Početna stranica Početna stranica

Masticen pomada
kloksacilin, ampicilin

UPUTSTVO ZA LEK


Masticen pomada, intramamarna suspenzija 4x7g Masticen pomada, intramamarna suspenzija 60x7g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CENAVISA S.L.

Adresa: Cami Pedra Estela s/n ; 43205 Reus, Španija Podnosilac zahteva: AGRIMATCO GROUP „DIPKOM“ doo


Adresa: Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO GROUP “DIPKOM” doo

  Narodnog fronta 73/I, 21102 Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CENAVISA S.L.

  Cami Pedra Estela s/n, 43205 Reus, Španija


 2. IME LEKA MASTICEN POMADA

  kloksacilin, ampicilin, intramamarna suspenzija, za krave u laktaciji .


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric od 7 g sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kloksacilin ( u obliku kloksacilin-natrijuma).....................200 mg

  Ampicilin (u obliku ampicilin –natrijuma)..........................75 mg


  Pomoćne supstance:


  Propilgalat.................................................................................. 1 mg

  Čvrsti, polusintetski gliceridi; Trigliceridi, srednje dužine lanaca; Polisorbat 80;

  Polietilenglikol- dikaprilkaprat.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje mastitisa kod ciljne vrste životinja ( krave u laktaciji) izazvanih sledećim mikroorganizmima: Trueperella pyogenes ( Arcanobacterium pyogenes), Stapylococcus aureus, koagulaza-negativne stafilokoke, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Strptococcus spp., Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum tokom perioda laktacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod krava sa poznatom preosetljivošću na peniciline, cefalosporine i/ili neki od ekscipijenasa.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu primećena.

  Poznato je da penicilinski preparati mogu izazvati alergijske reakcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u laktaciji


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramamarno

  Krave u laktaciji: sadržaj jednog šprica aplikovati u svaku obolelu četvrt vimena, svakih 12 sati. Kompletna terapija se sprovodi sa 3 šprica po oboleloj četvrti. Životinje treba lečiti odmah posle pojave prvih simptoma mastitisa u vreme laktacije. Posle poslednje muže vime se opere i dezinfikuje. Sadržaj šprica se aplikuje u sisni kanal, zatim se vime izmasira kako bi se lek bolje resorbovao. Svaki špric se može upotrebiti samo jednom.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nema


 10. KARENCA


  Meso: 7 dana

  Mleko: 5 muža ( 60 sati)


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25˚C


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Životinje treba lečiti odmah posle pojave prvih simptoma mastitisa u vreme laktacije.

  Vime se opere i dezinfikuje , sadržaj šprica se aplikuje u sisni kanal, a zatim se vime izmasira kako bi se lek bolje resorbovao. Svaki špric se može upotrebiti samo jednom. Upotreba ovog leka treba da se zasniva na testu osetljivosti izolovanih bakterija Ukoliko to nije moguće, lečenje mora biti zasnovano na osnovu lokalne epidemiološke situacije ( regionalna ili na nivou farme) koja se odnosi na osetljivost različitih sojeva bakterija koje su obično uzročnici mastitisa.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema dostupnih podataka koji bi ukazivali na postojanje reproduktivne toksičnosti ( uključujući teratogenost) kod goveda. U ispitivanjima na laboratorijskim životinjama i terenskim na ciljnoj vrsti životinja, nije uočena reproduktivna toksičnost ili teratogeni efekti.Ovaj lek se može koristiti kod gravidnih krava. Lek je namenjen za primenu tokom laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati alergijske reakcije tokom rukovanja lekom usled inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Hiperosetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti vrlo ozbiljne. Osobe alergične na peniciline i/ili cefalosporine ne smeju da rukuju ovim lekom.

  Ovim lekom se mora vrlo oprezno rukovati da bi se izbegao slučajni kontakt sa kožom ili očima

  .Trebalo bi preduzeti sledeće mere opreza:

  -staviti rukavice i oprati ruke posle davanja leka životinjama

  -u slučaju kontakta leka sa kožom ili očima isprati odmah velikom količinom vode.

  Ukoliko se razviju simptomi kao što su crvenilo kože odmah potražiti lekarski savet i pokazati doktoru ovo upozorenje. Otoci lica, usana ili očiju, teškoće sa disanjem ili ozbiljniji simptomi zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Interakcije


  Nisu opisane


  Predoziranje

  Način primene je takav da je vrlo malo verovatna intoksikacija usled predoziranja


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.02.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa 4 intram.šprica ; kartonska kutija sa 60 intramamarnih špriceva

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RC

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00098-13-001 od 20.02.2014. godine

323-01-00099-13-001 od 20.02.2014. godine