Početna stranica Početna stranica

Tetramax 500
oksitetraciklin


UPUTSTVO ZA LEK


Tetramax 500, oralni prašak, 500 mg/g, 20 x 20 g Tetramax 500, oralni prašak, 500 mg/g, 20 x 100 g Tetramax 500, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 1 kg Tetramax 500, oralni prašak, 500 mg/g, 1 x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o.

  Nebojšina 41, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o.

  Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA TETRAMAX 500

  500 mg/g Oralni prašak

  svinje, telad i brojleri oksiteraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin–hidrohlorid 500 mg


  Pomoćna supstanca:

  Glukoza, monohidrat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.

  • Telad pre početka preživanja: infekcije respiratornog i gastrointestinalnog sistema.

  • Svinje: infekcije respiratornog sistema.

  • Brojleri: infekcije respiratornog sistema (Mycoplasma spp., E.coli, CRD).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Lek se ne daje životinjama sa poremećajima funkcije jetre i/ili bubrega.

  Lek ne davati drugima vrstama i kategorijama životinja, osim onih za koje je indikovan.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Predoziranje leka ili duže trajanje terapije od preporučene, a ponekad i primena preporučenih terapijskih doza može prouzrokovati indigestiju praćenu prolivom i povraćanjem, a kod mladih životinja poremećaj rasta kostiju i prebojavanje zuba.

  Moguća je pojava alergijske reakcije. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti primeniti antihistaminike i kortikosteroide.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje, telad i brojleri


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje peroralno dodavanjem u vodu za piće, a kod živine u vodu za piće ili hranu. Doze leka za sve indikovane vrste životinja su tabelarno prikazane.


  image

  VRSTA

  image

  ŽIVOTINJA


  SVINJE

  DOZA LEKA AKTIVNA SUPSTANCA

  u vodi za piće (oksitetraciklin-hidrohlorid ) 4-10 g leka (1-2 kafene kašike)/100 kg

  t.m. 20 - 50 mg/kg t.m.

  2 x dnevno


  TELAD 4 g/ 100 kg t.m. 20 mg/ kg t.m.

  2 x dnevno


  BROJLERI 10-20 g /100 jedinki t.m. oko 1 kg 50 - 100 mg/kg t.m.

  1 x dnevno


  Brojlerima se lek može dati i putem hrane i to 500 – 1000 g/tonu hrane.

  Lek se svinjama daje 4 do 6 dana, teladima 3 do 5 dana, a živini 3 do 7 dana. Za grupnu terapiju životinja količina leka se određuje prema sledećoj formuli:

  DOZA LEKA (kg) X PROSEČNA T.M. ŽIVOTINJA (kg) X BROJ ŽIVOTINJA U GRUPI  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Uvek kada je to moguće, lek treba davati na osnovu nalaza antibiograma, zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline. Najčešće rezistentne bakterije su iz rodova Proteus, Pseudomonas, kao i neki sojevi E.coli, Salmonella spp., Enterococcus spp., Shigella spp., Enterobacter spp. i neki sojevi Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Lek se rastvara tako što se propisana količina leka najpre rastvori u manjoj količini vode za piće, odnosno pomeša sa manjom količinom hrane (za primenu kod brojlera), a potom doda u ukupnu predviđenu količinu vode (hrane). Treba ukloniti sve druge izvore vode za piće (hrane) sve dok životinje ne popiju svu mediciniranu vodu (pojedu mediciniranu hranu). Nakon primene leka detaljno očistiti sistem za napajanje.

Bolesne jedinke mogu imati umanjen unos vode i hrane pa može biti potrebno praćenje pojedinačnih životinja.


10.

KARENCA

Svinje: Telad: Brojleri:

7 dana

10 dana

14 dana


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine. Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 7 dana. Rok upotrebe posle zamešavanja u hranu: 7 dana. Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi: 24 časa.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom pripreme leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluzokožom i očima, a posle svake pripreme leka ruke treba oprati. Pri radu koristiti rukavice.

  U toku rada sa lekom ne treba jesti, piti i pušiti.

  Ukoliko dođe do kontakta leka sa očima, treba ih odmah isprati većom količinom vode.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Tokom ranog graviditeta (prvi trimestar) treba izbegavati primenu leka. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


  image


  Interakcije

  Zbog poznatog antagonizma lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima, kao što su β-laktamski antibiotici, aminoglikozidi, kombinacija sulfonamida sa trimetoprimom, polimiksini.


  Predoziranje

  Tetraciklini su relativno pouzdani lekovi, jer se visoke doze dobro podnose kod ciljnih vrsta. Najčešće neželjene reakcije nastaju zbog lokalnog nadražajnog delovanja (povraćanje), a zbog poremećaja saprofitske gastrointestinalne flore moguća je i pojava proliva. Takođe je kod predoziranja moguće nefrotoksično i hepatotoksično delovanje leka.


  Inkompatibilnost

  Ne davati lek istovremeno ili u kombinaciji sa mlekom ili zamenom za mleko, antacidima ili lekovima koji sadrže dvovalentne jone, koji posle oralne primene mogu da smanje apsorpciju iz digestivnog trakta.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Oksitetraciklin u spoljašnjoj sredini pod uticajem kisele pH, sunčeve svetlosti i u prisustvu metala podleže brzoj degradaciji i helaciji na produkte za koje je dokazano da ne utiču nepovoljno na ekosistem. Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.04.2023.


 5. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 1 x 1 kg, 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: polietilenska kesa sa 1 kg ili 10 kg oralnog praška.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa poklopcem u kome se nalazi kesa sa 1 kg ili sa 10 kg oralnog praška.

Pakovanje 20 x 20 g, 20 x 100 g:

Unutrašnje pakovanje: štampana kesica od tripleks folije sa 20 g ili 100 g oralnog praška. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 kesica sa 20 g ili 20 kesica sa 100 g oralnog praška.


image


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06


Broj dozvole:

20 x 20 g:

323-01-00281-22-001 od 04.04.2023. godine

20 x 100 g:

323-01-00282-22-001 od 04.04.2023. godine

1 x 1 kg:

323-01-00279-22-001 od 04.04.2023. godine

1 x 10 kg:

323-01-00280-22-001 od 04.04.2023. godine


image