Početna stranica Početna stranica

PREVEXXION RN+HVT+IBD
vakcina koja sadrži živi rekombinantni virus Marekove bolesti (MD) serotip 1, soj RN1250 i živi rekombinantni herpes virus ćuraka (HVT), soj vHVT013-69UPUTSTVO ZA LEK


PREVEXXION RN+HVT+IBD, koncentrat i rastvarač za suspenziju za injekciju, 1x2000 doza + 1x400 mL rastvarača


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS Laboratoire Porte des Alpes

Adresa: 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska

Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Milentija Popovića 5a, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS Laboratoire Porte des Alpes, 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA


  PREVEXXION RN+HVT+IBD

  vakcina koja sadrži živi rekombinantni virus Marekove bolesti (MD) serotip 1, soj RN1250 i živi rekombinantni herpes virus ćuraka (HVT), soj vHVT013-69

  koncentrat i rastvarač za suspenziju za injekciju za piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine (0,2 mL) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Ćelijski vezani, živi rekombinantni virus Marekove bolesti (MD),

  serotip 1, soj RN1250: 2,9 do 3,9 log10 PFU*


  Ćelijski vezani, živi rekombinantni herpes virus ćuraka (HVT), koji eksprimira VP2 gen virusa infektivnog burzitisa (IBD),

  soj vHVT013-69: 3,6 do 4,4 log10 PFU*


  *PFU: Plaque Forming Units


  Pomoćne supstance:

  Koncentrat (vakcina): dimetil sulfoksid; 199 Earle medium; natrijum-hidrogenkarbonat; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije

  Rastvarač: saharoza; kazein hidrolizat; fenolsulfoftalein (fenol-crveno); kalijum-hidrogenfosfat; kalijum-dihidrogenfosfat, natrijum-hidroksid ili hlorovodonična kiselina; voda za injekcije


  Koncentrat (vakcina): žuta do crvenkasto-ružičasta opalescentna, homogena suspenzija.

  Rastvarač: crveno-narandžast, bistar rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju jednodnevnih pilića:

  • u cilju sprečavanja uginuća i kliničkih znakova i smanjenja lezija uzrokovanih virusom Marekove bolesti (uključujući visokovirulentni virus MD)

  • u cilju sprečavanja uginuća, kliničkih znakova i lezija uzrokovanih virusom infektivnog burzitisa (IBDV, virus Gumboro bolesti)


   image


   Vreme potrebno za razvoj imuniteta: MD: 5 dana nakon vakcinacije

   IBD: 14 dana nakon vakcinacije


   Trajanje imuniteta: MD: jednokratna vakcinacija je dovoljna za postizanje zaštite tokom čitavog rizičnog perioda

   IBD: 10 nedelja nakon vakcinacije


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje:

  Jedna doza od 0,2 mL po jednodnevnom piletu.

  Način primene:

  Vakcina se primenjuje subkutanom injekcijom u vrat.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Priprema vakcinalne suspenzije:

  • Prilikom odmrzavanja i otvaranja ampula treba nositi zaštitne rukavice, naočare i čizme. Tečnim azotom rukovati u dobro provetrenoj prostoriji.

  • Pripremu vakcine treba obavezno isplanirati pre vađenja ampula iz tečnog azota. Tačan broj potrebnih ampula sa vakcinom i neophodna količina rastvarača se prethodno izračunavaju prema tabeli ispod:

   Rastvarač

   Broj ampula Prevexxion RN+HVT+IBD

   1 kesa sa 400 mL

   1 ampula sa 2000 doza


  • Iz kontejnera sa tečnim azotom izvaditi samo ampule koje će se odmah upotrebiti.


   image


  • Sadržaj ampula brzo odmrznuti blagim protresanjem u vodi na temperaturi između 25 °C i 30 °C. Proces odmrzavanja ne sme da traje duže od 90 sekundi. Nakon odmrzavanja, odmah preći na sledeći korak pripreme.

  • Nakon odmrzavanja, obrisati ampule čistim papirnim ubrusom, a zatim ih otvarati držeći ih udaljene od tela za dužinu ruke (kako bi se sprečilo povređivanje ukoliko neka od ampula pukne).

  • Za izvlačenje vakcine iz svih odmrznutih ampula izabrati sterilni špric odgovarajuće zapremine i pričvrstiti 18G ili veću iglu.

  • Skinuti spoljašnji zaštitni omotač sa kese sa rastvaračem, pažljivo umetnuti iglu šprica kroz septum jedne od cevčica na kesi i u špric izvući 2 mL rastvarača.

  • Zatim u špric uvući kompletan sadržaj svih odmrznutih ampula. Sadržaj izvlačiti polako, držeći ampulu blago nagnutu i uvlačeći iglu tako da kosi rub bude okrenut na dole, prema dnu ampule. Nastaviti sa postupkom sve dok celokupan sadržaj nije izvučen iz svake ampule.

