Početna stranica Početna stranica

ENROXIL FLAVOUR
enrofloksacin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


ENROXIL FLAVOUR 50 mg tableta za pse, 10x10 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o.


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Krka-Farma d.o.o., Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


 1. IME LEKA


  ENROXIL FLAVOUR 50 mg tableta za pse

  Enrofloksacin


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivna supstanca:

  enrofloksacin 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Manitol; kukuruzni skrob; natrijum-skrobglikolat (tip A); aroma mesa 10022; natrijum-laurilsulfat;

  osnovni butilmetakrilat kopolimer; dibutilsebakat; kroskarmeloza-natrijum; silicijum-dioksid koloidni bezvodni; talk; magnezijum-stearat.


 3. INDIKACIJE


  Ovaj lek se upotrebljava kod pasa u lečenju bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, kože, sekundarnih infekcija rana i otitisa externa kada kliničko iskustvo, po mogućnosti podržano antibiogramom, ukazuje na enrofloksacin kao lek izbora.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ovaj lek može uticati na zglobnu hrskavicu u periodu brzog rasta, pa ga nemojte koristiti kod pasa mlađih od godinu dana ili kod velikih rasa koje sporije rastu prvih 18 meseci.

  Nemojte koristiti lek u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu

  supstancu.

  Nemojte koristiti ovaj lek kod pasa koji imaju konvulzije, pošto enrofloksacin može da izazove stimulaciju centralnog nervnog sistema.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tokom perioda brzog rasta enrofloksacin može da utiče na razvoj zglobne hrskavice. U retkim slučajevima primećeni su povraćanje i anoreksija.

  Ako primetite bila kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza enrofloksacina iznosi 5 mg leka/kg telesne mase, datog oralno jednom dnevno ili podeljeno u doze dva puta dnevno tokom 5 do 10 dana, sa hranom ili bez hrane.

  Da bi se obezbedila pravilna doza, telesnu masu treba utvrditi što je preciznije moguće kako bi se izbeglo davanje premalih doza.

  Dnevna doza se postiže kao što je navedeno:

  Psi srednje veličine: jedna tableta na 10 kg telesne mase.


  Trajanje lečenja kod pasa može biti produženo u zavisnosti od kliničkog odgovora i procene odgovornog veterinara.

  Nemojte prekoračivati preporučenu dozu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tabletu treba davati oralno, jednom dnevno ili podeljenu u doze dva puta dnevno, sa hranom ili bez hrane.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove za čuvanje.

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na blisteru i kutiji.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Prepolovljenu tabletu vratite u otvorenu strip foliju i upotrebite u roku od 24 sata.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Fluorohinolone treba čuvati za lečenje kliničkih stanja koja imaju slab odgovor ili za koje se očekuje slab odgovor na druge vrste antimikrobnih lekova.

  Kad god je to moguće, upotreba fluorohinolona treba da bude zasnovana na antibiogramu. Upotreba ovog proizvoda na način koji se razlikuje od uputstava datih u ovom dokumentu može da poveća prevalencu bakterija otpornih na fluorohinolone i može da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima zbog moguće unakrsne rezistentnosti.

  Treba uzeti u obzir zvanične i lokalne antimikrobne smernice prilikom primene proizvoda.


  Ovaj lek se ne sme koristiti u profilaksi. Nemojte prekoračivati preporučenu dozu.


  Ovaj lek koristite oprezno kod pasa sa ozbiljnim poremećajima u radu bubrega i jetre.


  Nemojte kombinovati ovaj lek sa tetraciklinima, fenikolima ili makrolidima zbog mogućih antagonističkih dejstava.

  Istovremena primena fluorohinolona može pojačati delovanje oralnih antikoagulanasa.

  Nemojte kombinovati ovaj lek sa teofilinom jer to može dovesti do produženog vremena eliminacije te supstance.

  Istovremenu primenu supstanci koje sadrže magnezijum ili aluminijum može pratiti usporena resorpcija enrofloksacina.


  Prilikom slučajnog predoziranja mogu se javiti povraćanje, dijareja i promene u centralnom nervnom sistemu odnosno u ponašanju.

  Ne postoji antidot i lečenje treba da bude simptomatsko.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Koristiti samo u skladu sa procenom veterinara o odnosu koristi i rizika.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Operite ruke posle korišćenja.

  Ako lek dođe u dodir s očima, isperite ih sa dosta čiste vode.

  Ako dođe do slučajnog gutanja leka, odmah potražite lekarsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za korišćenje.

  Osobe koje su preosetljive na fluorohinolone treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  April 2011.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: OPA/Al/PVC blister koji sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sa 10 blistera.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: 323-01-176-09-001 od 18.04.2011.