Početna stranica Početna stranica

Veyx yl LA 200
amoksicilin


UPUTSTVO ZA LEK


Veyx yl LA 200, suspenzija za injekciju, bočica, 1 x 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veyx - Pharma GmbH


Adresa: Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka


Podnosilac zahteva: SI Poljovet d.o.o.


Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SI Poljovet d.o.o.

  Bulevar kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veyx - Pharma GmbH

  Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka


 2. IME LEKA Veyx yl LA 200

  amoksicilin (200 mg/mL) suspenzija za injekciju

  za goveda, svinje, ovce, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Amoksicilin, trihidrat 229.60 mg (ekvivalentno 200 mg amoksicilina)


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol 0.08 mg

  Butilhidroksitoluen 0.08 mg

  Propilenglikoldikaprilokaprat 760.24 mg


  Ostale pomoćne supstance: aluminijum-stearat.

  Bela do žućkasta uljana suspenzija.


 4. INDIKACIJE


  Kod goveda, svinja, ovaca, pasa i mačaka koristi se za lečenje bolesti prouzrokovanih gram- pozitivnim i/ili gram-negativnim mikroorganizmima osetljivim na amoksicilin: infekcije pluća i respiratornog sistema, infekcije digestivnog trakta, urogenitalne infekcije, opšta infektivna i septikemijska stanja, sekundarne bakterijske infekcije nakon viroza, crveni vetar.

  Pre primene leka osetljivost bakterija treba odrediti antibiogramom. S obzirom na visoku rezistenciju

  E. coli i Salmonella na amoksicilin, obratiti pažnju prilikom lečenja infekcija digestivnog trakta.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje intravenski.

  Ne primenjuje se kod životinja sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine kao ni


  image


  kod životinja sa teškom bubrežnom insuficijencijom praćenom anurijom i oligurijom. ne primenjuje se u slučaju prisustva patogena koji sintetišu beta-laktamazu.

  ne primenjuje kod malih herbivora (zamorci, kunići, hrčkovi i Gerbili).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Alergijske reakcije se mogu ispoljiti u vidu reakcija na koži i anafilaktičkog šoka. U slučaju pojave alergijske reakcije, lečenje Veyx yl-om LA 200 se odmah prekida.

  U slučaju anafilaktičkog šoka daje se epinefrin (adrenalin) i glukokortikoidi intravenski. U slučaju alergijske reakcije na koži daje se antihistaminik i/ili glukokortikoidi

  U retkim slučajevima može se pojaviti lokalna iritacija na mestu aplikacije Veyx yl-a LA 200. Ova pojava se može ublažiti smanjenjem količine leka koji se aplikuje, po mestu aplikacije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, ovce, psi, mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu aplikaciju kod goveda, svinja, ovaca, pasa i mačaka.


  Preporučena doza je 10 mg/kg telesne mase, odnosno 0.5 mL Veyxyl LA 20% na 10 kg t.m. jednom dnevno, u toku najmanje tri uzastopna dana.


  Ukoliko nema značajnijeg poboljšanja nakon najviše tri dana terapije, dalja terapija ovim preparatom je preporučljiva samo u slučaju potvrde osetljivosti uzročnika antibiogramom. U suprotnom, potrebno je promeniti terapiju.


  Nakon postepenog povlačenja kliničkih simptoma bolesti, nastaviti sa aplikovanjem leka još najmanje 2 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek je najbolje aplikovati svinjama bočno u vrat, a govedima u m. anconeus (predeo lakta). Pre upotrebe promućkati!


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 28 dana

  Mleko (goveda i ovaca): 3 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA  image


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Prilikom aplikacije većih volumena Veyx yl-a LA 200 kod goveda, ukupnu količinu podeliti na više različitih mesta aplikacije.

  Maksimalna količina koja se može aplicirati na jedno mesto aplikacije je 20 mL.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja mogu se javiti ekscitacije CNS-a i spazmi. Lečenje odmah prekinuti i primeniti simptomatsku terapiju (antidot terapija benzodiazepinima i barbituratima).


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost leka kod ciljnih vrsta u toku graviditeta nije utvrđena. Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Primenu sa drugim lekovima treba izbegavati usled moguće inkompatibilnosti. U pogledu antibakterijskog efekta, postoji antagonizam prema penicilinima i hemoterapeuticima sa brzim dejstvom.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa ustanovljenom alergijom na peniciline i cefalosporine ne smeju da rukuju ovim lekom. Treba sprečiti direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožama. Ako do kontakta dođe, isprati većom količinom vode. Posle rukovanja lekom oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.07.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.


image


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00161-18-002 od 14.01.2019.


image