Početna stranica Početna stranica

Vetastrep
streptomicinUPUTSTVO ZA LEKVetastrep, oralni prašak, 133.3 mg/g, 1 x 15g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarstvo d.o.o.


Adresa: Milana Predića 20, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: Veterinarstvo d.o.o.

Adresa: Milana Predića 20, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA Vetastrep

  Streptomicin-sulfat 133.3 mg/g oralni prašak

  za telad, ždrebad, svinje i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Streptomicin-sulfat 133.3 mg

  Pomoćne supstance:

  Askorbinska kiselina 25.3 mg

  Ostale pomoćne supstance: lizin-hidrohlorid; glukoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija digestivnog sistema uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin kod teladi, svinja, živine i ždrebadi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na streptomicin i druge aminoglikozidne antibiotike, kao ni životinjama sa oštećenjem bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad, posle dugotrajne primene streptomicina u visokim dozama, može nastati dijareja, oštećenje sluha i oštećenje bubrega.

  Moguća je i pojava reakcija preosetljivosti na ovaj antibiotik, a ona je ukrštena sa ostalim predstavnicima grupe aminoglikozidnih antibiotika.


  image


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, ždrebad, svinje i živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena doza leka iznosi 25-100 mg/kg t.m./dan, odnosno:

  • Telad i ždrebad: 15g (kesica) leka na 100 kg t.m., 2 puta dnevno (na 12 sati)

  • Svinje, prasad: 15g (kesica) leka na 50 kg t.m., 2 puta dnevno (na 12 sati)

  • Živina: 15 g (kesica) leka na 6 L vode za piće. Lečenje se sprovodi tokom 3 – 5 uzastopnih dana.

   Lek se aplikuje nakon rastvaranja u vodi za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kada se lek primenjuje kod živine potrebno je preporučenu količinu leka najpre rastvoriti u manjoj količini vode za piće, a zatim pomešati sa ukupnom predviđenom količinom vode. Da bi svaka jedinka dobila propisanu dozu leka, potrebnu količinu medicinirane vode treba prilagoditi starosnoj kategoriji, telesnoj masi i drugim faktorima koji utiču na dnevni unos vode.

  Svakodnevno treba praviti svež rastvor leka, a preostalu (nepopijenu) količinu rastvorenog leka neškodljivo ukloniti.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 10 dana

  Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za upotrebu kod životinja

  Zbog sve većeg razvoja rezistencije na streptomicin, lek se primenjuje samo nakon izrade antibiograma za izolovane mikroorganizme.

  Subdoziranje, suviše kratka ili duga terapija dovode do razvoja rezistencije osetljivih mikroorganizama.


  image


  Produženo oralno davanje streptomicina može dovesti do superinfekcije gljivicama i pojave dijareje. Ako posle 2-3 dana od početka primene leka izostane poboljšanje zdravstvenog stanja obolelih životinja, potrebno ga je zameniti efikasnijim antibakterijskim lekom, u skladu sa rezultatima antibiograma.

  Ukoliko dođe do alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Lek se koristi po priloženom uputstvu.


  Ovaj lek se u većem stepenu apsorbuje iz creva mlađih kategorija životinja u odnosu na starije i kod njih je češće moguća pojava neželjenih reakcija.Zbog štetnog delovanja na mikrofloru predželudaca ovaj lek se ne daje odraslim preživarima. Telad se oralno tretira samo u periodu do uspostavljanja funkcije predželudaca, odnosno streptomicin se daje samo vrlo mladim preživarima i ždrebadi.


  Streptomicin sulfat pojačava efekat miorelaksanata i opštih anestetika. Izrazito nefrotoksični lekovi (furosemid, amfotercin B, cefalosporini) potenciraju renalnu toksičnost ovog antibiotika

  Ne mešati sa drugim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja Lek se može koristiti u periodu graviditeta i laktacije. Ne primenjuje se kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Kod osoba koje rukuju lekom moguća je pojava reakcija preosetljivosti na aktivnu supstancu leka. Izbegavati direktan kontakt očiju, kože i sluznica sa lekom. U slučaju kontakta sa lekom, mesto kontakta je potrebno dobro isprati vodom.

  U slučaju razvoja reakcije preosetljivosti obratiti se lekaru.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.12.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesica od troslojne folije (polietilentereftalat/aluminijum/polietilen) sa 15 g praška.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QA07AA04

Broj dozvole: 323-01-0015518-002 od 03.12.2018. godine


image