Početna stranica Početna stranica

Menbutil
menbuton


UPUTSTVO ZA LEK


MENBUTIL , rastvor za injekciju , 100mg/ml, 1x100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. ANIMEDICA GmbH


2. ANIMEDICA Herstellungs GmbH


Adresa: 1. Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka


2. Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka


Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO NOVI SAD


Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK AGRIMATCO doo, Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  1. Animedica GmbH, Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka

  2. Animedica Herstellungs GmbH, Im Sudfeld 9, Senden, Nemačka


 2. IME LEKA Menbutil

  menbuton (100mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, svinje, konje, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Menbuton 100mg


  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 2mg

  Natrijum metabisulfit 2mg

  Ostale pomoćne supstance: edetinska kiselina, etanolamin, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Stimulacija aktivnosti digestivnog traktai jetre u slučaju poremećaja i insuficijencije jetre.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Ne primenjivati kod životinja sa insuficijencijom srca, ili obstrukcijom žučnih kanala.

  Lek ne davati mačkama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad, posle intravenske injekcije, mogu se pojaviti, pojačana salivacija, suzenje, podrhtavanje mišića, učestala defekacija i uriniranje.

  Posle intramuskularne injekcije, na mestu aplikacije, može se pojaviti otok, hemoragija, nekroza. U vrlo retkim slučajevima može se javiti anafilaktički tip reakcije i treba je lečiti simptomatski.


  image


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, konji, ovce i koze


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Telad (do 6 meseci), ovce, koze i svinje:

  10mg menbutona/ kg t.m. što je ekvivalentno 1mL rastvora za injekciju na 10kg t.m. Aplikovati duboko intramuskularno ili sporo intravenski.

  Goveda:

  5-7.5 mg menbutona/kg t.m. što je ekv. 1mL rastvora za injekciju na 15 - 20kg t.m. Aplikovati intravenski.

  Konji:

  2.5 – 5 mg/kg t.m. što je ekvivalentno 1mL rastvora za injekciju na 20 - 40kg t.m. Aplikovati sporo intravenski.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Doza se može ponoviti posle 24 sata ako je potrebno. Preporučena doza se mora strogo poštovati.

  U slučaju srčane blokade treba koristiti lekove za srce.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 3 dana Mleko: 1 dan


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece

  Čuvati na suvom mestu, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana na temp. do 25 °C.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Konjima se lek daje isključivo sporo intravenski.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

  Intravenska injekcija se mora sporo davati (ne manje od 1 minuta) da bi se izbegla neželjena dejstva opisana u tački 4.6.

  Ne preporučuje se davanje više od 20mL leka po mestu aplikacije. Za primenu kod konja preporučuje se aplikacija sporo, intravenski.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za vreme primene preparata nije dozvoljeno pušenje, niti konzumiranje hrane. U slučaju da dođe do samoubrizgavanja injekcije potražiti odmah medicinski pomoć lekara i pokazati ovo uputstvo leka ili etiketu leka.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Upotreba tokom graviditeta: Ne koristiti u poslednjoj trećini graviditeta. Upotreba tokom laktacije: Lek se može davati jedinkama u laktaciji


  Interakcije

  Nisu poznate


  Inkompatibilnost

  Ne davati zajedno sa rastvorima koji sadrže: kalcijum, prokain-penicilin, vitamin B kompleks.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.07.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (hidrolitičke grupe I), zapremine 100mL, zatvorena zapušačem od silikonizovane bromo-butil gume svetlo crvene boje, preko koje je aluminijumska kapica.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA05AX90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00014-18-003 od 13.07.2018.


image