Početna stranica Početna stranica

Engemycin Spray
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEKEngemycin Spray, sprej za kožu, suspenzija, 25 mg/mL, 1 x 200 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET PRODUCTIONS S.R.L.


Adresa: Via Nettunense, km 20,300, 04011 Aprilia, Italija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.;

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET PRODUCTIONS S.R.L.;

  Via Nettunense, km 20,300, 04011 Aprilia, Italija


 2. IME LEKA Engemycin Spray

  25 mg/mL

  sprej za kožu, suspenzija za goveda, ovce i svinje oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL spreja za kožu, suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 25 mg/mL (odgovara 23.15 g oksitetraciklina)


  Pomoćne supstance:

  Izopropilalkohol; polisorbat 80; patent blue V (E131); smeša hidrokarbona i butana. Suspenzija zelene do zelenoplave boje.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje sledećih infekcija prouzrokovanih sa, ili udruženih sa organizmima osetljivim na oksitetraciklin kod goveda, ovaca i svinja:

  • Lečenje infekcija papaka prouzrokovanih sa: Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum i drugim Fusobacterium spp. i Bacteroides spp.

  • Potporna terapija površnih infekcija rana nastalih kao posledica operacije ili fizičkih povreda, na primer griženja repova kod prasadi, ogrebotina i poderotina.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Da bi se sprečila kontaminacija mleka proizvodom ne primenjivati u lečenju sisa.

  Ne koristiti kod životinja u slučajevima preosetljivosti na oksitetraciklin ili neku od pomoćnih supstanci.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Pre upotrebe promućkati. Bočica spreja je prilagođena za primenu i u uspravnom i položenom položaju. Pre aplikacije, polje koje se želi tretirati treba dobro očistiti, zatim aplikovati sprej sa razdaljine od 15 do 20 cm u trajanju 1 - 2 sekunde, odnosno dok tretirano polje ne bude homogeno prebojeno.

  Tretman ponavljati na svakih 12 sati tokom 1 - 3 dana, zavisno od brzine procesa ozdravljenja.


  Način primene: za prskanje po koži. Samo za spoljnu primenu


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Životinje treba tretirati u dobro provetrenom prostoru.

  Ne prskati sprej u oči ili blizu njih, kao ni blizu nosnog otvora i sluzokože i usta.

  Primena leka treba da bude zasnovana na antibiogramu - ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, na nivou farme) epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.

  Za postizanje najboljih rezultata u slučaju zaraznog pododermatitisa treba pratiti sledeće preporuke: Držati čistim područje papaka, kompletno odstraniti strani materijal, eksudate i nekrotično tkivo. Životinje držati na suvoj podlozi 12 sati nakon aplikacije.

  Obratiti pažnju da tokom aplikacije sprej ne bude blizu očiju životinja.


 10. KARENCA


  Goveda i ovce: Meso: nula (0) dana Mleko: nula (0) muža.


  Svinje:

  Meso i iznutrice: nula (0) dana.

  Prebojeni deo kože svinja mora biti uklonjen pre korišćenja ostalih delova životinje u ishrani ljudi.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C. Bočica je pod pritiskom, držati dalje od izvora toplote.


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Životinje treba tretirati u dobro provetrenom prostoru.

  Ne prskati sprej u oči ili blizu njih, kao ni blizu nosnog otvora i sluzokože i usta.

  Primena proizvoda treba biti zasnovana na antibiogramu - ispitivanju osetljivosti bakterija izolovanih iz životinje. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, na nivou farme) epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju akcidentalnog kontakta, oprati ruke i druga kontaminirana područja kože. U slučaju kontaminacije očiju ili sluzokože odmah obilno isprati sa vodom. Zbog rizika od pojave preosetljivosti i kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati kontakt sa kožom. Nositi odgovarajuće nepropusne rukavice kada se rukuje lekom. Zbog rizika od iritacije oka, treba izbegavati kontakt sa očima. Zaštitite oči i lice. Ne usmeravati sprej na otvoreni plamen ili užareni materijal. Bočicu spreja ne probijati ili spaljivati, čak ni nakon upotrebe. Izbegavati udisanje isparenja. Lek aplikovati na otvorenom prostoru ili u dobro provetrenom prostoru. Posle upotrebe oprati ruke. Ne jesti i ne pušiti za vreme korišćenja leka. U slučaju slučajnog gutanja, ili u slučaju kontakta sa očima, odmah potražiti savet lekara i pokazati etiketu proizvoda. Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Lek se može bezbedno primenjivati kod gravidnih životinja i životinja u laktaciji.


  Interakcije

  Nisu poznate


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Nije primenljivo.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Ako se preparat primenjuje na propisan način, ne utiče štetno na životnu sredinu.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.05.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Aluminijumski sprej kontejner koji sadrži 200 mL leka Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AA03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00113-20-002 od 24.05.2021. godine


image