  • Prebaciti sadržaj šprica u kesu sa rastvaračem (ne koristiti rastvarač ukoliko je zamućen).

  • Vakcinu mešati u kesi sa rastvaračem blagim pokretima napred-nazad.

  • Veoma je važno isprati tela i vrhove ampula. Za to je potrebno špricem izvući malu količinu rastvorene vakcine iz kese. Zatim polako napuniti telo i vrhove ampula tečnošću. Izvući kompletan sadržaj iz tela i vrhova ampula i ubrizgati ga nazad u kesu sa rastvaračem.

  • Postupak ispiranja ponoviti još jednom.

  • Postupak odmrzavanja, otvaranja, prebacivanja i ispiranja ponoviti za odgovarajući broj ampula koje treba razblažiti u kesi sa rastvaračem.

  • Vakcinu koja je spremna za upotrebu treba mešati blagim mućkanjem i odmah upotrebiti. Tokom vakcinacije, kesu treba često lagano okretati kružnim pokretima, kako bi se osiguralo da rekonstituisana vakcina ostane homogena.

  • Vakcina je bistra, crveno-narandžasta suspenzija za injekciju koja se mora iskoristiti u roku od dva sata. Vakcina se ni pod kojim uslovima ne sme zamrzavati. Otvoreni kontejneri sa vakcinom se ne smeju ponovo koristiti.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Koncentrat (vakcina):

  Čuvati i transportovati zamrznuto u tečnom azotu.

  Nivo tečnog azota u kontejnerima se mora redovno proveravati i dopunjavati po potrebi. Odbaciti sve ampule koje su slučajno odmrznute.

  Rastvarač:

  Čuvati na temperaturi ispod 30 °C. Ne zamrzavati. Zaštititi od svetlosti.


  image


  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe rastvarača: 2 godine

  Rok upotrebe vakcine nakon pripreme prema priloženom uputstvu: 2 sata na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Kada se ovom vakcinom vakcinišu pilići sa maternalnim antitelima protiv Marekove bolesti, početak imuniteta na IBD može biti odložen.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  U svim postupcima primene vakcine primenjivati uobičajene mere asepse.

  Kako se radi o živoj vakcini, vakcinisane ptice mogu izlučivati oba vakcinalna soja. Tokom ispitivanja vakcine u eksperimentalnim uslovima nije pokazano da dolazi do širenja soja RN1250. Vakcinalni soj vHVT013-69 se može širiti na nevakcinisane piliće i ćurke.

  Potrebno je preduzeti odgovarajuće veterinarske i zootehničke mere kako bi se sprečilo širenje vakcinalnih sojeva na nevakcinisane piliće, ćurke i druge prijemčive vrste.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Lična zaštitna oprema koja podrazumeva rukavice, zaštitne naočare i čizme je obavezna pri rukovanju ovom vakcinom, pre izvlačenja ampule iz tečnog azota, kao i tokom postupaka odmrzavanja i otvaranja ampule. Zamrznute staklene ampule mogu eksplodirati usled naglih promena temperature. Tečni azot treba čuvati i koristiti isključivo u suvim i dobro provetrenim prostorijama. Udisanje tečnog azota je opasno po zdravlje.


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Vakcina je namenjena za primenu kod jednodnevnih pilića i stoga nije utvrđena bezbednost njene primene u periodu nošenja jaja.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili nakon primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa rastvaračem namenjenim za rekonstituciju ove vakcine.


  Predoziranje

  Kada je desetostruka maksimalna doza vakcine bila primenjena belim SPF Leghorn pilićima, uočen je ograničen i prolazan efekat na rast.  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.09.2022.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Koncentrat (vakcina):

Staklena ampula tipa I sa 2000 doza vakcine, na držaču za 5 ampula.

Držači za ampule se stavljaju u kanistere koji se zatim stavljaju u kontejnere sa tečnim azotom. Rastvarač:

Kesa od polivinilhlorida (PVC) sa 400 mL rastvarača. PVC kesa sa rastvaračem se nalazi u zaštitnoj polipropilen (PP)/poliamid (PA)/polietilen (PE) kesi.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AD15


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00327-21-001 od 30.09.2022.


Vakcina sadrži rekombinantne viruse RN1250 i vHVT013-69 u pilećim embrionalnim ćelijama. Virus RN1250 je virus Marekove bolesti dobijen genetičkim inženjeringom od tri soja serotipa 1 MDV. Njegov genom takođe sadrži duga terminalna ponavljanja (LTR) virusa retikuloendotelioze.

Virus vHVT013-69 je rekombinantni herpes virus ćuraka (HVT) koji eksprimira zaštitni antigen (VP2) soja Faragher 52/70 virusa infektivnog burzitisa.

Vakcina indukuje razvoj aktivnog imunskog odgovora protiv infekivnog burzitisa i Marekove bolesti kod pilića.


image