Početna stranica Početna stranica

Vanguard 7
vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (N-CDV soj), živi Adenovirus pasa tip 2 (Manhattan soj), živi virus parainfluence pasa (NL-CPI-5 soj), živi Parvovirus pasa (NL-35-D soj) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.


UPUTSTVO ZA LEK


VANGUARD 7, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, liofilizat 25 x 1 doza i suspenzije 25 x 1 mL (doza)

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: ZOETIS BELGIUM S.A


Adresa: Rue Laid Burniat 1, Louvain-La-Neuve, B-1348, Belgija


Podnosilac zahteva: MEDIPORT DOO BEOGRAD


Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  MEDIPORT DOO BEOGRAD

  Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  ZOETIS BELGIUM S.A

  Rue Laid Burniat 1, Louvain-La-Neuve, B-1348, Belgija


 2. IME LEKA Vanguard 7

vakcina koja sadrži živi virus štenećaka (soj N-CDV), živi adenovirus pasa tip 2 (soj Manhattan), živi virus parainfluence pasa (soj NL-CPI-5), živi Parvovirus pasa (soj NL-35-D) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.

image

liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju za pse


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


Jedna doza (1 mL) sadrži:

Aktivne supstance:

Liofilizovana frakcija: Vanguard DA2Pi Živi atenuirani virus štenećaka, soj N-CDV

najmanje: 103.0 CCID50 *

Živi atenuirani adenovirus pasa tip 2, soj Manhattan Živi atenuirani virus parainfluence pasa, soj NL-CPI-5

najmanje 103.2 CCID50 * najmanje106.0 CCID50 *

Tečna frakcija: Vanguard CPV-L

Živi atenuirani parvovirus pasa, soj NL-35-D


najmanje 107.0 CCID50*

Inaktivisana Leptospira canicola

najmanje 40 HPD**

Inaktivisana Leptospira icterohaemorrhagiae

najmanje 40 HPD**

*50% infektivna doza za kulturu tkiva (CCID50 )

** zaštitna doza za hrčka


Pomoćne supstance:

MEM; Dekstran 40; hidrolizat kazeina; laktoza; sorbitol 70% (rastvor); natrijum-hidroksid; voda za injekcije


 1. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pasa u cilju:

  • sprečavanja uginuća i kliničkih znakova oboljenja kod infekcije virusom štenećaka;


   image


  • sprečavanja kliničkih znakova oboljenja, uključujući leukopeniju, i smanjenja izlučivanja uzročnika kod infekcije parvorvirusom pasa (tip 2a);

  • sprečavanja uginuća i razvoja kliničkih znakova oboljenja (uključujući leukopeniju) i smanjenja izlučivanja virusa kod infekcije parvorvirusom tip 2b i 2c;

  • smanjenja uginuća i kliničkih znakova kod infekcije adenovirusom tip 1,

  • smanjenja kliničkih znakova, infekcije ili izlučivanja virusa kod infekcije adenovirusom tip 2,

  • smanjenja kliničkih znakova i infekcije uzrokovane sa Leptospira canicola i Leptospira icterohaemorrhagiae

  • smanjenja patoloških znakova bolesti kod infekcije virusom parainfluence


   Vreme potrebno za razvoj imuniteta je približno dve nedelje nakon primene poslednje doze vakcine u osnovnom programu vakcinacije.

   Kada se imunizuju psi stariji od 9 nedelja, vreme potrebno za razvoj imuniteta za parvovirusnu komponentu (tip 2b) je 7 dana.

   Trajanje imuniteta protiv virusa štenećaka, parvovirusa, adenovirusa tip 1 i 2 i leptospira je najmanje 12 meseci. Dužina trajanja imuniteta protiv virusa parainfluence pasa nije utvrđena.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne životinje.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod pasa nakon 4-6 sati od vakcinacije može doći do razvoja prolaznog otoka na mestu injekcije, koji se spontano povlači za približno 7 dana.

  Nakon primene vakcine može doći do razvoja sistemske anafilaktičke reakcije (npr. povraćanje). U tom slučaju se preporučuje primena adrenalina, koja treba da bude praćena adekvatnom simptomatskom terapijom.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Subkutana upotreba.


Na aseptičan način rekonstituisati liofilizovanu frakciju (Vanguard DA2Pi) priloženom tečnom frakcijom (Vanguard CPV-L). Dobro promućkati i odmah aplikovati kompletan rekonstituisani sadržaj (1 mL) subkutano.

Ne koristiti hemijski sterilisane špriceve ili igle, jer to može da utiče na efikasnost vakcine.


image


Osnovni program vakcinacije:

Dve doze vakcine Vanguard 7, u intervalu od najmanje 14 dana.

Revakcinacija:

Preporučuje se godišnja revakcinacija, primenom jedne doze vakcine.


9.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Videti tačku 8.


10.


KARENCA

Nije primenljivo.


11.


POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati i transportovati na temperaturi između 2-8 ºC, zaštićeno od svetlosti.

Ne zamrzavati.

Čuvati van domašaja dece.

Rok upotrebe: liofilizovana frakcija (Vanguard DA2Pi): tečna frakcija (Vanguard CPV-L):

2 godine

4 godine


Rok upotrebe nakon rekonstitucije: iskoristiti odmah.


 1. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisane životinje mogu danima nakon vakcinacije iz organizma izlučivati vakcinalne sojeve adenovirusa tip 2 i parvorvirusa. Međutim, zbog niske patogenosti ovih sojeva nije neophodno odvajati vakcinisane od nevakcinisanih životinja.

  Visok nivo maternalnih antitela može uticati na razvoj imunskog odgovora nakon vakcinacije. Iako je pokazano da je vakcina efikasna u prisustvu maternalnih antitela u nivoima koji se uobičajeno sreću u praksi, onda kada je nivo maternalnih antitela izrazito visok (npr. protiv parvovirusa) to treba uzeti u obzir pri planiranju vremena vakcinacije.


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, mesto uboda treba odmah isprati vodom. U slučaju razvoja bilo kakvih simptoma, potrebno je potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati vakcinu u periodu graviditeta.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti primene ove vakcine kada se koristi istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili nakon bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim vakcinama ili imunološkim lekovima.


  Predoziranje

  Primena prekomerne doze vakcine može dovesti do razvoja prolaznog otoka na mestu injekcije.

  U većini slučajeva nakon primene prekomerne doze nije potreban nikakav tretman. Međutim, u slučaju razvoja sistemske anafilaktičke reakcije (npr. povraćanja) treba aplikovati adrenalin.


 2. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.03.2022.


 4. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica od stakla tipa I, koja sadrži 1 dozu liofilizata ili 1 mL suspenzije.

Bočica sa liofilizovanom frakcijom (liofilizat) je zatvorena zapušačem od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Bočica sa tečnom frakcijom (suspenzija) je zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijumskom kapicom.

Pakovanje: 25 bočica sa 1 dozom liofilizata i 25 bočica sa 1 dozom (1 mL) suspenzije u plastičnoj kutiji

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI07AI02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00443-18-001 od 27.05.2019.


image