Početna stranica Početna stranica

Panacur Boli 250
fenbendazol


UPUTSTVO ZA LEK


Panacur Boli 250, tableta, 5 x 10 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet GES.M.B.H

Adresa: Siemenstrasse 107, Beč, Austrija

Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.

Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbijaimage


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


TURANGO D.O.O., Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intervet GES.M.B.H., Siemenstrasse 107, Beč, Austrija


2.


IME LEKA

Panacur boli 250

250 mg

tableta

za ovce i koze

fenbendazol


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadrži:

Aktivna supstanca:

Fenbendazol 250 mg

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni,

bezvodni;

hidroksietilceluloza; natrijum-skrob glikolat ( tip A); magnezijum-stearat.


 1. INDIKACIJE


  Za tretman nezrelih i zrelih oblika nematoda gastrointestinalnog i respiratornog trakta kao i pantljičara ovaca i koza kao što su: Hemonchus spp., Ostertargia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Oesephagostomum spp., Chabertia spp., Gaigeria pochyscelis, Dictiocaulus filaria i Moniezia spp.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce i koze.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba.

  Doza za ovce i koze je 5 mg fenbendazola/kg telesne mase što odgovara ½ tablete na 25 kg telesne mase.

  Infekcije pantljičarama treba tretirati sa dozom od 10 mg fenbendazola/kg telesne mase što odgovara 1 tableti na 25 kg telesne mase.


  Telesna masa u kg

  Gastrointestinalne i plućne infestacije

  Infestacije pantljičarama

  25

  ½ tablete

  1 tableta

  50

  1 tableta

  2 tableta

  75

  1 ½ tablete

  3 tablete


  Lek se primenjuje jednokratno. U slučaju reinfekcije tretman se ponavlja.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporučuje se primena leka uz pomoć odgovarajućeg aplikatora da bi se obezbedilo da životinje progutaju lek.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 7. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 15 dana Mleko: 7 dana


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Da bi se osiguralo pravilno doziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Smanjiti na minimum direktni kontakt sa preparatom.

   U slučaju nehotičnog kontakta sa očima ili kožom odmah isprati vodom. Tokom primene leka nepušiti, ne piti i jesti. Ruke oprati nakon primene leka.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Može se primenjivati u graviditetu i u laktaciji.


   Predoziranje

   Fenbendazol ima široke granice sigurnosti.


   Interakcije

   Nisu poznate.


   Inkompatibilnost

   Nije poznata.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.09.2019.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister od PVC/Al folije sa 10 tableta.


image


Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 blistera sa po 10 tableta.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC13


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00125-19-002 od 06.09.2019. godine.


image