Početna stranica Početna stranica

Furmitom
mravlja kiselinaUPUTSTVO ZA LEK


FURMITOM, traka za košnicu, 10 x 1 kom


(za primenu na životinjama)Proizvođač: Evrotom d.o.o.


Adresa: Kraljevačka 46, Ruma, Srbija


Podnosilac zahteva: Evrotom d.o.o.

Adresa: Kraljevačka 46, Ruma, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Evrotom d.o.o.

  Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Evrotom d.o.o.

  Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija


 2. IME LEKA FURMITOM

  mravlja kiselina traka za košnicu za pčele


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 traka za košnicu dimenzija 245 x 170 x 1 mm sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Mravlja kiselina, 60% vodeni rastvor 25 ml


  Pomoćne supstance:

  Prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje i lečenje varoze (u zatvorenom leglu)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje za vreme pčelinje paše, kao ni kada se pčelinje društvo nalazi u zimskom klubetu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se koristi u preporučenim dozama, odnosno prema Uputstvu za lek, lek nije štetan za pčele. U literaturi se mogu naći podaci da se kod pčela može javiti pojačano zujanje i uznemirenost, što obično brzo prolazi.  image


  Ukoliko se ne koristi prema Uputstvu za lek delovanjem na varou u poklopljenom leglu, mravlja kiselina može delovati toksično i na larve, koje potom propadaju, a postoji mogućnost da se (zbog toksičnog delovanja) izgubi i određen broj matica.

  Mravlja kiselina može da uzrokuje smanjenje broja trutovskih jaja, te delovati štetno na otvoreno leglo i izleganje pčela.


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pčele


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje tako što se traka natopljena mravljom kiselinom stavlja iznad plodišta popreko preko ramova što dalje od leta i tu ostavlja 48 sati.

  Po stavljanju trake leta moraju biti širom otvorena. Ako je u košnici više od 22 rama stavljaju se dve trake za košnicu (osnova L.R. košnica). Utvrđivanje uništenih parazita vrši se pomoću kontrolnog papira koji se nalazi na dnu podnjače, a kontrola uginuća vrši se u narednih 14 dana.

  Ako se na kontrolnoj košnici ustanovi veći broj varoa, tretman se može ponoviti posle 3-4 dana. Tretman se vrši u rano proleće i jesen.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom primene leka, voditi računa da spoljna temperatura bude između 14 i 25 °C (najbolje između 20 i 25 °C), jer je tada efikasnost lečenja znatno veća.

  Trake ne bi trebalo držati duže od preporučenog vremena

  Maksimalna spoljna temperatura pri kojoj se lek može primenjivati ne treba da bude veća od 25 ºC.


 10. KARENCA


  Pošto se lek ne koristi u vreme pčelinje paše i kada su ramovi puni meda, nema osnova za propisivanjem karence. Lek se može bezbedno primenjivati do 20 dana pre početka pčelinje paše.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah nakon otvaranja.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Lek Furmitom se ne primenjuje za vreme pčelinje paše, niti kada su ramovi puni meda. Lek se može bezbedno primenjivati do 20 dana pre početka paše.


  Upotreba tokom reproduktivnog i razvojnog ciklusa

  Mravlja kiselina može da uzrokuje smanjenje broja trutovskih jaja, te delovati štetno na otvoreno leglo i izleganje pčela.


  Inerakcije

  Masna ulja i druge masne materije, kao i etanol povećavaju apsorpciju aktivne supstance iz preparata, kao i njegovu toksičnost. Ne preporučuje se istovremena primena mravlje kiseline sa drugim insekticidima, a naročito organofosfornim.

  Mravlja kiselina je inkompatibilna sa alkalijama.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Mravlja kiselina (bilo u tečnom stanju ili u obliku koncentrovane pare) je veoma toksična za kožu i sluznice, te u kontaktu sa kožom može izazvati veoma ozbiljne opekotine, a na očima trajna oštećenja. Nakon udisanja, odnosno akcidentalne ingestije, na sluzniciu respiratornog, odnosno digestivnog trakta može delovati iritativno, pa čak i korozivno. Ovi neželjeni efekti su najčešće praćeni promenom boje sluznica (od normalne, preko žute, pa do crne), zatim bolovima, promenom boje glasa, disfagijom, edemom larinksa sa opstrukcijom, hematoemezom, pa čak i šokom.

  Takođe, ovde treba istaći i imati u vidu da je mravlja kiselina teža od vazduha i da je u koncentracijama od 18 do 57% zapaljiva ukoliko dođe u kontakt sa otvorenim plamenom.

  Zbog svega navedenog, osobe za vreme rukovanja i primene preparata (a radi sprečavanja direktnog kontakta i/ili udisanja mravlje kiseline i usled toga moguće iritacije), obavetno moraju da nose zaštitno odelo, naočare ili gas masku i rukavice. Posle navedenih radnji, odnosno primene leka, uvek treba oprati ruke.

  Ukoliko se preparat inhalira odmah izaći iz kontaminirane zone na svež vazduh i po potrebi (u zavisnosti od simptoma) mogu se primeniti kiseonik (pomoć u ventilaciji), odnosno adrenergički β2- agonisti (bronhospazam). Ukoliko kiselina kane na kožu, treba je isprati većom količinom vode sa dodatkom sode bikarbone, a ako dođe u kontakt sa sluznicama (oči), treba ih nekoliko minuta ispirati čistom vodom.

  Mravlja kiselina u koncentraciji od 60% spada u II grupu otrova i označena je oznakom T (otrov) i ima oznake upozorenja: R-35 (izaziva teške opekotine), odnosno obaveštenja: S-2 (čuvati van domašaja dece), S-23 (ne udisati gas/dim/paru/aerosol) i S-26 (u slučaju da dođe u dodir sa očima isprati odmah sa puno vode i zatražiti savet lekara).


  Predoziranje

  Prekomerne koncentracije mravlje kiseline kod pčela mogu uzorkovati prolazno uznemirenje i pojačano zujanje, ali i lokalno korozivno delovanje


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA  image


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, kao i ambalaža neškodljivo se uklanjaju u skladu sa zakonom


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  31.07.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Troslojna kesa (poliester/aluminijum/polietilen) sa 10 traka za košnicu

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AG01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00033-18-001 od 31.07.2018.image