 12 meseci.


  image


  Za potrebe revakcinacije, kod grla starih najmanje 15 meseci (tj. onih koja su prethodno vakcinisana razdvojeno vakcinama Bovilis BVD i Bovilis IBR Marker), vakcina Bovilis BVD se može koristiti za rekonstituciju žive vakcine Bovilis IBR marker, prema sledećim uputstvima:


  Bovilis IBR marker Bovilis BVD

  5 doza + 10 mL

  10 doza + 20 mL

  25 doza + 50 mL

  50 doza + 100 mL


  Jedna doza (2 mL) vakcine Bovilis BVD pomešane sa (živom) vakcinom Bovilis IBR marker daje se intramuskularno.

  Izgled suspenzije nakon mešanja vakcina Bovilis BVD i Bovilis IBR marker odgovara izgledu vakcine Bovilis BVD samostalno.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene treba dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu (15-25°C).

  Pre upotrebe dobro promućkati. Za primenu vakcine koristiti sterilne igle i špriceve.


 7. KARENCA


  Nula (0) dana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8 °C. Ne zamrzavati. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 10 sati.

  Rok upotrebe posle mešanja sa živom vakcinom Bovilis IBR marker: 3 sata (na sobnoj temperaturi).


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema posebnih upozorenja.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba hitno potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se može primeniti tokom graviditeta.


  Predoziranje

  Reakcije zabeležene nakon predoziranje ne razlikuju se od reakcija zabeleženih nakon primene jedne doze vakcine.


  Interakcije

  Podaci o bezbednosti i efikasnosti pokazuju da prilikom revakcinacije ova vakcina može da se primenjuje zajedno sa živom vakcinom Bovilis IBR marker, kod grla starih najmanje 15 meseci (tj. onih grla koja su prethodno vakcinisana odvojeno vakcinama Bovilis BVD i Bovilis IBR marker). Pre mešanja i primene pomešanih vakcina treba pročitati Uputstvo za vakcinu Bovilis IBR marker. Neželjena dejstva zabeležena nakon primene jedne doze ili prekomerne doze pomešanih vakcina ne razlikuju se od onih opisanih za pojedinačne proizvode.

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa živom vakcinom Bovilis IBR marker. Prema tome, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog leka treba donositi u zavisnosti od procene svakog pojedinačnog i konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati ni sa jednim drugim veterinarskim lekom, osim sa živom vakcinom Bovilis IBR marker (sa kojom se može mešati samo za potrebe revakcinacije).


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.03.2018.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od stakla tipa I (Ph.Eur) ili polietilena (PET), zatvorena zapušačem od halogenbutil gume i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa jednom bočicom od 20 mL (10 doza).


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI02AA01


image


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00406-17-001 od 19.03.2018.


Bovilis BVD je inaktivisana virusna vakcina sa vodenim adjuvansom, namenjena za aktivnu imunizaciju krava i junica protiv transplacentarne infekcije virusom goveđe virusne dijareje (BVDV).


image