Početna stranica Početna stranica

Rabigen Mono
vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj VP12UPUTSTVO ZA LEK


Rabigen Mono, suspenzija za injekciju, 10 x 1 doza (1 mL) Rabigen Mono, suspenzija za injekciju, 50 x 1 doza (1 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Virbac S.A.


Adresa: 1ère Avenue – 2065 m L.I.D.,06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health doo


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Velvet Animal Health d.o.o. Vrbnička 1b, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Virbac S.A.

  1ère Avenue, 2065 m L.I.D., 06516 Carros, Francuska


 2. IME LEKA Rabigen Mono

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj VP12 suspenzija za injekciju

  za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 1 mL sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Inaktivisani virus besnila, soj VP12 najmanje 1 I.J.*

  Adjuvans:

  Aluminijum hidroksid gel, 3% 0.1 mL


  *minimalni propisani titar prema zahtevima Ph.Eur.


  Pomoćne supstance: saharoza; tripton; natrijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum- hidrogenfosfat, bezvodni; kalijum-hidrogenfosfat; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju pasa i mačaka protiv besnila.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 3 nedelje nakon prve vakcinacije.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta je 3 nedelje, a dužina trajanja imuniteta godinu dana nakon primarne vakcinacije.

  Kod pasa je dokazano trajanje imuniteta od 3 godine nakon prve godišnje revakcinacije.

  Kod mačaka je dokazano prisustvo antitela na virus besnila 3 godine nakon prve godišnje revakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle vakcinacije se kod većine životinja može javiti blagi prolazni edem ili čvorić na mestu aplikacije. Ova reakcija prolazi spontano bez ikakvog tretmana. U veoma retkim slučajevima mogu se javiti bol i svrab na mestu primene. Ove lokalne reakcije takođe prolaze spontano, bez tretmana.


  U veoma retkim slučajevima, vakcinacija može uzrokovati prolaznu dijareju, hipertermiju ili slabost. Ponekad je moguć razvoj reakcija preosetljivosti. U slučaju alergijske ili anafilaktičke reakcije, treba primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za supkutanu upotrebu.

  Aplikovati supkutano jednu dozu (1 mL) vakcine Rabigen Mono, u skladu sa sledećim režimom vakcinacije:

  Primarna vakcinacija:

  Jedna doza vakcine, najranije u uzrastu od 3 meseca.


  Revakcinacija (buster):

  Jedna doza vakcine Rabigen Mono se primenjuje godinu dana nakon primarne vakcinacije. Nakon toga, revakcinacija pasa i mačaka se sprovodi u intervalima od 3 godine*.

  Tokom trajanja trogodišnjeg imuniteta titar specifičnih antitela može pasti ispod nivoa zahtevanog u testovima za putovanja (titar antitela ≥0,5 IU/mL), iako su životinje bile zaštićene kada su inficirane. U slučaju putovanja u rizična područja ili zemlje van EU, veterinari mogu da primene drugi režim revakcinacije (primenom dodatnih doza vakcine), kako bi se osiguralo da vakcinisane životinje imaju titar antitela ≥ 0,5 IU/mL, koji je prihvaćen kao zaštitni.

  *Preporučeni režim revakcinacije zasniva se na rezultatima sopstvenih ispitivanja. Vreme i interval revakcinacija moraju biti u skladu sa važećim nacionalnim propisima za imunizaciju pasa i mačaka protiv besnila.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 12.


  image


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2-8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Preporučuje se da se sprovede dehelmintizacija životinja najmanje 10 dana pre vakcinacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba odmah zatražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Kod pasa, ispitivanja bezbednosti i efikasnosti su pokazala da se vakcina Rabigen Mono i vakcina CANIGEN DHPPi/L mogu mešati pre aplikacije i istovremeno aplikovati.

  Kod mačaka, ispitivanja bezbednosti i efikasnosti su pokazala da se vakcina Rabigen Mono i vakcina FELIGEN CRP mogu mešati pre aplikacije i istovremeno aplikovati.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti primene ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim gore navedenih vakcina. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle drugog veterinarskog leka donosi se u skladu sa procenom koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati Rabigen Mono sa drugim vakcinama, osim sa CANIGEN DHPPi/L (psi) ili FELIGEN CRP (mačke).


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze vakcine Rabigen Mono nisu zapažena druga neželjena dejstva osim onih navedenih u poglavlju 6.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.03.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: providna bočica od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od elastomera i aluminijskom kapicom, koja sadrži jednu dozu vakcine.

Sekundarno pakovanje:

Plastična providna kutija sa 10 x 1 dozom Plastična providna kutija sa 50 x 1 dozom


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet kod: QI07AA02


Broj i datum izdavanja dozvole:

Rabigen Mono, 10 x 1 doza: 323-01-00333-19-001 od 19.12.2019.

Rabigen Mono, 50 x 1 doza: 323-01-00334-19-001 od 19.12.2019.


Vakcina Rabigen Mono stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora protiv besnila kod pasa i mačaka.image